ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก. กรณีพิเศษฯ 10 -28 พ.ย.57 และ 16 มี.ค.-3 เม.ย.58  รับสมัครสอบสอบภาค ก. สำหรับผู้สอบผ่านภาค ข.แล้ว


ฝากประชาสัมพันธ์

“ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก. 10 -28 พ.ย.57 และ 16 มี.ค.-3 เม.ย.58  รับสมัครสอบสอบภาค ก. สำหรับผู้สอบผ่านภาค ข.แล้ว”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15737 หรือ
ตำแหน่ง: รับสมัครสอบสอบภาค ก. สำหรับผู้สอบผ่านภาค ข.แล้ว
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 28 พ.ย.57 และ 16 มี.ค.-3 เม.ย.58
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สอบภาค ก. ก.พ. – ก.พ. จัดสอบภาค ก. กรณีพิเศษ สำหรับผู้สอบผ่าน ภาค ข. จากส่วนราชการอื่นๆ หากนึกภาพไม่ออก ตัวอย่างที่ชัดเจน กรมพินิจฯ ที่รับสมัครสอบภาค ข. ก่อน เมื่อสอบผ่านจึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบภาค ก. ก.พ.

ประกาศสำนักงาน ก. ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

———————–

ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการยังส่วนราชการต่างๆ ประจำปีะงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถสรรหาบุคคลเข้าสู่ส่วนราชการได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

1.1 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข.+ค.) ของส่วนราชการ

1.2 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและระดับวุฒิการศึกษาตามที่ส่วนรารชการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

2. วิธีดำเนินการ

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการแล้วจึงให้เฉพาะผู้สอบผ่านการสอบดังกล่าว เทา่นั้น มาสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ต่อไป โดยเปิดรับสมัครสอบปีละ 2 ครั้ง หรือ ตามที่ ก.พ. จะกำหนด

3. การรับสมัครสอบ

3.1 ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนวันปิดรับสมัครตามกำหนดการสอบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ

3.2 กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.

กิจกรรม สอบครัั้งที่ 1 สอบครั้งที่ 2
ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านฯ
ให้สำนักงาน ก.พ.
ภายในวันอังคารที่
4 พฤศจิกายน 2557
ภายในวันจันทร์ที่
2 มีนาคม 2558
สมัครสอบ จันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน ถึง
ศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557
จันทร์ที่ 16 มีนาคม ถึง
ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
จันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558
สอบข้อเขียน อาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 อาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558

ทั้งนี้ กำหนดการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

3.3 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปพิเศษสำหรับส่วนราชการ ประจำปี 2558” ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครอนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
สำหรับผู้สมัครครั้งที่ 1 วันที่ 10-28 พฤศจิกายน 2557 และ
สำหรับผู้สมัครสอบครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม – 3 เมษายน 2558

(1) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป พิเศษสำหรับส่วนราชการ ประจำปี 2558” หัวข้อย่อย “สมัครสอบพิเศษสำหรับส่วนราชการ” ให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

(2) ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 หน้า หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล

ในกรณีที่แบบผอร์มการชำระงเินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ผู้สมัครสอบจะสามารถเข้าไปค้นหาแบบผอร์มการชำระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน” กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และส่งสั่งพิมพ์ใหม่ได้

ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

สำหรับผู้สมัครครั้งที่ 1 วันที่ 10 – 28 พฤศจิกายน 2557 และ
สำหรับผู้สมัครครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม – 3 เมษายน 2558

นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท ประกอบด้วย

(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนยีมในการสมัครสอบไปแล้ว 2 วันทำการ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป พิเศษสำหรับส่วนราชการ ประจำปี 2558” หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสถานการสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป พิเศษสำหรับส่วนราชการ ประจำปี 2558” หัวข้อย่อย “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” และกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ แล้วติดรูปถ่ยขนาด 1×1.5 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อ และนำไปให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน

ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด

3.4 ผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือการสื่อสาร ควาหมาย หรือทางกายหรือการเคลื่อนไหว ตามกฎกรทะรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2537) สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบ ตาที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัครและตามที่สำนักงาน ก.พ.เห็นสมควร

4. เงื่อนไขการสมัครสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

4.1 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งเดียวกันนี้ หากผู้นั้นสอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ สำนักงาน ก.พ. จะไม่จัดสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษให้อีก

4.2 ผู้ใดเคยสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ผ่านต้องมีระยะเวลาห่างจากวันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งก่อน ไม่น้อยกว่า 150 วัน หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

4.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

4.4 ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

สำหรับผู้สมัครครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557
สำหรับผู้สมัครครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558

ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป พิเศษสำหรับส่วนราชการ ประจำปี 2558”

ทั้งนี้ กำหนดการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6. หลักสูตรและวิธีการสอบ

6.1 ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

(1) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ

(ก) ด้านการคิดคำนวณ

โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ และ

(ข) ด้านเหตุผล

โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

(2) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ

(ก) ด้านความเข้าใจภาษา

โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความ และตีความ และ

(ข) ด้านการใช้ภาษา

โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

6.2 ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียนเป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษและความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

7. หลักเกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

7.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ทั้งนี้ เฉพาะระดับปริญญาโท ต้องเป็นผู้สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

7.2 ผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบครั้งเดียวกันนี้ สำนักงาน ก.พ. จะไม่จัดสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษให้อีก

7.3 ผู้เข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดอสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม่รวม TEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ TU GET และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้นๆ ตามรายละเอียดเงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนี้ด้วย โดยให้ยื่นผลการทดสอบดังกล่าวในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เท่านั้น

8. การส่งหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

สำนักงาน ก.พ. จะส่งหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

9. ให้นำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ไปใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ

9.1 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

9.2 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนำไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

9.3 ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อ

(1) เลขประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ตรงกับเลขประจำตัวประชาชนที่ออกให้โดยกรมการปกครอง

(2) ผู้สอบผ่านยังไม่สำเร็จการศึกษา

9.4 ผู้ที่ได้รับหนังสือรับอรงผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสามารถนำหนังสือรับรองผลดังกล่าวไปใช้กับส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยต้องมีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการนั้นในครั้งนั้นด้วย

10. การขอดูผลคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ให้ถือเป็ฯที่สุด ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบสามารถขอดูผลคะแนนสอบได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2557

นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์
รองเลขาธิการ ก.พ.
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.


ดูประกาศรับสมัครสอบ คลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8


สรุปการรับสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ. กรณีพิเศษฯ

ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมะาสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนวันเปิดรับสมัครตามกำหนดการสอบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ

กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. แบ่งเป็น 2 รอบ

ครั้งที่ 1

  • 4 พ.ย.57 – ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านฯ ให้สำนักงาน ก.พ.
  • 10 – 28 พ.ย. 57 – สมัครสอบ
  • 8 ธ.ค. 57 – ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
  • 21 ธ.ค. 57 – สอบข้อเขียน

ครั้งที่ 2

  • 2 มี.ค.57 – ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านฯ ให้สำนักงาน ก.พ.
  • 16 – 3 เม.ย. 57 – สมัครสอบ
  • 10 เม.ย. 57 – ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
  • 26 เม.ย. 57 – สอบข้อเขียน
อ่านรายละเอียด คลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8

สมัครงาน ภาค ก. ก.พ. งานราชการ ภาค ก. ก.พ. รับสมัคร สอบ ภาค ก. ก.พ. 2557 สอบ ภาค ก. ก.พ. 57 ภาค ก. ก.พ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ ภาค ก. ก.พ. : อินเตอร์เน็ต

ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่ | เว็บไซต์รับสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

อ่านรายละเอียด คลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments