งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -12 พ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งานนวัตกรรมองค์กร,เจ้าหน้าที่นโยบายทรัพยากรบุคคล งานพัฒนากระบวนการปฏิบัติการ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -12 พ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งานนวัตกรรมองค์กร,เจ้าหน้าที่นโยบายทรัพยากรบุคคล งานพัฒนากระบวนการปฏิบัติการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15978 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งานนวัตกรรมองค์กร,เจ้าหน้าที่นโยบายทรัพยากรบุคคล งานพัฒนากระบวนการปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งานนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในธนาคาร ค้นหาวิธีการ เทคนิค เครื่องมือใหม่ ๆ รวมถึงการต่อยอดขยายผลแนวคิด ผลักดันให้มีการประยุกต์ไปสู่การเปลี่ยนแปลงและกระบวนการปฏิบัติงานใหม่
ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม จากหน่วยงานภายนอก
จัดกิจกรรมและโครงการ เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงงาน
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติ ในด้านแนวคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานของพนักงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรม การตลาด บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
มีความใส่ใจรักในการศึกษาหาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และการคิดขยายต่อยอดความคิด ตลอดเวลา รวมถึงมีอุปนิสัยเปิดใจรับฟังผู้อื่น กล้าพูดกล้าทำ ยอมรับต่อความผิดพลาดและพร้อมเริ่มต้นใหม่
มีความรู้ และทักษะด้านการออกแบบ การใช้โปรแกรม Presentation เป็นอย่างดี เช่น PowerPoint เป็นต้น หรือโปรแกรมอื่นด้านตกแต่งภาพและเสียง รวมถึงมีความสามารถใช้โปรแกรม Word และ Excel
มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
หากมีประสบการณ์การจัดงานแสดง การประกวด หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัครและการคัดเลือก
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557
กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่นโยบายทรัพยากรบุคคล งานพัฒนากระบวนการปฏิบัติการ (Process Development)

หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแนวทาง วิธีการ เครื่องมือสำหรับการจัดการกระบวนการ เพื่อให้หน่วยงานภายในธนาคารมีแนวทางการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบ จัดทำข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการกระบวนการ ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน และติดตามผล
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, สถิติ, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงระบบที่ดี (Analytical Skill และ Quantitative Skill)
มีความรู้ หรือผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนงาน เช่น Process Management, Process Improvement, Process Mapping, Six Sigma, DMAIC, Linear Regression
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี
มีทักษะด้านการประสานงาน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มีความมุ่งมั่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมได้ดี

การรับสมัครและการคัดเลือก
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557
กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย และ Official Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments