ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -7 พ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโสกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดลูกค้ารายย่อย,เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ,


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16405 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโสกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดลูกค้ารายย่อย,เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ,
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  

เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโสกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดลูกค้ารายย่อย

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

งานกลยุทธ์เครือข่ายและช่องทางการให้บริการ

ศึกษา ทฤษฎี แนวความคิด กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาหรือประยุกต์ในการวางแผนการดำเนินงานและกำหนดทิศทางของหน่วย งานภายในสายงาน รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของสายงาน
ศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ในการขยายเครือข่ายและช่องทางการให้บริการ
วิเคราะห์ และพัฒนาประสิทธิภาพของเครือข่ายและช่องทางการให้บริการ ให้สามารถสร้างรายได้ กำไร รวมทั้งครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
เป็นศูนย์กลางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ความสาเร็จ (KPI) ของสายงานและหน่วยงานในสังกัด พร้อมกำหนดกรอบและแนวทางการกระจายเป้าหมายตามนโยบายของธนาคาร ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามแผนงานให้บรรลุเป้าหมายของธนาคาร รวมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ เกิดผลกระทบใดๆ ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกธนาคาร เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และสนองตอบความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
สรุปผลการดำเนินงานของ หน่วยงานและภาพรวมของสายงาน เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการของสายงาน และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานภายในสายงาน เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมนำเสนอแนวทางแก้ไข
เป็นศูนย์รวมข้อมูลช่องทางการขาย ช่องทางการบริการ ช่องทางการสื่อสารของธนาคารและคู่แข่ง เช่น สาขา ATM, ADM และ Passbook Update
วิเคราะห์ ประสิทธิผลของเครือข่ายสาขาและช่องทางการให้บริการของธนาคารและคู่แข่ง เช่น EP ของสาขา จำนวน Transaction ของการใช้ ATM พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าตามจุดบริการต่างๆ
ศึกษา กำหนดรูปแบบ และพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานภายในสายงาน แยกตามกลุ่ม เขต และสาขา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

งานสนับสนุนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และการตลาด

วิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ศักยภาพของธนาคารและคู่แข่ง พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ข้อมูลทางการตลาด และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ และประเภทสาขา
วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภั ณฑ์และบริการ ทั้งของธนาคารและคู่แข่ง ในด้านลักษณะผลิตภั ณฑ์ ราคา เงื่อนไข การส่งเสริม การตลาด และการสื่อสารผลิตภัณฑ์ เพื่อประสานงานให้หน่วยงานใน กลุ่มกลยุทธ์และผลิตภั ณฑ์รายย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการให้สามารถแข่งขั นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วางแผนการตลาดและแผนการจัดทำสื่อทางการตลาด ให้ตรงกั บกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจใช้ ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานในกลุ่มกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อยและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานผลิตภั ณฑ์รายย่อย และคณะกรรมการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของ ผลิตภัณฑ์ธนาคารและบริษัทในเครือ การวางแผนการออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันของธนาคารและ บริษัทในเครือ (Product Bundling) และสื่อสารข้อมูลไปยังหน่วยงานภายในกลุ่มกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย และ บริษัทในเครือ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถแข่งขั นได้
สร้าง และพัฒนาหลักสูตรในการพัฒนาการขาย วิธีการขาย รวมถึงการให้คำแนะนาและเป็นที่ปรึกษา (Coaching) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้หน่วยงานขายภายในกลุ่มกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย / สาขา ในการนำเสนอผลิตภั ณฑ์และ บริการ ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ พร้อมติดตามประเมินผลภายหลังการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา
วิเคราะห์ ข้อมูลและพฤติกรรมลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขา และจุดบริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรั บปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการรายย่อยของธนาคาร และประสานงานให้หน่วยงานใน กลุ่มกลยุทธ์และผลิตภั ณฑ์รายย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์และ บริการให้ตรงกั บความต้องการของลูกค้าต่อไป
จัดทำ แผนกลยุทธ์เครือข่ายสาขาเพื่อเพิ่มประสิทธิผล เช่น จัดประเภทผลิตภั ณฑ์ บริการ และรูปแบบของสาขาให้สอดคล้อง กับกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่ บริหารข้อมูลลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขา และวางแผนส่งเสริมและสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้เกิดความถี่ในการใช้บริการของ ลูกค้า
ติดตามและประเมินผลการปฏิบั ติงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบั ติงาน เสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร
มีทักษะในด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล
มีทักษะด้านการประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอ

ระยะเวลาในการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

การคัดเลือก

ธนาคาร จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อ ผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง งานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่ เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Responsibilities)

วิเคราะห์ สภาพแวดล้อม คู่แข่ง และศักยภาพของธนาคารในด้านการเงิน (SWOT Analysis) ประกอบร่วมกับการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์จาก สายงานยุทธศาสตร์ธนาคาร เพื่อรวมเป็นการวิเคราะห์ในภาพรวมของธนาคาร
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และแผนการเงินในภาพรวมของธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ประสานงานกับสายงานต่างๆ ในการจัดทำตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนการเงินในรูปเป้าหมาย ค่า EP ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของธนาคาร
ประสาน งานกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อให้การจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ ธนาคารเสร็จสิ้นตามกำหนด และเป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณาผลการดำเนินงาน การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น และข้อมูลอื่นๆ ตามที่ สคร. ร้องขอ
วางแผน ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลงานตาม KPI
จัด ทำงบประมาณทั้งในภาพรวมและรายหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของ ธนาคาร พร้อมทั้งติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและพิจารณาทบทวนงบประมาณทุกงวดบัญชี
ดูแล ระบบงานจัดทำงบประมาณ (Budget Preparation) และระบบการเบิกใช้งบประมาณ (APBM) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงบประมาณจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวกับงบประมาณ และการประเมินผลสายงานให้แก่ผู้บริหาร หน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ดูแลการนำระบบ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของธนาคารและข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รวมทั้งจัดทำ EP Model เพื่อให้สามารถกระจายแผนการเงินในรูป EP ให้แก่หน่วยงานในธนาคาร

คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีรู้ความเข้าใจในงานธนาคาร สามารถมองภาพรวมของธนาคารได้
มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอ
มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การวางแผน และการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
มีความรู้ด้านหลักการการงบประมาณ
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
มีความรู้และความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ (เขียน อ่าน พูด และฟัง) ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

ระยะเวลาในการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

การคัดเลือก

ธนาคาร จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้ สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง งานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่ เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments