ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -5 พ.ย. 2557  งานทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD)


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16403 หรือ
ตำแหน่ง: งานทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

1. งานนโยบายและแผนทรัพยากรบุคคล

จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล วางแผนเส้นทางความก้าวหน้า และวิเคราะห์การจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับลักษณะงาน

2. งานทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์

เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา และประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร

3. งานบริหารทรัพยากรบุคคล

ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริหารเงินเดือน ประเมินผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงปฏิบัติงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของธนาคาร

4. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร วางแผนหลักสูตรและกำหนดแนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจธนาคาร และการบริหารทรัพยากรบุคคล
มีทักษะด้านการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูล การประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี
สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
สามารถปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ และปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

การรับสมัครและการคัดเลือก

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557
กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

Internet Explorer
Chrome

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments