ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -19 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งานควบคุมคดี,เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งานระเบียบธนาคาร


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -19 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งานควบคุมคดี,เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งานระเบียบธนาคาร”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15924 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งานควบคุมคดี,เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งานระเบียบธนาคาร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งานระเบียบธนาคาร

 หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

    จัดทำ ปรับปรุงระเบียบการบริหารองค์กร ระเบียบปฏิบัติงานของสายงานต่างๆ ในธนาคาร เช่น ระเบียบสินเชื่อประเภทต่างๆ  ประมวลรายชื่อผู้บริหาร อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม คู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น

    จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ แต่งตั้งคณะทำงาน คำสั่งนโยบายด้านต่างๆ ของธนาคาร

    ประกาศหนังสือเวียนของธนาคารบนระบบหนังสือเวียนและคำสั่งธนาคาร

    ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ / คำสั่งแก่หน่วยงานต่างๆ

    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

คุณสมบัติ

 

    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

    มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติงาน และมีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร

    มีทักษะในการใช้ภาษาเขียน

    มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีทักษะการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

    ใช้ Microsoft Office ในการปฏิบัติงานได้

    สามารถปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ได้

 

 

 

การรับสมัครและการคัดเลือก

 

    กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557

    กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร

    ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 

 

 

การประกาศผลการคัดเลือก

 

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

 

 

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งานควบคุมคดี

 หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

    เตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อใช้ในการพิจารณาอนุมัติอุทธรณ์ / ฎีกา หรืองดอุทธรณ์ / ฎีกาในชั้นดำเนินคดีแพ่ง / ชั้นบังคับคดีแพ่ง / ชั้นดำเนินคดีล้มละลาย / ชั้นบังคับคดีล้มละลาย

    ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนให้มีการดำเนินคดี หรือการบังคับคดีกับลูกหนี้ / ผู้ค้ำประกัน / ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

    ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินคดี / บังคับคดี

    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

คุณสมบัติ

 

    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิติศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

    มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องคดี ดำเนินคดีกับลูกหนี้ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

    มีความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อของธนาคาร และกระบวนการดำเนินคดีลูกหนี้

    มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีทักษะการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

    สามารถปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ และปฏิบัติงานนอกสถานที่ / ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

 

 

 

การรับสมัครและการคัดเลือก

 

    กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557

    กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร

    ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 

 

 

การประกาศผลการคัดเลือก

 

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

 

 

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments