ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -9 พ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส การตลาดสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก,วิเคราะห์ประเมินผลและพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก,วิเคราะห์ประเมินผลและพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16406 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส การตลาดสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก,วิเคราะห์ประเมินผลและพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก,วิเคราะห์ประเมินผลและพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส การตลาดสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (กรุงเทพฯ)

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
การบริหารการตลาดและการขาย (Marketing and Sales Management)

ประสานงานกับผู้จัดการสาขา ในการกำหนดกลยุทธ์และบริหารการตลาดและการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตัววัดความสำเร็จ
ประสานงานกับสาขา / เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ เพื่อกำหนดแนวทาง/หลักการในการทำกิจกรรมการตลาดในพื้นที่ รวมถึงการวางแผนเข้าพบลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SSME และบริการทางการเงินของทางธนาคาร
บริหารจัดการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับจากสาขา โดยศึกษาการทำธุรกิจและความต้องการของลูกค้า รวมถึงประสานงานกับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงกระบวนการ เอกสารที่ต้องใช้ และแนวทางการจัดทำวงเงินสินเชื่อ SSME ของธนาคารตาม SLA ที่กำหนด
นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SSME รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ และการจัดวงเงินตามความเหมาะสมกับธุรกิจลูกค้า ตลอดจนเจรจาต่อรองและปิดการขายลูกค้าที่ต้องการวงเงินสินเชื่อ SSME มากกว่า10-20 ล้านบาท
ให้คำปรึกษากับสาขา / เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SSME กระบวนการจัดทำสินเชื่อ การวิเคราะห์วงเงินสินเชื่อและนโยบายทางด้านสินเชื่อของธนาคาร

การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Origination and Risk Management)

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า บันทึกข้อมูล พร้อมทั้งสอบถามภาระหนี้และวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินเบื้องต้นผ่านเครื่องมือที่ธนาคารกำหนด (QCA Lite)
ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ ให้ครบถ้วน ตรงตามระเบียบของธนาคาร ก่อนส่งต่อให้ Retail Loan Factory รวมทั้งประสานกับผู้พิจารณาสินเชื่อ ในการตอบคำถาม และให้ข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมระหว่างกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อให้กระบวนการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อมีประสิทธิภาพตาม SLA ที่กำหนด
ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ ของลูกค้าที่อยู่นอกเหนือเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดก่อนจัดทำใบสมัครสินเชื่อ เพื่อให้ธนาคารมีความเสี่ยงต่ำที่สุด
ติดตามและควบคุมการใช้วงเงินของลูกค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลวงเงินสินเชื่อ ภาระหนี้ หลักประกัน และเอกสารทางนิติกรรมสัญญา รวมทั้งจัดแฟ้มข้อมูลลูกค้าตามระเบียบธนาคาร

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Relationship and Service management)
ให้บริการลูกค้าและติดตามแก้ไขปัญหาด้านสินเชื่อ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในการอำนวยสินเชื่อ SSME และ อำนวยความสะดวกด้านการจัดการทางการเงินแก่สาขา

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขายสินเชื่อธุรกิจและผลิตภัณฑ์ธนาคาร อย่างน้อย 1 ปี
มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ข้อบังคับ นโยบายเกี่ยวกับการประมาณการสินเชื่อ และมาตรฐานคุณภาพสินเชื่อ
มีทักษะในการวิเคราะห์สินเชื่อ การจัดการด้านวงเงินสินเชื่อ และการวิเคราะห์งบการเงิน
มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอ
มีความสามารถในการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์/เชิงธุรกิจ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word, Microsoft Excel และ Power point
มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
ผ่านการอบรมหลักสูตร “ด้านการวิเคราะห์การเงิน” และ หลักสูตร ”สินเชื่อ SME”

ระยะเวลาในการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (กรุงเทพฯ)

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
ด้านเอกสารและคุณภาพด้านกระบวนการ / การให้บริการ (Documentary and Credit Origination Process)
วิเคราะห์ความต้องการด้านสินเชื่อและความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า เพื่อจัดทำคำขอสินเชื่อ SSME โดยประสานงานกับผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อให้กระบวนการขอสินเชื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม SLA ที่กำหนด
ประสานงานร่วมกับสาขาและเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อจัดทำใบคำขอสินเชื่อ SSME วงเงิน มากกว่า10-20 ล้านบาทโดยรวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานของลูกค้าให้ครบถ้วน สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารก่อนจัดทำคำขอสินเชื่อ ตลอดจนประสานงานระหว่างลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวกับการพิจารณาสินเชื่อ
แจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อแก่ลูกค้า ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารสัญญาและนัดหมายลูกค้า เพื่อลงนามในเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ประสานงานกับหน่วยงานการจดจำนองหลักประกัน
ติดตามและบันทึกข้อมูลลูกค้าลงในระบบข้อมูล และ/หรือแฟ้มลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน
การให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อ SSME
ประสานงานระหว่างสาขาและลูกค้า เพื่อดำเนินการต่ออายุวงเงินสินเชื่อ ทบทวนวงเงินประจำปี ติดตามค่าธรรมเนียมด้านสินเชื่อที่ค้างชำระรวมถึงการชำระเงิน
สนับสนุนการทำงานของสาขาโดยให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SSME แคมเปญทางการตลาด และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องติดตามสถานะการสมัครและการแก้ไขปัญหาอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ และ/หรือ สินเชื่อธุรกิจ SME อย่างน้อย 1 ปี
มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ข้อบังคับ นโยบายเกี่ยวกับการประมาณการสินเชื่อ และมาตรฐานคุณภาพสินเชื่อ
มีทักษะในการวิเคราะห์สินเชื่อ การวิเคราะห์ และการตรวจสอบงบการเงิน
มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word, Microsoft Excel และ Power point
มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

ระยะเวลาในการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาวิจัย และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายผ่านธนาคาร
ศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของตลาดทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน และสภาพแวดล้อมทางการตลาด และศึกษาความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการส่งเสริมการตลาด และสื่อสารผลิตภัณฑ์
ดูแลระบบงานและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ดำเนินการยื่นขออนุญาต ต่อใบอนุญาต จัดเก็บใบอนุญาต และบันทึกข้อตกลงการประกอบธุรกิจพันธมิตรของธนาคาร
ร่วมคัดเลือกบริษัทพันธมิตรในการเข้าร่วมธุรกิจกับธนาคาร เจรจาต่อรองเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ฐานะของบริษัท จัดทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัท (MOU) และจัดทำทะเบียนรายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ
นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ออกสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ และรวบรวมข้อมูลสำหรับการวางแผนงานส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตร เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และรณรงค์สร้างแรงจูงใจให้พนักงานแนะนำหรือขายผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ร่วมกำหนดแนวทางในการส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ลูกค้าเป้าหมายตัดสินใจใช้บริการอย่างรวดเร็ว และเพิ่มปริมาณการใช้บริการ
ร่วมพัฒนาวิธีส่งเสริมการขาย และช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในธนาคาร เพื่อให้แข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดทำคู่มือการพัฒนา ระเบียบวิธีปฏิบัติ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) คู่มือการปฏิบัติงาน (User Manual) คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมและเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานของสาขาและหน่วยงานอื่น
จัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ให้กับหน่วยงานภายในธนาคาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมทักษะทางการตลาดให้เป็นนักการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผนผลิตภัณฑ์ การบริหารการตลาด การส่งเสริมการตลาด การบริหารสารสนเทศด้านการตลาดหรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส่ รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

ระยะเวลาในการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์ประเมินผลและพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
ศึกษา / รวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ปัญหา และค้นหาความต้องการของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กภายในหน่วยงาน
เข้าร่วมเป็นคณะทำงานกำหนดและออกแบบระบบงาน
รวบรวมและจัดทำ Specification & Requirement พร้อมทั้งดำเนินการตามขั้นตอน IT Process
ดำเนินการด้านการวางแผนการทดสอบ จัดเตรียมข้อมูลการทดสอบพร้อมทั้งดำเนินการทดสอบระบบงาน (User Acceptance Test) รวมถึงตรวจสอบและตรวจรับระบบงาน (User Signoff) พร้อมร่วมกำหนดแผนการนำระบบออกใช้งาน (Implement)
วิเคราะห์ผลกระทบของระบบงานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ออกให้บริการ พร้อมดูแลระบบงานและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ติดตามและประเมินผลการใช้ระบบงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถใช้ระบบงานตาม Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และประเมินคุณค่าผลิตภัณฑ์ พร้อมนำเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารการตัดสินใจ และแนวทางการปฏิบัติงาน
รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ ผลงาน จากหน่วยงานข้อมูลการตลาด ทำการวิเคราะห์ พร้อมติดตามและประเมินผลผลิตภัณฑ์ ทั้งคุณค่าต่อธนาคารและต่อลูกค้า โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการสร้างกำไร รวมถึงรวบรวมข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ที่ไม่สร้างมูลค่าให้กับธนาคาร

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผนผลิตภัณฑ์ การบริหารการตลาด การส่งเสริมการตลาด การบริหารสารสนเทศด้านการตลาดหรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส่ รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

ระยะเวลาในการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments