วิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 -26 ต.ค. 2557  ครูผู้ช่วย


ฝากประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 -26 ต.ค. 2557  ครูผู้ช่วย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15953 หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,690
อัตราว่าง: 32
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 26 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2557

ด้วย อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 2 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มติ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/2413 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 17,690 บาท ในคุณวุฒิ และทาง ดังรายละเอียดดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

สมัครงาน วิทยาลัยชุมชน งานราชการ วิทยาลัยชุมชน รับสมัคร สอบ วิทยาลัยชุมชน 2557 สอบ วิทยาลัยชุมชน 57 วิทยาลัยชุมชน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ วิทยาลัยชุมชน :ตนเอง  

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้รับการสอบแข่งขันให้ดติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือวิทยาลัยชุมชนทุกแ่หง ระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถดูรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcca.go.th หรือสอบถามรายละเอียดในการสมัครได้ที่สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง หมายเลขโทรศัพท์อยู่ส่วนท้ายของประกาศรับสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments