สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -30 พ.ย. 2557  ผู้ช่วยวิจัย,นักวิเคราะห์


ฝากประชาสัมพันธ์

“สวทช.”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16401 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยวิจัย,นักวิเคราะห์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฎิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร
วันที่ประกาศ 20/10/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 33 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : Molecular Bacteriology
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Biochemistry, Microbiology หรือสาขาเกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
ด้าน : Microbiology, Protein expression and gene expression analysis

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 Western blot, Molecular techniques, Bacterial culture, Aseptic technique, Primer design

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ศึกษาเปรียบเทียบการแสดงออกของโปรตีน HSP90 ในกุ้งกุลาดำที่แต่ละสภาวะ
2 การสกัด DNA จากตัวอย่างลำไส้กุ้ง เพื่อนำไปศึกษาเปรียบเทียบประชากรแบคทีเรียในลำไส้
3 การเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย


นักวิเคราะห์/งานบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
วันที่ประกาศ 21/10/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีการอาหาร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (Product Development and Precessing), เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์, เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร, จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology) , โภชนาการ (Nutrition) หรือ สาขาเกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : วิเคราะห์โครงการ ด้านนวัตกรรมอาหาร

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
2 มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
3 มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
4 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสือค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
5 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนองานได้ดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานและความเหมาะสมของงบประมาณเป็นต้น
2 รับผิดชอบการประสานงาน บริหารโครงการวิจัย ผลักดัน กิจกรรมในโครงการวิจัยด้านนวัตกรรมอาหาร ร่วมกับผู้จัดการและผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัยหรือหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ
3 จัดเตรียมการประชุมหารือ สัมมนาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและเพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4 รับผิดชอบการวางแผนปฎิบัติงาน แผนงาน โครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโปรแกรม รวมถึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี ดัชนีวัดความสำเร็จของแผน จัดทำฐานข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน โครงการ และผลการดำเนินงาน


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฎิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร
วันที่ประกาศ 29/10/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 33 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : Biotechnology
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : biochemistry หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
ด้าน : Bioinformatics

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์ข้อมูล meta genome เพื่อเปรียบเทียบความหลากหลายของกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ในระบบสิ่งแวดล้อมต่างๆ
2 วิเคราะห์การแสดงออกของยีนจากข้อมูล microarray
3 ประมวลผลข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์จากข้อมูล pyrosequencing
4 จัดทำฐานข้อมูลสารเมตาโบไลท์ สำหรับการจัดเก็บ และสืบค้น และทำการสร้างเครื่องมือวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ

สมัครงาน สวทช. งานราชการ สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช. 2557 สอบ สวทช. 57 สวทช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments