ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -24 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ทีมธุรกิจการเกษตร 2


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -24 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ทีมธุรกิจการเกษตร 2”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15980 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ทีมธุรกิจการเกษตร 2
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ทีมธุรกิจการเกษตร 2

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรม ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนต่างๆเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบและกำหนดเงื่อนไขในการควบคุมความเสี่ยง
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเบื้องต้น ความเป็นไปได้ของกิจการ ความเสี่ยง ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และจัดทำประมาณการกระแสเงินสด
จัดทำและทบทวนรายงานจัดอันดับความเสี่ยง(Risk Rating)
จัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติและนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการสินเชื่อ

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
มีทักษะด้านการตลาดและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ควรมี
มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง

การรับสมัครและการคัดเลือก
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557
กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments