กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 -28 พ.ย. 2557  นายทหารประทวนสายงานสัสดี


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมยุทธศึกษาทหารบก”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16430 หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวนสายงานสัสดี
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 – 28 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครทหารกองหนุนสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กองทัพบก มีความประสงค์์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเขารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน
ตำแหน่งเสมียนสัสดีอำเภอ และเสมียนสัสดีจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จำนวน ๑๐๐ อัตรา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๑.๑ เพศชาย อายุ ระหว่าง ๑๘ – ๓๐ ปี (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๔๐)
๑.๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.๒.๑ สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ โดยได้ขึ้นทะเบียนและนำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ แล้ว
๑.๒.๒ เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ แล้ว (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรืออยู่ระหว่าง
ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด)
๑.๓ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า เท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการรอผลการศึกษา)
๑.๔ มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๑.๕ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็น
ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
๑.๖ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเขารับราชการทหาร หรือไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นว่าไม่เหมาะสมในการบรรจุเขารับราชการทหาร
๑.๗ มีอวัยวะ รูปร(าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมีความสูงตั้งแต่
๑๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ ๔๘ กิโลกรัมขึ้นไป
๑.๘ ไม่บกพร(องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นลนพนตัวหรือเป็นบุคคลลมละลายตามคำพิพากษาของศาล
๑.๙ ไม่อยู่ในสมณเพศ
( สำเนาคู่ฉบับ )
๑.๑๐ ไม่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยตองโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
๑.๑๑ ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
๑.๑๒ ไม่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
๑.๑๓ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเขาเป็นนักเรียนทหารหรือเขารับราชการมาก่อน
๑.๑๔ ไม่เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
๑.๑๕ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๑๖ ตองผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด
๒. หลักฐานการสมัครสอบ
๒.๑ วุฒิการศึกษา ผูสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า (ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า)
๒.๒ บัตรประจำตัวประชาชนของผูสมัครสอบ
๒.๓ หนังสือสำคัญทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (แบบ สด.๘) หรือสำเนาทะเบียนกองประจำการที่มีรายการบันทึกนำปลดและรับรองสำเนาจากสัสดีจังหวัดหรือผูทำการแทน
๒.๔ สำเนาทะเบียนบานของผูสมัครสอบ, บิดา, มารดา จำนวน ๒ ฉบับ กรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมแลวแต่กรณี ให้อำเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองสถานที่เกิดว่าเกิด
ณ ตำบล อำเภอ จังหวัดใดของประเทศไทย หรือมีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือใช้ทะเบียนบานเดิมของ บิดา มารดา ที่ระบุสัญชาติของ ปู่ ย่า ตา ยาย ว่ามีสัญชาติไทย
๒.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผูสมัครสอบ บิดาหรือมารดา (ถ้ามี) พรอมสำเนาจำนวน ๒ ฉบับ
๒.๖ หลักฐานคะแนนเพิ่มต่างๆ
๓. กำหนดการ
๓.๑ จำหน๖ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ทุกวัน)
๓.๒ การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ทุกวัน)
๓.๓ สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยาเขตบางนา) กรุงเทพฯ
๓.๔ ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบได้ทางเว็บไซต์ www.atc-rta.com
๓.๕ การสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
๓.๖ การตรวจโรค วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ หองพิธีการ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กรุงเทพฯ
๓.๗ การทดสอบจิตเวช วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ หองประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กรุงเทพฯ
๓.๘ การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ กรมการทหารสื่อสาร สะพานแดง กรุงเทพฯ
๓.๙ ทดสอบสมรรถภาพร์างกาย วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
๓.๑๐ ประกาศผลสอบขั้นสุดทาย วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบได้ทางเว็บไซต์ www.atc-rta.com
๓.๑๑ รายงานตัวเลือกหน่วยบรรจุ และพิมพ่ลายนิ้วมือ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
๓.๑๒ รายงานตัวทำสัญญาบรรจุเขารับราชการ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
๔. รายละเอียดการสอบคัดเลือก
๔.๑ การสอบคัดเลือกภาควิชาการ สอบ ๔ วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรูทั่วไป คอมพิวเตอร์เบื้องตน การใช้งาน Microsoft Windows และ Microsoft Office
โดยขอบเขต ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๔.๒ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ ตองนำหลักฐานการสมัครสอบตามข้อ ๒ มายื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และจะตองมารายงานตัว เพื่อเขารับการสัมภาษณ์
การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจโรค ทดสอบจิตเวช และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง) ตามวันเวลาที่กำหนด
๕. การเลือกตำแหน่งบรรจุ ทำการเลือกตำแหน่งจากผู้ที่สอบคัดเลือกมีคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลำดับจากตัวจริงไปจนถึงตัวสำรองจนกว่าจะครบตามอัตราที่เปืดบรรจุ โดยผูผ่าน
การสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายจะบรรจุตามตำแหน่งที่เลือกบรรจุ โดยต้องรายงานตัวและทำสัญญาในการบรรจุเข้ารับราชการตามกำหนด
๖. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้้ที่ ๔๑ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์์ ๐-๒๒๔๑-๔๐๖๘ – ๙
ต่อ ๘๙๑๐๙, โทรสาร ๐-๒๒๔๑ – ๔๐๓๗, www.radd-atc.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ) พลโท
( กฤษฎา อารีรัชชกุล )
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก / ประธานกรรมการอำนวยการฯ
กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร

สมัครงาน กรมยุทธศึกษาทหารบก งานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัคร สอบ กรมยุทธศึกษาทหารบก 2557 สอบ กรมยุทธศึกษาทหารบก 57 กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 21 ธ.ค. 2557
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments