สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 ต.ค. 2557  ผู้ช่วยวิจัย,นักวิเคราะห์,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

“สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 ต.ค. 2557  ผู้ช่วยวิจัย,นักวิเคราะห์,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15772 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยวิจัย,นักวิเคราะห์,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
วันที่ประกาศ 02/10/2014

เพศ : หญิง
จำนวน: 1 คน

อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : อักษรศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ขึ้นไป
ด้าน : การติดต่อประสานงานต่างประเทศ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2 มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟังพูด อ่าน เขียน) ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ประสานงานกับพันธมิตรต่างประเทศ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อบริหารความสัมพันธ์และความร่วมมือ
2 จัดกิจกรรม การประชุม ประสานงานร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศได้บรรลุเป้าหมาย
3 ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติ นำเยี่ยมชมเพื่อให้เข้าใจกิจกรรมของ สวทช.
4 จัดทำฐานข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้าโครงการ


นักวิเคราะห์/งานงบประมาณ
วันที่ประกาศ 02/10/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : (กรณีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการจัดทำแผนและงบประมาณ 3 ปีขึ้นไป)

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความสามารถด้านการเขียนรายงานการวิเคราะห์ หนังสือราชการ บันทึกการประชุม การเขียนสรุปความ
2 มีความรู้ด้าน IT เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร การจัดการฐานข้อมูล การสื่อสาร และการนำเสนองาน
3 มีความรู้/ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง
4 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปานกลางขึ้นไป
5 หากมีประสบการณ์ด้านการจัดทำแผนและงบประมาณภาครัฐ และการใช้งานโปรแกรม SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 จัดหา รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแผนต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำคำของบประมาณ และจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในศูนย์ฯ
2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ด้านการบริหารงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
3 สามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อเสนอแนะด้านงบประมาณ แก่พนักงานของศูนย์ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ สวทช.
4 จัดเตรียมข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อประกอบการจัดทำ นำเสนอ และรายงานเปรียบเทียบแผน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
5 สนับสนุนและร่วมพัฒนาเครื่องมือ หลักเกณฑ์มาตรฐานในการจัดทำคำของบประมาณ จัดสรรงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6 สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แผนงาน กลยุทธ์และนโยบายของงานที่รับผิดชอบ ให้แก่ผู้เที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7 ริเริ่มละพัฒนากระบวนการดำเนินงานและวิธีการปฏิบัติงานภายในงานที่รับผิดชอบ


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก
วันที่ประกาศ 03/10/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : Polymer Science & Engineering
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 งานวิจัยพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์ โดยเน้น Plastics Compounding Processing
2 วิเคราะห์ ทดสอบ สมบัติของวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น รวบรวมข้อมูล สรุปข้อมูล และจัดทำรายงาน รวมถึงงานบริการด้านเทคนิค
3 ควบคุมและดูแลเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ (การผสมการขึ้นรูปพลาสติก หรือเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ)
4 เขียนผลงานทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือยื่นจดสิทธิบัตร
5 สามารถนำเสนอผลงานในเวทีการประชุมทางวิชาการ หรืองานสัมมนา

สมัครงาน สวทช. งานราชการ สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช. 2557 สอบ สวทช. 57 สวทช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments