สพฐ. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -7 ต.ค. 2557  ครูผู้สอน


ฝากประชาสัมพันธ์

“สพฐ. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -7 ต.ค. 2557  ครูผู้สอน”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15778 หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตรัง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 7 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
………………………………………………..

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกการศึกษาพิเศษ จำนวน ๑ อัตรา

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(๒) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓) การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๔) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน โดยโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปและได้รับวุฒิการศึกษาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ
๒. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่เป็นปัจจุบันไม่หมดอายุหรือมีการดำเนินการต่อใบอนุญาตเรียบร้อย

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างการรอการอนุมัติ” จำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย

๓.๓ ค่าสมัครสอบ (ถ้ามี)
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้ – บาท
เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ

ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง และทาง http://school.obec.go.th/speced4

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๑.การประเมินครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถ
๑.๑ ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๑.๒ ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
๑.๓ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
๑.๔ ความสามารถทางด้านการศึกษา วิชาชีพครู การปฏิบัติราชการ
ทักษะทางด้านการเรียนการสอน การศึกษาพิเศษ ๕๐ สอบข้อเขียน
๒.การประเมินครั้งที่ ๒ ภาคคุณลักษณะความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๒.๑ เจตคติต่อการทำงานกับเด็กพิการ ๕๐
๑๕ สอบสัมภาษณ์
๒.๒ มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน ๑๐
๒.๓ การคิดวิเคราะห์ ๑๐
๒.๔ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๑๐
๒.๕ การสื่อสารโดยการพูด ๕
รวม ๑๐๐

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง กำหนดวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง
๖. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และรวมทุกภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ
ในกรณีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินภาคความรู้ความสามารถมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินภาคความรู้ความสามารถเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคคุณลักษณะความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า
หากคะแนนภาคคุณลักษณะความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับที่ก่อนหลังในการสมัคร

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง และทาง http://school.obec.go.th/speced๔ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องมารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสมศักดิ์ ชัยมณี)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง

* รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
และทางเวปไซด์ http://school .obec.go.th/speced4

* ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
(รายละเอียดตามกำหนดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ )

* ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
และทางเวปไซด์ http://school .obec.go.th/speced4

* รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.
เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
…………………………………………………………………………………………………

 

สมัครงาน สพฐ. งานราชการ ตรัง สพฐ. รับสมัคร สอบ สพฐ. 2557 สอบ สพฐ. 57 สพฐ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments