กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ต.ค. -10 พ.ย. 2557  นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ,นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน,นายช่างกลเรือปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ต.ค. -10 พ.ย. 2557  นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ,นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน,นายช่างกลเรือปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15854 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ,นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน,นายช่างกลเรือปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ต.ค. – 10 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


อ่านประกาศคลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

สอบกรมเจ้าท่า- ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 229/2557 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่งาๆ

ด้วยกรมเจ้าท่าจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการนตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านควบคุมการจราจร), ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านพาณิชยืนาวี),ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและวางแผน), ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ,ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน, ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ รายละเอียดของตำแหน่งที่รับสมัครสอบและเงินเดือนที่ได้รับ ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก รายละเอียดของตำแหน่งว่างครั้งแรก ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายละเอียดของลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

(3) เป็นผู้เลื่อมในในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข.ลักษณะต้องห้าม

(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมอืนไร้ความสามารถคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็ฯโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6) เป็ฯบุคคลล้มละลาย

(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจารัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำความผิดทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึง่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี ออกจากงานหรือ ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

5. การรับสมัครสอบ

5.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

(1) ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบสมัครทางเว็บไซต์ กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th “หัวข้อ Job ข่าวสอบออนไลน์” หรือ http://jobs.md.go.th

(2) ผู้สมัครต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระงเิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วไม่ได้

5.2 นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ถึง 11 พฤศจิกายน 2557 ภายในและเวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย

– ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท

– ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

ค่าธรรมเนียมในการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5.4 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระเงิน และเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ที่เว็บไซต์ กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th “หัวข้อ Job ข่าวสอบออนไลน์” หรือ http://jobs.md.go.th เลือก “พิมพใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ”

5.5 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

5.6 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

6. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ

6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นเกณฑ์

6.2 ในการสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137

6.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมเจ้าท่า จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

6.4 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

ผู้สมัครต้องนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถของ ก.พ. มายื่นให้กรมเจ้าท่า ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 กรมเจ้าท่าจะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

7. การประกาศรายชื่อผู้สมัคสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมเจ้าท่า จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพร้อมทั้งประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า (อาคาร 2 ชั้น 5) หรือเว็บไซต์กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th “หัวข้อ Job ข่าวสอบออนไลน์” หรือ http://jobs.md.go.th หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

8. หลักสูตรและวิธีการสอบ

8.1 สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน ตามรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการสอบ ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

8.2 สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแนห่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน

เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติำส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้รว่มงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบบุคลิกภาพและพฤติกรรม ผู้เข้าสอบแข่งขันกรมเจ้าท่า เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

ทั้งนี้  จะสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ก่อน และเมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง แล้ว จึงจะมีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในภายหลังทางเว็บไซต์ กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th “หัวข้อ Job ข่าวสอบออนไลน์” หรือ http://jobs.md.to.gh

9. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผล

10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

(1) การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมะาสมกับตำแห่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผูสอบได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้เรยงลำดับตาหมายเลขประจำตัวสอบสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก

(2) การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชีแต่ถ้ากรมเจ้าท่า ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันกับที่ประกาศรับสมัครในครั้งนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

11. การบรรจุและแต่งตั้ง

(1) ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ตามรายละเอียดของตำแหน่งที่รับสมัครสอบปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(2) ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านควบคุมการจราจร) จะต้องมีการตรวจร่างกายจากสถาบันทางการแพทย์ที่กรมเจ้าท่า กำหนด ทั้งนี้ ผู้รับการบรรจุจะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายเอง โดยมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 3,000 บาท

12. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้

กรมเจ้าท่า ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้ารากชารหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมเจ้าท่า ดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการสอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันโปรดอย่าหลงเชื่อ และแจ้งให้อธิบดีกรมเจ้าท่าทราบด้วย

ประกาณ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2557

จุฬา สุขมานพ
อธิบดีกรมเจ้าท่า

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งคลิกอ่านประกาศคลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เอกสารหมายเลข 9
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิชาที่ 1 วิชาความรู้เกี่ยวกับงานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
1.1 ความรู้เบื้องต้นพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
– อำนาจหน้าที่ของ กสทช.
– กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
– ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารโดยคลื่นวิทยุ
1.2 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– การทดสอบวงจร อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
– การติดตั้ง ควบคุม ระบบอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
– การบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
– การติดตั้งอุปกรณ์ ของระบบ CCTV
– หลักการทำงานของระบบ โทรคมนาคม
วิชาที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
– ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
– เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
– พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ทักษะ/สมรรถนะ : –

 

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างกลเรือปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างเครื่องกลการเกษตร และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารหมายเลข 8
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องยนต์และงานโลหะ ประกอบด้วย
– หลักการทำงานของเครื่องยนต์
– การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกลและยานพาหนะ
– หลักการทำงานของเตาหล่อโลหะ
– โลหะและวัสดุ
2. ความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องจักรกลไฟฟ้า ประกอบด้วย
– ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
– หลักการไฟฟ้าเบื้องต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : –

 

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารหมายเลข 7
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานนักวิชาการสถิติ
– ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
2. ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– พรบ. สถิติ พ.ศ. 2550
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
ทักษะ/สมรรถนะ : –

 

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางสมุทรศาสตร์ ทางสมุทรศาสตร์สกายะและเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางภูมิศาสตร์ หรือทางฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางคณิตศาสตร์ หรือทางสถิติ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารหมายเลข 6
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาอุทกวิทยา
– ความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรน้ำ
– เครื่องมืออุทกวิทยา
– ระดับน้ำ ความลึกน้ำ กระแสน้ำ ปริมาณน้ำ
– ตะกอนแขวนลอย ตะกอนท้องน้ำ
– ฐานข้อมูลอุทกวิทยา
2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาสำรวจ
– ความรู้เกี่ยวกับงานสำรวจ
– เครื่องมือสำรวจ
– งานวงรอบ งานระดับ
– แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ร่องน้ำ
3. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาก่อสร้างและโยธา
– ความรู้เกี่ยวกับสถานีวัดระดับน้ำ
– งานก่อสร้างสถานีวัดระดับน้ำ
– งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ประจำสถานีวัดระดับน้ำ
ทักษะ/สมรรถนะ : –

 

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารหมายเลข 5
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
– ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
– ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบงานประยุกต์ ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis & Feasibility Study) วางแผนแก้ไขปัญหา (Algorithm Design) การเขียนโปรแกรม (Program Coding) การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม (Program Testing & Debugging)
– ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป และอุปกรณ์
2. วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ และความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
– พระราชบัญญัติว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ทักษะ/สมรรถนะ : –

 

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารหมายเลข 4
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานนักวิชาการสถิติ
– ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
– ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์
– ความรู้ด้านบริหารจัดการ
– ความรู้เกี่ยวกับงานด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
– ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่อาเซียน
2. ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– พรบ. สถิติ พ.ศ. 2550
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
ทักษะ/สมรรถนะ : –

 

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและวางแผน)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารหมายเลข 3
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับงานนักวิชาการขนส่ง ได้แก่
– ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (ภาพรวมทั่วไป)
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีของประเทศ
– ความรู้เกี่ยวกับงานด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
– ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– Microsoft Office : Word , Excel, Power Point
ทักษะ/สมรรถนะ : –

 

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านพาณิชย์นาวี)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการจัดการโลจิสติกส์ ทางการจัดการโลจิสติกส์เชิงยุทธศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารหมายเลข 2
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการพาณิชยนาวี
2. ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล
3. ความรู้เกี่ยวธุรกิจโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ
ทักษะ/สมรรถนะ : –

 

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านควบคุมการจราจร)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยสรุป ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการจราจร การใช้อุปกรณ์เครื่องมือของระบบควบคุมการจราจร (VTMIS) และระบบฐานข้อมูลท่าเรือ (PMIS) วิทยุสื่อสารติดต่อกับเรือด้วยภาษาอังกฤษด้วยศัพท์เทคนิคทางเรือ เข้าเวรยามปฏิบัติงานตามวงรอบเพื่อการให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(ตามเอกสารหมายเลข 1)
ดังนั้น ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติงาน ลักษณะงานดังกล่าวได้ โดยต้องไม่มีอาการของโรคตาบอดสี ความบกพร่องทางการได้ยิน ความบกพร่องทางภาษา ปัญหาการพูดติดอ่าง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ความรู้ทางด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรือ ท่าเรือ สินค้า และการเดินเรือ
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ เช่น พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน (อนุสัญญา COLREG 72) เป็นต้น
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอนุสัญญาว่าด้วยการเดินเรือระหว่างประเทศ (อนุสัญญา SOLAS 74-82) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินเรือ
– ความรู้เกี่ยวกับระบบ VTS
2.ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
– (การแปล จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)
– ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
– ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษทางเดินเรือ
ทักษะ/สมรรถนะ : ภาษาอังกฤษ

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน กรมเจ้าท่า งานราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัคร สอบ กรมเจ้าท่า 2557 สอบ กรมเจ้าท่า 57 กรมเจ้าท่า เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจ้าท่า :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!  เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ กรมเจ้าท่า คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments