มรภ.ราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -28 ต.ค. 2557  วิศวกรโยธา


ฝากประชาสัมพันธ์

“มรภ.ราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -28 ต.ค. 2557  วิศวกรโยธา”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15973 หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 28 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เพศชายหรือเพศหญิง
2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ในการออกแบบอาคาร
5. มีประสบการณ์ในการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง
6. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
7. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
8. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
9. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
10. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น โปรแกรม Word, Excel และโปรแกรมเกี่ยวกับการออกแบบ เช่น โปรแกรม AUTO CAD อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
11. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
12. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา วางโครงการ ควบคุมหรือช่วยควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา สำรวจ บูรณะซ่อมแซม บำรุงรักษา เพื่อให้มีความถูกต้อง ปลอดภัยและเป็นไปตามหลักวิชาการวิศวกรรมโยธา
2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมโยธา ติดตาม และพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (100 คะแนน) 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 2. คณิตศาสตร์ 3. ภาษาไทย 4. การสรุปเหตุผล 5. ระเบียบกฎหมายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 6. สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

– ทักษะ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนหรือสอบภาคปฏิบัติ (100 คะแนน)

– สมรรถนะ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน : การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) จะต้องได้คะแนนรวมและคะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน มรภ.ราชนครินทร์ งานราชการ ฉะเชิงเทรา มรภ.ราชนครินทร์ รับสมัคร สอบ มรภ.ราชนครินทร์ 2557 สอบ มรภ.ราชนครินทร์ 57 มรภ.ราชนครินทร์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มรภ.ราชนครินทร์ :ตนเอง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments