จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 -7 พ.ย. 2557  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์


ฝากประชาสัมพันธ์

“จังหวัดฉะเชิงเทรา”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16261 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 7 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
1) ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
2) แนะนำ ส่งเสริม ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอื่นๆ ภายใต้การส่งเสริม แนะนำ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) สอน แนะนำ ช่วยเหลือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบันทึกบัญชีขั้นต้นให้เป็นปัจจุบัน
4) แนะนำ ช่วยเหลือ ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทำงบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบให้แล้วเสร็จ
5) ช่วยในการวางแผนพัฒนา ศึกษา วิเคราะห์การดำเนินงานสหกรณ์
6) แนะนำ ส่งเสริม และช่วยเหลือด้านการบัญชี และการดำเนินงานตามโครงการต่างๆที่สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
7) ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
8) แนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจ และการบริหารการจัดการให้แก่สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร
9) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจการรวบรวมข้อมูล และประมวลผลข้อมูล เพื่อประกอบการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
10) แนะนำ ส่งเสริม การดำเนินการต่างๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภายใต้กฎหมายสหกรณ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
11) ช่วยปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1) มีความรู้ด้านบัญชีและสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ 2) มีความรู้ในวิชาการสหกรณ์อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 3) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ การสหกรณ์ 4) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและ งานสารบรรณอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และ มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 5) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมายกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 6) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 7) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
1) มีความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ 2) มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 3) การคิดวิเคราะห์ 4) การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6) การสื่อสารโดยการพูด
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนจาการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนจาการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าและหากคะแนนจาการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เท่ากัน ให้ผู้ได้รับคะแนนทดสอบ ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา งานราชการ ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัคร สอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2557 สอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 57 จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments