มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 -24 ต.ค. 2557  นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการศึกษา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 -24 ต.ค. 2557  นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการศึกษา”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15966 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กทม.
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 – 24 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
(มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word , Excel)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
๒. ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบเอกสาร การดำเนินงานจัดหาพัสดุ พร้อมทั้งนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
๓. ดำเนินการจัดทำสัญญาต่าง ๆ
๔. ดำเนินการตรวจรับพัสดุ การขออนุมัติเบิกจ่าย
๕. จัดทำข้อมูลการขอซื้อ ขอจ้าง ในระบบ ERP , e-gp และ Web Online (GFMIS)
๖. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
๗. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๘. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
๙. ติดต่อประสานงานทำงานร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๑๐. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน ในหน้าที่เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๒๐๐ คะแนน) สอบข้อเขียน ( ๑๔๐ คะแนน ) – ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพัสดุและระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ สอบปฏิบัติ ( ๖๐ คะแนน ) – มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word , Excel) ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สัมภาษณ์ ( ๑๐๐ คะแนน ) – พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในด้าน ต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่น ได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงที วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
๑. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบกลไกบริหารงานองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาและงานชมรม
๒. งานกิจกรรมโครงการขององค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา
๓. งานจัดฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา
๔. งานดูแลและพัฒนาระบบ Transcript กิจกรรมนักศึกษา ของนักศึกษาทุกชั้นปีและรายงานผลสำเร็จกิจกรรม
๕. งานเผยแพร่งานกิจกรรมนักศึกษาผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
๖. งานประกันคุณภาพการศึกษา

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๒๐๐ คะแนน) สอบข้อเขียน ( ๑๔๐ คะแนน ) – ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา – ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา – ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา – ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สอบปฏิบัติ ( ๖๐ คะแนน ) – ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word , Excel) ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สัมภาษณ์ ( ๑๐๐ คะแนน ) – พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในด้าน ต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่น ได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงที วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น 

สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ กทม. มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร 2557 สอบ มทร.พระนคร 57 มทร.พระนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.พระนคร :ตนเอง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0-2665-3777 ต่อ 6061-6067 โทรสาร : 02-280-0427 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments