สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -15 พ.ย. 2557   เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน


ฝากประชาสัมพันธ์

“สวทช.”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16400 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน /สำนักตรวจสอบภายใน
วันที่ประกาศ 16/10/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บัญชี
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล
2 มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี
3 มีทักษะในการเขียนรายงาน และการวิเคราะห์ข้อมูล
4 หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายในจะได้รับกรพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ตรวจสอบหน่วยงาน / กระบวนการ / โครงการตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
3 ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการภายในสำนักตรวจสอบภายใน
4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
วันที่ประกาศ 16/10/2014

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3.2
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีทักษะในการเขียนบทความ หนังสือโต้ตอบ คำกล่าว สรุปการประชุมและการเดินทางเป็นภาษาอังกฤษ
2 จัดทำฐานข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ประสานงานกับพันธมิตรต่างประเทศ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อบริหารความสัมพันธ์ และ/หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ
2 จัดกิจกรรม (การประชุม / สัมมนาวิชาการ / ฝึกอบรม / ปาฐกถา และอื่นๆ) ร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของหน่วยงาน (ใน wiki และ http://www.nstda.or.th/eng) และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4 ผลักดันกิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ รวมทั้งประสานงานโครงการให้บรรจุตามเป้าหมาย
5 อำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่ขอทราบข้อมูล รวมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารและตอบข้อซักถาม
6 ต้อนรับแขกต่างชาติ และนำเยี่ยมชม สวทช./ ศูนย์แห่งชาติ และหน่วยงานภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมของ สวทช.
7 รายงานผลการดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าของโครงการ / กิจกรรม
8 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

สมัครงาน สวทช. งานราชการ สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช. 2557 สอบ สวทช. 57 สวทช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments