งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ –  หลายตำแหน่ง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16234 หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


งานศูนย์บริการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ทำหน้าที่ให้ข้อมูล ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ปรับปรุงข้อมูลลูกค้า Netbank และผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น โทรศัพท์ Facetime (ทำงานเป็นกะ)

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
มีความรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
หากมีประสบการณ์ทางด้านบริการลูกค้า (Teller)จากสถาบันการเงินอื่น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วิธีการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร online ได้ตามแบบฟอร์มสมัครงานด้านล่างนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส งานกิจกรรมการตลาด

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
ร่วมออกแบบและดำเนินโปรแกรมส่งเสริมการตลาดและการขาย (Sales Promotion Campaign) และจัดกิจกรรมการตลาดในภาพรวมองค์กร (Corporate Event) รวมถึงจัดนิทรรศการแสดงสินค้า / บริการ เช่น Money Expo, Thailand Smart Money, Set In The City เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจและต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร สร้างโอกาสทางธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสร้างความผูกพันและภักดี (Retention & Loyalty) รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการธนาคารอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
รวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสื่อสารการตลาด (IMC Committee) เพื่อใช้ในการขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตรงตามระเบียบของธนาคาร
รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ในการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการตลาด
มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร
มีทักษะด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล
มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

หน้าที่รับผิดชอบงานพัฒนาระบบ1-4
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจาก Business Requirement และนำมาแปรผลให้อยู่ในรูป Functional Specification ให้ผู้พัฒนาระบบในการพัฒนางานให้กับธนาคาร
2. จัดทำแผนการทดสอบ (Test Scenario) และวางแผนการทดสอบ (SIT) ตามเอกสารความต้องการของลูกค้า (Requirement)งานด้าน System Analyst
3. วิเคราะห์และนำความต้องการทางธุรกิจมาแปลงให้เป็นข้อกำหนดความต้องการ (Functional Requirement) และเอกสารรายละเอียดทางด้านเทคนิคของระบบ (Functional Specification)
4. จัดทำหน้าจอ Step Screen (หน้าจอเสมือนการใช้งานจริง) ตาม Functional Specification หรือ Application Prototype เพื่อยืนยันความถูกต้องในการพัฒนากับทีมวิเคราะห์ธุรกิจและ User ผู้ใช้งานก่อนนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นระบบงานด้านผลิตภัณฑ์และระบบงานผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปเป็นเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการขายและรองรับความต้องการของธุรกิจ
5. เป็นศูนย์กลางให้ข้อแนะนำ คำปรึกษา รวมถึงการแก้ปัญหาภายหลังการใช้บริการระบบงานของธนาคาร ในความรับผิดชอบแก่หน่วยงานภายในธนาคาร โดยรับแจ้งและแก้ไขปัญหาในการใช้บริการ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก
6. รวบรวมข้อมูลการใช้บริการและปัญหาที่เกิดขึ้นของลูกค้าสาขาและหน่วยงานภายในธนาคารโดยรับแจ้งปัญหาผ่านช่องทางการรับข้อมูลของธนาคาร
7. วิเคราะห์และประมวลผลเพื่อประสานงานและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาปรับปรุงระบบงาน ในความรับผิดชอบต่อไป
8. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข (FAQ) เพื่อรวบรวมเป็นศูนย์กลางของข้อมูลในการสนับสนุนงาน
9. ประเมินผลก่อนและหลังการให้บริการ ติดตามผลการใช้บริการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามการใช้ระบบงานของธนาคารในความรับผิดชอบ
10. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลการ Implement ระบบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ จัดทำและจัดส่งรายงาน ที่เกี่ยวกับการ Implementระบบงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. จัดทำแผนการออกผลิตภัณฑ์ (Product Release Plan) พร้อมรายงานความคืบหน้าของการพัฒนารวมถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ให้ฝ่ายบริหารจัดการโครงการสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อไป
12. ทดสอบความถูกต้องของการพัฒนา (SIT) ของระบบงานต่างๆ ก่อนนำขึ้นระบบ UAT เพื่อให้ทีมวิเคราะห์ธุรกิจร่วมกับ User ผู้ใช้ระบบงานทำการทดสอบ (UAT) เพื่อให้มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับ IT User Requirement รวมถึงการทดลองใช้งานจริงก่อน Implement
13. ประสานงานกับ KTBCS ด้าน Operation & Maintenance
14. รวบรวม และกลั่นกรองงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหารสายงาน พร้อมจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหาร การตัดสินใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
15. จัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
16. จัดทำและปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และคู่มือการปฏิบัติงาน (User Manual) ของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ด้านการพัฒนาวิเคราะห์และออกแบบ User Interface หรือความรู้ในด้านการทดสอบและควบคุมคุณภาพของระบบ (Product Testing & QC)
– มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอ
– มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคารผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
– มีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมและโปร่งใสรวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


เจ้าหน้าที่บริการจัดการทางการเงิน (Sale Cash Management)

ความรับผิดชอบ
จัดทำแผนการเยี่ยมลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการจัดการทางการเงิน (Cash Management) การให้บริการ และข้อเสนอสำหรับลูกค้าในความรับผิดชอบ ออกเยี่ยมลูกค้าและจัดทำรายงานสรุปผลการเยี่ยมลูกค้า รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เพื่อจัดทำแผนการติดตั้ง และแนะนำบริการจัดการทางการเงินให้กับลูกค้า ให้สอดคล้องกับแผนการขายรวบรวมข้อมูล ติดตามผล และสรุปปัญหาในการติดตั้งระบบบริการจัดการทางการเงิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือทางด้านการขาย หรืองานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และธุรกิจของธนาคาร
มีทักษะด้านการตลาด การขาย การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล
ทดสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารจัดการโครงการสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ติดตามการดำเนินงานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้เป็นไปตามกำหนด จัดทำรายงานสรุปโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารรับทราบ รวมทั้งติดตาม รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบงานและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. รายงานประเมินผลโครงการกำหนดเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งเปรียบเทียบผลการดำเนินโครงการแต่ละโครงการกับแผนปฏิบัติการ ประสานงานการจัดทำ Requirement Definition ที่ได้รับจากหน่วยงานผู้ใช้บริการเพื่อสามารถคำนวณ Pricing, Charge-Back Cost จากการใช้สารสนเทศ รวมทั้งจัดทำ Work Flow / Process Checklist ของ Product เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และให้บริการกับลูกค้า

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายในการพัฒนาระบบ เช่น SQL, JAVA, C#, .NET, Mobile Application, Web Application, OO technology, etc.
มีความกระตือรือร้น และสนใจติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอ
มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธีและรวดเร็วภายใต้เงื่อนไขของเวลาที่จำกัดและภาวะกดดันสูง
มีความรอบรู้ในธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
มีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมและโปรงใสรวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ออกแบบและพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบ Function การทำงานของระบบงาน พัฒนาระบบตามข้อกำหนดรายละเอียด Design Specification พร้อมจัดทำแผนการทำงานของระบบ และหาแนวทางการพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสรุปรายงานผลการทดสอบและข้อผิดพลาดของระบบ
ให้คำปรึกษาทางด้านการบริการและแนะนำแนวทางในการพัฒนาระบบ เพื่อเกิดการพัฒนาในขั้นตอนการดำเนินงานรวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล
ศึกษา วิเคราะห์ และแยกแยะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความต้องการ และความเหมาะสมของทรัพยากรที่มีอยู่ให้ทำงานได้ดีขึ้น รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจาก Business Requirement และนำมาแปรผลให้อยู่ในรูป Functional Specification

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านการพัฒนาวิเคราะห์และออกแบบ User Interface หรือความรู้ในด้านการทดสอบและควบคุมคุณภาพของระบบ(Product Testing & QC)
มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลและการนำเสนอ
มีความรอบรู้ในธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดหาข้อมูลและจัดทำแผนงานกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร ให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคารพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
วางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับธุรกิจ การดำเนินการของลูกค้าและหน่วยงานต่างๆของธนาคารวิเคราะห์แนวทางเลือกในการดำเนินงานที่เหมาะสม จัดทำแผนงานกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคารและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการทำแผนกลยุทธ์และกำหนดนโยบาย พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายในการพัฒนาระบบ เช่น SQL, JAVA, C#, .NET, Mobile Application, OO technology และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สามารถวิเคราะห์การทำงานของระบบ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลและการนำเสนอ
มีความรู้ด้านธุรกิจของระบบงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายของธนาคารในภาพรวมเพียงพอที่จะสื่อสารกับเจ้าของระบบงานและนำมาออกแบบระบบงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีและรวดเร็วภายใต้เงื่อนไขของเวลาที่จำกัดและภาวะกดดันสูง
มีความรอบรู้ในธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments