ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -23 ต.ค. 2557  ทีมสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่,ทีมพัฒนากระบวนการธุรกิจขนาดใหญ่,ทีมวิเคราะห์ธุรกิจขนาดใหญ่,ทีมวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขนาดใหญ่


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -23 ต.ค. 2557  ทีมสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่,ทีมพัฒนากระบวนการธุรกิจขนาดใหญ่,ทีมวิเคราะห์ธุรกิจขนาดใหญ่,ทีมวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขนาดใหญ่"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15922 หรือ
ตำแหน่ง: ทีมสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่,ทีมพัฒนากระบวนการธุรกิจขนาดใหญ่,ทีมวิเคราะห์ธุรกิจขนาดใหญ่,ทีมวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขนาดใหญ่
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ทีมสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking Support Team)
หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงรูปแบบของรายงาน ทั้งรายงานรูปแบบมาตรฐานและในรูปแบบอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทีมวิเคราะห์ธุรกิจขนาดใหญ่กำหนด

2. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

3. ดำเนินการด้านค่าใช้จ่าย งบประมาณของสายงานให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร รวมถึงค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยงของพนักงาน

4. ศึกษา / รวบรวมข้อมูลในการพัฒนาแผน IMC ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และการจัดลำดับความสำคัญทางธุรกิจ (Business Priority) ของ Wholesale Banking

5. ควบคุมการใช้งบประมาณ IMC สำหรับของกำนัลเนื่องในโอกาสพิเศษ หรือการเข้าร่วมงานต่างๆ

6. สนับสนุน ติดตามการดำเนินงาน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานกำหนด

7. ปฏิบัติหน้าที่ด้านการพนักงาน ประสานงานการฝึกอบรม งานสารบรรณ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย และบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในงานด้านสินเชื่อ

– มีประสบการณ์ในด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่าย การพนักงาน และธุรการ

– มีความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ Wholesale Banking เป็นอย่างดี

– มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานและมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล

– มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ Microsoft Office โดยเฉพาะการใช้ Microsoft Excel

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

การรับสมัครและการคัดเลือก

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557
กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


ทีมพัฒนากระบวนการธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking Process Improvement Team)

 หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 

1.    ดำเนินโครงการเชิงกลยุทธ์ตามรูปแบบของ Transformation ที่มุ่งเน้นการดำเนินโครงการแบบ Cross Function

 

2.    ติดตามความคืบหน้าของโครงการ พร้อมทั้งติดตามความเสี่ยง ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ รวมถึงสื่อสารความคืบหน้าของโครงการไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

 

3.    ทบทวนและประเมินกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Wholesale Banking ในด้านการบริหารการขาย, การบริการลูกค้า, การวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์, การคัดเลือกลูกค้า และการอำนวยสินเชื่อตามมาตรฐานที่กำหนด

 

4.   ศึกษา / รวบรวมข้อมูลสำหรับการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยพิจารณาจากการประเมินกระบวนการทำงานในปัจจุบัน ซึ่งโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการทำงานนี้จะเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญสำหรับการริเริ่มและดำเนินโครงการต่อไป

 

 

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

– มีประสบการณ์ในงานด้านสินเชื่อ การปฏิบัติการสินเชื่อ การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือวาณิชธนกิจ

 

– มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนงาน การบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่หรือที่มีความซับซ้อน การดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานแบบเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การเก็บข้อมูลความต้องการของระบบ การออกแบบและพัฒนา การทดสอบ และการให้การสนับสนุนระบบงานหลังจากเริ่มใช้

 

– มีความรู้หรือผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือ เพื่อการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนงาน และเพื่อการบริหารจัดการโครงการ

 

– มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานสินเชื่อ หรือกระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมการเงิน การธนาคาร

 

– มีความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ Wholesale Banking เป็นอย่างดี

 

– มีทักษะในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่ดี (Analytical thinking and Problem solving skills)

 

– มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Project, Microsoft Visio และ Microsoft PowerPoint

 

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 

 

 

การรับสมัครและการคัดเลือก

 

    กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557

    กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร

    ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 

 

 

การประกาศผลการคัดเลือก

 

          ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

         คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

 

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


ทีมวิเคราะห์ธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking Business Analytics Team)

 หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 

1.    วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจจากข้อมูลภายในธนาคาร โดยใช้การวิเคราะห์ทั้งแบบ Structured Analysis และ Adhoc Analysis

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2.    วิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งขันโดยการ Benchmarking เพื่อติดตามผลการดำเนินงานทางธุรกิจของคู่แข่งขันและเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานขององค์กร

 

3.    ดำเนินงานต่างๆ ของระบบ Dashboard ที่ใช้สำหรับการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของ Wholesale Banking รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน Dashboard อย่างสม่ำเสมอ

 

4.    ร่วมกับผู้บริหาร Wholesale Banking ในการพัฒนาเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน โดยสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการดำเนินธุรกิจ แนวโน้มธุรกิจ และข้อมูลจากการ Benchmarking กับคู่แข่งขันภายนอกองค์กร เป็นต้น

 

5.    ติดตามผลการดำเนินธุรกิจและระบุประเด็นสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนา/ปรับปรุงในด้านของ Performance Gaps

 

6.    ติดตามการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น กฎระเบียบ สภาพแวดล้อมทางการตลาด และคู่แข่งขัน เป็นต้น เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และนำเสนอข้อแนะนำเชิงกลยุทธ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน Wholesale Banking

 

      7. ร่วมพัฒนาและกำหนดรูปแบบรายงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้การจัดทำรายงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล         สำหรับหน่วยงานอื่นๆ ใน Wholesale Banking

 

 

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

– มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การทำ Financial model การทำวิจัยและหาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สภาพตลาดและการแข่งขัน การบริหารจัดการ Dashboard และ Performance Management

 

– มีประสบการณ์ในงานด้านสินเชื่อ การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือ วาณิชธนกิจ

 

– มีความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ Wholesale Banking เป็นอย่างดี

 

– มีทักษะด้านการตลาด และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์

 

– มีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาได้ดี

 

– มีทักษะด้านการนำเสนอ และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

 

– มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ Microsoft Office โดยเฉพาะการใช้ Microsoft Excel ในขั้นสูง

 

 

 

การรับสมัครและการคัดเลือก

 

    กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557

    กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร

    ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 

 

 

การประกาศผลการคัดเลือก

 

          ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

 

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


ทีมวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking Strategic Planning Team)

 หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 

1.    ดำเนินงานร่วมกับผู้บริหาร Wholesale Banking ในการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของ Wholesale Banking ในด้านลูกค้า ด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และด้านการพัฒนาบุคลากร จากผลการวิเคราะห์ต่างๆ ทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ของธนาคาร

 

2.    ร่วมกำหนดแผนธุรกิจของ Wholesale Banking โดยอ้างอิงข้อมูลจากกระบวนการในการวางแผนทางกลยุทธ์ ระบุ Strategic Initiatives ในเบื้องต้น และพัฒนาแผนแม่บทของธุรกิจ Wholesale Banking ตลอดจนสนับสนุนการจัดทำแผนดำเนินงาน (Action Plan)

 

3.    ร่วมพิจารณาและจัดทำตัวชี้วัดที่สำคัญของ Wholesale Banking รวมถึงการถ่ายทอดตัวชี้วัด Cascading Measure ลงในระดับกลุ่มงานและหน่วยงาน โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ Wholesale Banking

 

4.    ดำเนินงานร่วมกับผู้บริหาร Wholesale Banking ในการพัฒนาเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน โดยผลักดันกระบวนการในการจัดสรรงบประมาณด้านเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงเป้าหมายระหว่าง RM และทีม Product Sales

 

5.    ติดตามผลการดำเนินงานทางธุรกิจ และการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

 

6.    ศึกษา / รวบรวมข้อมูลสำหรับการสื่อสารแผนกลยุทธ์ของ Wholesale Banking และความคืบหน้าของแผนดำเนินงาน (Action Plan) ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

 

7.    ทบทวนแผนกลยุทธ์ Wholesale Banking ตัวชี้วัดที่สำคัญต่างๆ และแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา

 

 

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

– มีประสบการณ์ในงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ การบริหารจัดการ Dashboard และ Performance Management และการบริหารจัดการโครงการ

 

– มีประสบการณ์ในงานด้านสินเชื่อ การปฏิบัติการสินเชื่อ หรือการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ

 

– มีความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ Wholesale Banking เป็นอย่างดี

 

– มีทักษะด้านการตลาด และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์

 

– มีทักษะด้านการนำเสนอ และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

 

– มีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาได้ดี

 

– มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ Microsoft Office โดยเฉพาะการใช้ Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint

 

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 

 

 

การรับสมัครและการคัดเลือก

 

    กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557

    กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร

    ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 

 

 

การประกาศผลการคัดเลือก

 

          ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 

          คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

 

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments