สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 -10 พ.ย. 2557  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย


ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16383 หรือ
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 30,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 – 10 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนในการสร้างองค์ความรู้ และเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และบริเวณใกล้เคียงเพื่อเปิดประตูเศรษฐกิจด้านตะวันตก
2. จัดทำกรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนแนวทาง นโยบาย มาตรการ เพื่อเสริมความมั่นคงในระดับภาพรวมและพื้นที่ เชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และมิติอื่น ๆ
3. ปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและประสานการดำเนินการกับ
หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัย ชี้แจงและตอบปัญหาแก่เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูล ความรู้ ผลดีผลเสีย อันจะนำไปสู่การดำเนินงาน ตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
4. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผล ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ และนำข้อมูลที่ได้ มาปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ เรื่อง การวิเคราะห์และวางแผนเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันตก การบูรณาการด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมกับการแก้ไขปัญหาความมั่นคง การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ การประเมินผลนโยบาย และมาตรการการจัดทำแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
วิธีการประเมิน : พิจารณาจากผลงานและการสัมภาษณ์

– ทักษะ
วิเคราะห์ วางแผน และเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่เศรษฐกิจด้านตะวันตก
วิธีการประเมิน : พิจารณาจากผลงานและการสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
การคิดวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : พิจารณาจากผลงานและการสัมภาษณ์

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2557 สอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 57 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments