ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ –  เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ส่วนกลยุทธ์และพัฒนาการบริหารเงินสำรอง ฝ่ายบริหารเงินสำรอง (57)


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ –  เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ส่วนกลยุทธ์และพัฒนาการบริหารเงินสำรอง ฝ่ายบริหารเงินสำรอง (57)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15939 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ส่วนกลยุทธ์และพัฒนาการบริหารเงินสำรอง ฝ่ายบริหารเงินสำรอง (57)
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 31,350-48,500
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ส่วนกลยุทธ์และพัฒนาการบริหารเงินสำรอง ฝ่ายบริหารเงินสำรอง (57)

ความรับผิดชอบหลัก
· เสนอนโยบายในการจัดสรรการลงทุน (Strategic Asset Allocation) โดยรวบรวมจากการประเมินการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง Secular view ต่างๆ และวิเคราะห์ประเมินผลกระทบ รวมทั้งเสนอกลยุทธ์การลงทุน (Tactical Asset Allocation) และการซื้อขายระยะสั้น (Trading) ที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบของ กกธ. และความเสี่ยงที่ได้รับ เพื่อรักษาความมั่งคั่งของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติ

· วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของภาวะเศรษฐกิจโลก รวมทั้งตลาดการเงินและตลาดทุนโลก เพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ของประเทศที่ ธปท. ลงทุน พร้อมทั้งสอบทานการคาดการณ์แนวโน้ม และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงในราคา การ price-in ของปัจจัยต่างๆ ประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มผลตอบแทนเหนือ Benchmark ให้กับเงินสำรองทางการและพร้อมต่อความผันผวนและสถานการณ์เสี่ยงต่างๆ

· กำหนดแนวทางการศึกษาตลาดใหม่ หรือตราสารการเงินใหม่ ที่จะเสนอให้มีการลงทุนเพื่อสามารถเพิ่มโอกาสหาผลตอบแทนของการบริหารเงินสำรอง และเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ หรือที่ซับซ้อน เพื่อสามารถสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนได้โดยตรงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินสำรอง รวมทั้งติดตามและวิเคราะห์ภาวะตลาด เพื่อเสนอแนะจังหวะที่เหมาะสมในการเข้าลงทุนในตลาดใหม่และบริหารกองทุนในช่วงแรก รวมทั้งวางแผนการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ลงทุนของ ธปท. ตลอดจนพลักดันและประสานกับสายงานอื่นในการเตรียมความพร้อมให้สามารถลงทุนได้

· ติดตามการบริหารกองทุนและกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการทุนภายนอกที่ ธปท. จ้าง เพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ทั้งในการเพิ่มผลตอบแทนในภาพรวมและการบริหารจัดการ risk exposure ที่อาจเกิดขึ้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
· สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
· หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
· ปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์หรือทางการเงิน วิศวกรรม การบัญชี หรือมีปริญญาตรีสาขาดังกล่าว
· ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 800 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 7.5/ TOEFL 600 (Paper-based), 220 (CBT), 100 (IBT)
· มีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลาย รวมทั้ง มีความรู้ความเข้าใจภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงินเป็นอย่างดี
· หากมีประสบการณ์ด้านการลงทุนจากสถาบันการเงิน หรือประสบการณ์การทำงานที่มีประโยชน์ต่อการบริหารกองทุน หรือมี CFA (Chartered Financial Analyst) หรือ FRM (Financial Risk Manager) รวมทั้ง มีพื้นฐานด้านแบบจำลองทางเศรษฐมิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ หรือการบริหารความเสี่ยง จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน
· หากมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนด้วย จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อ Project งานในอนาคตของส่วนงาน

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
· มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
· มีตรรกะในการประเมินสถานการณ์ กล้าตัดสินใจ
· สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
· มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
· มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Rotation) เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงาน
· มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้ดี

การทดสอบ
1. การสอบข้อเขียน
2. ทดสอบด้านจิตวิทยา
3. การสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
· อัตราเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. คือ
เจ้าหน้าที่ : ระดับวุฒิปริญญาโท 31,350 บาท หรือ ปริญญาเอก 34,200 บาท
เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน: ระดับวุฒิปริญญาโท 45,650 บาท หรือ ปริญญาเอก 48,500 บาท

· เงินเพิ่ม เช่น สาขาวิชาหายาก , ทักษะพิเศษ , ประสบการณ์ทำงาน , คุณสมบัติอื่นๆ สูงกว่าคุณสมบัติของงาน เช่น CPA / CFA รวมแล้วทั้งหมด ไม่เกิน 50%ของอัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐานตามตำแหน่งงานที่บรรจุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-6753
หรือ E-mail ที่ Recruit2@bot.or.th


สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย งานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 57 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย :online  

ดูรายละเอียดการประกาศ ธปท. เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments