ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ –  เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง/อาวุโส ส่วนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 3/2557


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ –  เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง/อาวุโส ส่วนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 3/2557”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15941 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง/อาวุโส ส่วนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 3/2557
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง/อาวุโส ส่วนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 3/2557

ความรับผิดชอบหลัก
· วิเคราะห์การกำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management Framework) ของการบริหารเงินสำรองทางการและการดำเนินนโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

· วิเคราะห์และพัฒนากรอบแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการที่เหมาะสม ในการกำหนดขนาดและดัชนีอ้างอิงการลงทุน (Investment Benchmarks) สำหรับกองทุนต่างๆ (Portfolios) ของเงินสำรองทางการ

· วิเคราะห์และพัฒนากรอบและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารประเภทต่างๆ (Asset Classes & Instruments)

· วิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงของการบริหารเงินสำรอง (Performance/Risk Evaluation & Attribution Analysis)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
· สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
· หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
· ปริญญาโทขึ้นไป ทางการเงิน หรือการเงิน/การธนาคาร หรือ Financial Engineering หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เรียนการวิเคราะห์เชิงปริมาณในสัดส่วนที่เทียบเคียงได้กับ สาขาวิชาข้างต้น

· ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

· มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารกองทุน และสินทรัพย์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทต่างๆ

· หากมีประสบการณ์ในงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน หรือการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ หรือเศรษฐกิจและการเงิน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านเศรษฐกิจ หรือการเงิน จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
· มีความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์สูง มีตรรกะในการประเมินสถานการณ์และในการตัดสินใจ
· สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
· มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
· มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
· มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี

การทดสอบ
1. การสอบข้อเขียน
2. ทดสอบด้านจิตวิทยา
3. การสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
· อัตราเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. คือ
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง: ระดับวุฒิปริญญาโท 31,350 บาท หรือ ปริญญาเอก 34,200 บาท
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส: ระดับวุฒิปริญญาโท 45,650 บาท หรือ ปริญญาเอก 48,500 บาท
· เงินเพิ่ม เช่น สาขาวิชาหายาก , ทักษะพิเศษ , ประสบการณ์ทำงาน , คุณสมบัติอื่นๆ สูงกว่าคุณสมบัติของงาน เช่น CPA / CFA / เนติบัณฑิต รวมแล้วทั้งหมด ไม่เกิน 50%ของอัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐานตามตำแหน่งงานที่บรรจุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2283 5503
หรือ E-mail ที่ Recruit2@bot.or.th

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย งานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 57 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย :online  

ดูรายละเอียดการประกาศ ธปท. เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments