งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 13 -19 ต.ค. 2557  ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Call Center ปี 2557

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 13 -19 ต.ค. 2557  ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Call Center ปี 2557”
อัพเดต 13/10/2557

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15836 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Call Center ปี 2557
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 – 19 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


01

ธ.ก.ส.- ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)

คลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานกลุ่ม งานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) ปีบัญชี 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูล/นำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคารแก่ลูกค้า รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานธนาคารแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ และช่องทางอื่นๆ

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2557)
 2. มีน้ำเสียงไพเราะ มีใจรักในงานให้บริการอย่างแท้จริง
 3. สามารถทำงานเป็นกะตามที่ธนาคารกำหนดได้ โดยไม่มีเงื่อนไข (ตามเอกสารแนบท้าย)
 4. มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดันและเร่งรัดและสามารถแก้ไขเหตุกาณณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีพอสมควร
 5. สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 25 คำ/นาที
 6. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel ได้ดี
 7. ต้องฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครได้
 8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18-30 ปี บริบูรณ์ (นับถึววันที่สิ้นสุดการรับสมัคร)
 2. มีสัญชาติไทย
 3. มีความขยัน อดทน รู้จักพัฒนาตนเอง อัธยาศัยดี มีใจให้บริการ
 4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 5. มีสุขภาพพลานามัยสมบูณ์แข็งแรง
 6. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรดเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษ ทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติด โดยได้รับการรับรองจากแทพย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของทางราชการ หรือ สถานบำบัดที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่นๆ  ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
 7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 8. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 9. ไม่เป็ฯผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจางานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์การของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
 10. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมา?หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะวเลาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแล้วแตกรณีเกินห้าปี
 11. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
 12. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายต่อหน้าที่
 13. ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นพนังกาน ธ.ก.ส. มาก่อน

4. อัตราเงินเดือน อัตราเงินเดือนขั้นต้นระดับปริญญาตรี (เดือนละ 9,600 บาท) รวมกับอัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว รวมเป็นเงิน เดือนละ 15,000 บาท

5. การสมัคร

 1. ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.baac.or.th/content-job.php ตั้งแต่วันที่ 13-19 ตุลาคม 2557 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากผู้สมัครมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อธนาคารได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8331-2, 8334-6 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
 2. ผู้สมัครจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบในกระดาษ A4 นำไปยื่นชำระเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา ในเวลาทำการ (เวลา 08.30-15.30 น.) โดยธนาคารกำหนดให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ระหว่างวันที่ 13-22 ตุลาคม 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  1. ค่าธรรมเนียมการสอบ 280 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 20 บาท
   ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึกการสมัคร และสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากผิดพลาดธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และจะไม่สามารถแก้ไข ชื่อ-สกุล, หมายเลขบัตรประชาชน ได้ในภายหลัง การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบเพื่อเข้ารับการสอบเขียน และแจ้งสถานที่สอบ วันที่สอบประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2557 ทางเว็บไซต์ www.baac.or.th/content-job.php ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว ไม่มีรายชื่อโดปรติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8331-2 ภายในระยะเวลา 3 วัน นับจากวันที่ธนาคารประกาศรายชื่อผู้สมัคร มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

6. การสอบคัดเลือก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. การสอบข้อเขียน (ธนาคารกำนหดการสอบข้อเขียนประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2557)
  • ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
  • ผู้มีสิทธิ์สอบต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขยีนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หากมีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวนน้อย และไม่เพียงพอกับจำนวนที่ธนาคารต้องการสามารถพิจารณาลดหย่อนคะแนนลงได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วัดผล ซึ่งต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
   ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้
 2. การทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  • ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบข้อเขยีนจะต้องเข้ารับการทดสอบพิมพ์ดีดสัมผัส ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องพิมพ์ดีดได้ไม่น้อยกว่า 25 คำ/นาที
  • เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบพิมพ์ดีดจะต้องเข้าัรบการทดสอบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS-Word และ MS-Excel ตามแบบที่ธนาคารกำหนด และต้องผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 3. การสอบสัมภาษณ์
  • ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ของธนาคาร ต้องได้คะแนนสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
  • ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องทำแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และต้องมีผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ปกติ

7. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

 1. ประกาศผลสอบข้อเขียนและการสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เรียงตามเลขประจำตัวสอบ
 2. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนสัมภาษณ์ กรณีผู้ผ่านเกณฑ์มีคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจัดลำดับ โดยใช้ปัจจัยในการเรียงลำดับทีละปัจจัย ดังนี้
  • ปัจจัยที่ 1 คะแนนการสอบข้อเขียน โดยหากมีคะแนนรวมการสอบข้อเขียนเท่ากันธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 2 เป็นลำดบถัดไป
  • ปัจจัยที่ 2 คะแนนสอบพิมพ์ดีด โดยหากมีคะแนนการสอบพิมพ์ดีดเท่ากันธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 3 เป็นลำดับถัดไป
  • ปัจจัยที่ 3 คะแนนสอบการใช้ MS-Word โดยหากมีคะแนนสอบการใช้ MS-Word เท่ากันธนาคารจะพิจารณาจกาปัจจัยที่ 4 เป็นลำดับถัดไป
  • ปัจจัยที่ 4 คะแนนสอบการใช้ MS-Excel โดยหากมีคะแนนสอบการใช้ MS-Excel เท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 5 เป็นลำดับถัดไป
  • ปัจจัยที่ 5 เลขประจำตัวสอบ

8. ระยะเวลาการจ้าง

สัญญาการจ้างรายปี ไม่มีโอกาสในการเป็นพนักงานธนาคาร มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน หากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้

9. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน

ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรยีงตามลำดับตามอัตราวา่ง ซึ่งผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ สืบประวัติ และทำหนังสือค้ำประกัน ตามที่ธนาคารกำหนด สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการเรียกตัวธนาคารจะขึ้นบัญชีสำรองถึงวันที่ 1 เมษายน 2560

อนึ่ง อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือกระทำการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่างใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ที่เกี่ยวขอ้งในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

หากธนาคารมีข้อสงสัยรหือมีเหตุการณ์อันเชื่อได้ว่ามีการทุจริต ธนาคารสามารถยกเลิกการสอบหรือจัดให้มีการสอบใหม่ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2557
นายโชค น้อยศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทำการแทนผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ตารางปฏิบัติงาน Call Center

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานแบบ
(คาบเวลาเป็นกะ)
ปฏิบัติงานแบบ
(เวลาปกติ)
เวลา 06.00-14.00 น. เวลา 08.30-16.30 น.
เวลา 14.00-22.00 น.
เวลา 22.00-06.00 น.

ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การปรับเปลี่ยนเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า

สมัครงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งานราชการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัคร สอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2557 สอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 57 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :อินเตอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6