กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ต.ค. -05 พ.ย. 2557  ลูกมือช่าง


ฝากประชาสัมพันธ์

“กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ต.ค. -05 พ.ย. 2557  ลูกมือช่าง”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15955 หรือ
ตำแหน่ง: ลูกมือช่าง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 10,430
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ต.ค. – 05 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ระดับการศึกษา : มัธยมตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่าการศึกษานอกโรงเรียน)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. พนักงานธุรการ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่าการศึกษานอกโรงเรียน) มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) และมีผลการศึกษาเฉลี่ยระดับคะแนนตั้งแต่ ๑.๒๐ ขึ้นไป เพศชายหรือหญิง
๒. ลูกมือช่าง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่าการศึกษานอกโรงเรียน) มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างสาขาต่างๆ และมีผลการศึกษาเฉลี่ยระดับคะแนนตั้งแต่ ๑.๒๐ ขึ้นไป เพศชาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. พนักงานธุรการ
๑.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
๑.๒ รับ – สง เก็บ รวบรวม ราง และโตตอบหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
๑.๓ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
๑.๔ ใช้ เก็บ รักษา และซอมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
๒.๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒.๒ ลูกมือช่าง
๒.๒.๑ ช่วยเหลือในการซ่อมขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ ตามลักษณะงานของหน่วยที่กำหนดขึ้น เช่น ไฟฟ้า ประปา สุขภัณฑ์ สุขาภิบาล อาคาร เครื่องใช้วัสดุ และครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน เป็นต้น
๒.๒.๒ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างเบ็ดเตล็ดภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๒.๒.๓ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ทั่วไป 20 คะแนน – ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย 30 คะแนน – ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ 50 คะแนน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : ภาคปฏิบัติ

– สมรรถนะ
– บุคลิกลักษณะ 20 คะแนน – การใช้ความรู้ 20 คะแนน – ท่วงทีวาจา 20 คะแนน – ปฏิภาณไหวพริบ 20 คะแนน – ความรู้ทั่วไป 20 คะแนน
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้ คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๒. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 

สมัครงาน กองทัพอากาศ งานราชการ กองทัพอากาศ รับสมัคร สอบ กองทัพอากาศ 2557 สอบ กองทัพอากาศ 57 กองทัพอากาศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments