ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -30 ต.ค. 2557  นิติกร


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16231 หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

งานนิติกรรมสัญญา

ให้คำแนะนำ รวมถึงการตอบปัญหาข้อกฎหมาย หรือข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนิติกรรมสัญญา ในกรณีที่ไม่ซับซ้อน รวมทั้งร่วมดำเนินการร่างสัญญา และตรวจร่างสัญญาต่างๆ ของธนาคาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และลดความเสี่ยงในประเด็นข้อกฎหมายให้กับธนาคาร
ประสานงานกับสำนักงานกฎหมายภายนอกเพื่อแปลเอกสารงานด้านจดทะเบียนธุรกิจและนิติกรรมต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในเครืองานที่ปรึกษากฎหมาย
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหากฎหมายต่างๆ ในกรณีที่ไม่ซับซ้อน
ศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมกฎหมาย คำพิพากษา คำสั่งศาล เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้หน่วยงานต่างๆ ของธนาคาร
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาระเบียบหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และไม่ขัดต่อกฎหมาย

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้และเข้าใจในข้อกฎหมายเป็นอย่างดี
มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร
มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
มีทักษะในการใช้ภาษาเขียนเป็นอย่างดี

ระยะเวลาในการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม 2557

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments