ปปส. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 ต.ค. -20 พ.ย. 2557  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

“ปปส.”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16191 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 ต.ค. – 20 พ.ย. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ หรือใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุมหรือเผยแพร่ทางวิชาการ
(2) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
(3) จัดเตรียมข้อมูล/ข้อตกลงสำหรับการเจรจาความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับต่างประเทศ และสำหรับการประชุมต่าง ๆ เพื่อให้การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด และเพื่อใช้ประโยชน์ในการประชุม
(4) ร่วมดำเนินการจัดการประชุมเตรียมการ การจัดการประชุมระหว่างประเทศ การจัดการศึกษาดูงาน และเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
(5) ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น
(6) ติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศ และรายงานข่าวของสื่อมวลชนต่างประเทศ
ที่เกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมทั้งวิเคราะห์และเสนอข้อคิดเห็นเชิงนโยบาย เพื่อการกำหนดท่าทีการวางนโยบาย/ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
(7) สรุป แปล และจัดทำคำกล่าว สุนทรพจน์ ให้กับผู้บริหารในโอกาสต่าง ๆ
(8) จัดทำและเผยแพร่ข่าวการประชุมระหว่างประเทศด้านยาเสพติดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(9) จัดทำข้อมูลเผยแพร่ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการดำเนินงานด้านยาเสพติด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่ความรู้ทั่วไปด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาติดต่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้อง เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาและชี้แจงตอบปัญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้ที่มาติดต่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
(2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
1. วิชาภาษาอังกฤษ
– ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary and Reading Comprehension)
– ความสามารถในการวิเคราะห์ สรุปและจับประเด็นสำคัญ แปลความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และแปลความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
– การร่างหนังสือโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ
2. ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหว่างประเทศ
ทักษะ/สมรรถนะ : มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตบริการ มีความอดทน มีทักษะในการพูด อ่าน ฟัง เขียน และใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน ปปส. งานราชการ ปปส. รับสมัคร สอบ ปปส. 2557 สอบ ปปส. 57 ปปส. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ ปปส. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments