ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -22 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยง


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -22 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยง”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15981 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยง

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
รวมรวมข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์แบบจำลองการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อต่างๆ (Risk Model) โดยใช้เป็นเครื่องมือลดความสูญเสียในการพิจารณาสินเชื่อ ได้แก่ Credit Rating, RAROC, QCA และ Credit Scoring เป็นต้น
ศึกษาปัญหาและปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียจากการให้สินเชื่อ (Default Risk Model)
รวบรวมข้อมูลความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆ และแบบจำลอง เพื่อปรับแบบจำลอง / เครื่องมือที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
จัดหาและให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
รวบรวมข้อมูลของ Risk & Return ในมิติต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการให้ความเห็นในการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ รวมถึงการดำเนินการนำระบบออกใช้และติดตามการใช้
ดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน IT ของธนาคาร เพื่อจัดสรรและบริหารข้อมูลความเสี่ยงด้านสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการพิจารณาสินเชื่อ

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมการเงิน บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ในการพัฒนาเครื่องมือแบบจำลอง
มีความรู้ด้านสินเชื่อหรือการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบคำสั่งด้านสินเชื่อและพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ นโยบาย หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ด้านการบริหารความเสี่ยง
มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงตามหลัก Basel II
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
มีทักษะการวิเคราะห์ และการนำเสนอ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ระยะเวลาในการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 ตุลาคม 2557

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments