สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -23 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่โครงการ


ฝากประชาสัมพันธ์

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16175 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครบุคลากร

โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง

(Community-based Livelihood Support for Urban Poor)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อปฏิบัติงานในโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารโลก กิจกรรมโครงการ คือ การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาที่อยู่อาศัย และการฟื้นฟูชุมชนคนจนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ประมาณ 50 ชุมชน ระยะเวลาดาเนินโครงการ 2 ปี รายละเอียดดังนี้

ตาแหน่งสถาปนิก จานวน 1 ตาแหน่ง

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

 ทางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนและผู้นาชุมชนในการออกแบบบ้าน ชุมชน และระบบสาธารณูปโภคเพื่อการฟื้นฟูชุมชนหลังน้าท่วม

 ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับการอนุมัติ

คุณสมบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมผังเมือง หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและก่อสร้าง

 ถ้ามีประสบการณ์การทางานชุมชนด้านที่อยู่อาศัยร่วมกับชุมชนผู้มีรายได้น้อย ชุมชนชายขอบ ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 สามารถสื่อสาร นาเสนอ และจัดกระบวนการการทางานร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดการออกแบบวางแผนงานพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมได้

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายแจ้งความจานงในการสมัคร พร้อมรายละเอียดส่วนตัว และประวัติการทางานมาทางอีเมล์ที่ tpansa@gmail.com หรือ supdoc2014@ gmail.com ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2557

สถาบันฯ จะคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์เฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 หรือก่อนหน้านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ผู้จัดการโครงการ

โทร. 081-750-3368, 0-2378-8346

สมัครงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน งานราชการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รับสมัคร สอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 2557 สอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 57 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments