ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -15 ต.ค. 2557  ผู้วิเคราะห์ แผนกระบบคุณภาพความปลอดภัยและความเสี่ยง ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -15 ต.ค. 2557  ผู้วิเคราะห์ แผนกระบบคุณภาพความปลอดภัยและความเสี่ยง ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15938 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้วิเคราะห์ แผนกระบบคุณภาพความปลอดภัยและความเสี่ยง ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง

ผู้วิเคราะห์  แผนกระบบคุณภาพความปลอดภัยและความเสี่ยง ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน

ความรับผิดชอบหลัก

 

·         วางแผน และดำเนินการ การตรวจติดตามภายใน และการตรวจประเมินจากภายนอก ระบบบริหาร

คุณภาพ ISO9001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย

มอก./OHSAS18001

·         ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ระบบมาตรฐานสากล มาใช้ในสายออกบัตรธนาคาร

·         ควบคุม ดูแล งานศูนย์เอกสารกลาง ให้มีเอกสารจำเป็นใช้งาน ที่ถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย

ดำเนินการจัดทำ ปรับปรุง และส่งมอบเอกสาร อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามข้อกำหนด

·         ดำเนินการ และให้ข้อเสนอแนะด้านความเสี่ยงของสายออกบัตรธนาคาร เป็นศูนย์ประสานงานกลาง

ให้ทุกส่วนงานประเมินความเสี่ยงและควบคุมด้วยตนเอง ประสานและติดตามผลการตรวจสอบของ

หน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ รวมถึงการส่งสัญญาณเตือน (Early Warning) ต่าง ๆ

·         วางแผน และดำเนินการ การตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัย การเสนอมาตรการเพื่อป้องกัน

การละเมิดกฎการรักษาความปลอดภัย ติดตามผล การตรวจสอบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ

รักษาความปลอดภัย และการป้องกันระงับเหตุให้มีความเพียงพอ และพร้อมสำหรับการรองรับ

สถานการณ์ รวมถึงการสื่อสารด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างจิตสำนึก

·         ตรวจสอบ และติดตาม เพื่อให้มีการจัดทำ / ทบทวนแผนฉุกเฉิน และจัดซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ

·         ดำเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยรักษาความปลอดภัย (ครภ.) เพื่อให้มีการพิจารณา

ประเด็นสำคัญ ร่วมให้ข้อเสนอแนะประกอบการตัดสินใจ และดำเนินการ ประสาน ติดตามผล

ตามมติหรือมาตรการที่กำหนด

·         วิเคราะห์ปัญหา / ข้อบกพร่องจากกระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ

ที่แท้จริง มีการแก้ไข เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

·         สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร

·         หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ

มีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

·         มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

IELTS 4.5 , TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60, CBT 150 

โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

·         สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

·         มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5

·         มีประสบการณ์ ด้านบริหารจัดการโรงงาน หรือการบริหารความเสี่ยง หรือระบบมาตรฐานสากล หรือ

       ด้านการรักษาความปลอดภัย หรือด้านการตรวจสอบ หรืองานด้านวิเคราะห์ อย่างน้อย 1 ปี

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

·         สามารถปรับตัวได้ดี และประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เรียนรู้งานได้เร็ว มีความคล่องตัว

สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน

การสมัคร

ให้ผู้สมัครดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.  Download File ใบสมัครงาน  และกรอกรายละเอียดในใบสมัครงานให้ครบถ้วน

2.  แนบ File หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

     2.1  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาสีดำ  ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (JPEG/GIF) 

File Size ไม่เกิน 500 KB

     2.2  ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB

     2.3  ประวัติย่อ (Resume)  (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB

     2.4  หลักฐานแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC 550 คะแนน หรือเทียบเท่า)

โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB

      2.5  หลักฐานหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น ใบประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง (PDF) 

File Size ไม่เกิน 2 MB

3.  ส่งใบสมัครงานตามข้อ 1 และเอกสารแนบตามข้อ 2 ไปที่ Email : bmgrecruit@bot.or.th  

โดยระบุหัวข้อเรื่อง “สมัครงานตำแหน่งผู้วิเคราะห์ ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน (ระบุชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร)”

การคัดเลือกผู้สมัคร

1. ธปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัคร ที่ส่งใบสมัครงานและมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน ตามที่ระบุเท่านั้น 

2. ธปท. จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ ธปท. กำหนด และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเขียน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ที่ www.bot.or.th ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2557

การทดสอบ

1. สอบข้อเขียน ในวันที่ 22 ตุลาคม 2557

2. สอบสัมภาษณ์  จะกำหนดในภายหลัง

 

 

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น

·         อัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี 23,700 บาท

·         หากมีวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. ระดับปริญญาโท 26,070 บาท

หรือปริญญาเอก 28,440 บาท

·         เงินเพิ่ม เช่น สาขาวิชาหายาก , ทักษะพิเศษ , ประสบการณ์ทำงาน , คุณสมบัติอื่น ๆ สูงกว่าคุณสมบัติ

ของงาน เช่น CPA / CFA รวมแล้วทั้งหมด ไม่เกิน 50% ของอัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐาน

ดูรายละเอียดการประกาศ ธปท. เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน

 

ปิดรับสมัคร

15 ตุลาคม  2557

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบริหารงานบุคคล 2  ส่วนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล โทร. 02-356-8525

หรือ E-mail ที่  bmgrecruit@bot.or.th

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย งานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 57 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย :email  

Download File ใบสมัครงานที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments