สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,วิศวกร,ผู้ช่วยวิจัย,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

“สวทช.”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16110 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,วิศวกร,ผู้ช่วยวิจัย,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานอุตสาหกรรมการผลิต
วันที่ประกาศ 14/10/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : Administration
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารงานทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
2 มีประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรม
3 มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO9001:2000
4 มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ดี
5 สามารถพิมพ์ดีด ใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word,Excel,Power point และสามารถสื่อสารค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ดำเนินงานและประสานงานให้ความร่วมมือ สนับสนุนและบริการภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนงานบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้อง
2 รวบรวมข้อมูลผลงานของกลุ่มและจัดทำรายงาน ผลงานของกลุ่ม รายเดือน รายไตรมาศ และรายปี
3 ดำเนินการด้านงานสารบรรณ (การร่างหนังสือ จัดทำเอกสาร และการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ)
4 ช่วยดำเนินการ และประสานการจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกสถานที่


วิศวกร/ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะใกล้ร่างสุดท้าย
วันที่ประกาศ 15/10/2014

เพศ : ชาย
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเครื่องกล (เน้น Material Processing, Metal Casting, Power Metallurgy) หรือ วิศวกรรม วัสดุศาสตร์ เน้น ด้านโลหะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 1 ปี
ด้าน : อุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะหรือที่เกี่ยวข้อง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 สามารถทำงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับการขึ้นรูปโลหะได้ (เน้นงานหล่อโลหะ โลหะผงวิทยา และการออกแบบ) ทั้งในส่วนของการทดลองและการจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ได้
2 มีความรู้ความชำนาญในการใช้โปรแกรมการออกแบบ 3 มิติ เช่น Unigraphics Solidworks หรือมีประสบการณ์ใช้โปรแกรมที่มีลักษณะใกล้เคียง
3 มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตขึ้นรูปโลหะ โดยเน้นที่กระบวนการหล่อโลหะ และการขึ้นรูปโลหะผง
4 มีทักษะในภาคการปฏิบัติงานจริง ในกระบวนการขึ้นรูปโลหะ
5 มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะ
6 สามารถ อ่าน ฟัง พูด เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี


เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก
วันที่ประกาศ 15/10/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ดูแลเครื่องมือทดสอบของห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2 ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ โดยรับผิดชอบดูแลเครื่อง GFAAS และ ICP
3 บันทึกผลการทดสอบ
4 จัดเก็บเอกสารตามระบบ ISO9001 / ISO17025


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการการผลิตเซรามิกส์
วันที่ประกาศ 15/10/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วัสดุศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เคมี , วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS Office
2 มีทักษะการ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ปฏิบัติงานวิจัย เสนอความคิด และแก้ปัญหางานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย
2 ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก สวทชง
3 บันทึก รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
4 นำเสนอผลงาน เผยแพร่ผลงานในเวทีระดับชาติ และระดับนานาชาติ


วิศวกร/หน่วยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปปาล์มน้ำมัน
วันที่ประกาศ 15/10/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีทักษะการใช้โปรแกรม Solidwork , Visio
2 มีความเชี่ยวชาญในการเขียนแบบทางวิศวกรรม การออกแบบเครื่องจักรกล

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ถอดแบบเครื่องจักรกล
2 ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกล
3 รวบรวม แก้ไข และจัดระเบียบแบบทางวิศวกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานการเขียนแบบ
4 ประสานงานกับทีมงานภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
5 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้ตามภาระกิจ
6 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


วิศวกร/หน่วยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปปาล์มน้ำมัน
วันที่ประกาศ 15/10/2014

เพศ : ชาย
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ออกแบบและเขียนแบบวงจรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
2 ออกแบบและเขียนแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ด้วย PCB Design Software
3 รวบรวม แก้ไข และจัดระเบียบแบบทางวิศวกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเขียนแบบ
4 ประสานงานกับทีมงานภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
5 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เมื่อมีภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย
6 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน สวทช. งานราชการ สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช. 2557 สอบ สวทช. 57 สวทช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments