ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -31 ต.ค. 2557  ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมบริหารผู้จัดการทุนภายนอก ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 3/2557


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -31 ต.ค. 2557  ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมบริหารผู้จัดการทุนภายนอก ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 3/2557”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15940 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมบริหารผู้จัดการทุนภายนอก ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 3/2557
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 31,350-48,500
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง
ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมบริหารผู้จัดการทุนภายนอก ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 3/2557

ความรับผิดชอบหลัก
· เสนอและดำเนินการด้านหลักเกณฑ์การคัดเลือก ประเมินผล เพิกถอนการว่างจ้างผู้จัดการทุนภายนอก และผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์/เงินสดที่บริหารโดยผู้จัดการทุนภายนอก รวมทั้งการจัดสรรวงเงินให้ผู้จัดการทุนภายนอกอย่างเหมาะสม เพื่อบริหารเงินสำรองทางการให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของ ธปท. ในการเสริมสร้างศักยภาพ ประสบการณ์ ความรู้เชิงลึกด้านการลงทุน และการเพิ่มผลตอบแทนทางการเงินให้ ธปท. รวมทั้งการสร้างเครือข่ายของ ธปท. (Network) ไปยังสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของโลก

· ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามพัฒนาการงานวิจัยและการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลของการจ้างผู้จัดการทุนภายนอก เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานผู้จัดการทุนภายนอกให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการติดตาม วิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการทุน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การบริหารกองทุนภายในโดยธปท.
· กำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อบริหารผู้จัดการทุนภายนอก และดำเนินการงานสัญญาทางการเงิน ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ระเบียบมาตรฐาน กฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ ธปท.
· ดำเนินการคัดเลือก กำกับ ติดตาม และประเมินผลผู้จัดการทุนภายนอก ตามนโยบายการว่าจ้างผู้จัดการทุนภายนอกของ ธปท. เพื่อให้ ธปท. ว่าจ้างผู้จัดการทุนที่มีความสามารถ และการบริหารเงินสำรองในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
· สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
· หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
· ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
· ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป
· มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน หรือการกำกับติดตามให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หรือการติดตามภาวะตลาดการลงทุน หรือการบริหารการลงทุน หรือการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน หากได้รับ CFA, หรือ FRM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
· มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
· สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
· มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

การทดสอบ
1. การสอบข้อเขียน
2. ทดสอบด้านจิตวิทยา
3. การสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
· อัตราเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. คือ
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง: ระดับวุฒิปริญญาโท 31,350 บาท หรือ ปริญญาเอก 34,200 บาท
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส: ระดับวุฒิปริญญาโท 45,650 บาท หรือ ปริญญาเอก 48,500 บาท

· เงินเพิ่ม เช่น สาขาวิชาหายาก , ทักษะพิเศษ , ประสบการณ์ทำงาน , คุณสมบัติอื่นๆ สูงกว่าคุณสมบัติของงาน เช่น CPA / CFA / เนติบัณฑิต รวมแล้วทั้งหมด ไม่เกิน 50%ของอัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐานตามตำแหน่งงานที่บรรจุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2283 5503
หรือ E-mail ที่ Recruit2@bot.or.th

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย งานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 57 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย :online  

ดูรายละเอียดการประกาศ ธปท. เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments