สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล,ผู้ช่วยวิจัย,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการฝ่าย,นักวิเคราะห์,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

“สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล,ผู้ช่วยวิจัย,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการฝ่าย,นักวิเคราะห์,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15736 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล,ผู้ช่วยวิจัย,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการฝ่าย,นักวิเคราะห์,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : Computer Science
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Engineering, Bioinformatics
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : sequence analysis, database, software development

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมและทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์ข้อมูลทรานสคริปโตมและจัดตั้งฐานข้อมูลของอ้อย ในโครงการ การระบุยีนที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำตาลและคุณลักษณะที่ดีทางการเกษตรในอ้อย โดยใช้เทคนิค RNA-seq ในการศึกษาการแสดงออกของยีนทั้งจีโนม


นักวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เครื่องกล วิศวกรรม Automation หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : การวิเคราะห์โครงการด้านเครื่องจักรกล วิศวกรเครื่องกล

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้า ตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขและแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
2 มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
4 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
5 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนองานได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน และความเหมาะสมของงบประมาณเป็นต้น
2 รับผิดชอบการประสานงาน บริหารโครงการวิจัย ผลักดัน กิจกรรมในโครงการวิจัยด้านเครื่องกลและ Automation ร่วมกับผู้จัดกา และผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัยหรือหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ รวมทั้งจัดเตรียมการประชุมหารือ / สัมมนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และเพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3 รับผิดชอบการวางแผนการปฎิบัติงาน แผนงานโครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโปรแกรม รวมถึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี ดัชนีวัดความสำเร็จของแผน จัดทำฐานข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน โครงการ และผลการดำเนินงาน


นักวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : สัตวศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Molecular Biology (ด้านสัตว์),Genetic (พันธุศาสตร์),ด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : วิเคราะห์โครงการ ด้านการเกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตร์(พืชและสัตว์)

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
2 มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
3 มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
4 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสือค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
5 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนองานได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานและความเหมาะสมของงบประมาณเป็นต้น
2 รับผิดชอบการประสานงาน บริหารโครงการวิจัย ผลักดัน กิจกรรมในโครงการวิจัยด้านพืช ร่วมกับผู้จัดการและผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัยหรือหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ
3 จัดเตรียมการประชุมหารือ สัมมนาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและเพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4 รับผิดชอบการวางแผนปฎิบัติงาน แผนงาน โครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโปรแกรม รวมถึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี ดัชนีวัดความสำเร็จของแผน จัดทำฐานข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน โครงการ และผลการดำเนินงาน


เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล /งานกลยุทธ์บุคคล
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : การบริหารบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ความรู้ด้านองค์กรและการบริหารเชิงกลยุทธ์
2 ความรู้ประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
3 ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
4 ความรู้ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ โครงสร้างและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5 ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
6 ทักษะการวางแผนและการนำเสนอ
7 ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ กิจกรรมขนาดเล็กและกลางที่เกี่ยวกับงานกลยุทธ์บุคคลให้แล้วเสร็จและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
2 ติดตาม รวบรวมข้อมูลของโครงการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานความก้าวหน้า สนับสนุนการจัดทำแผน พัฒนาระบบ การปรับปรุงโครงการและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
3 คิดริเริ่ม และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง เครื่องมือ วิธีการทำงาน และระบบต่างๆที่เกี่ยวกับงานกลยุทธ์บุคคล
4 อธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ งานในความรับผิดชอบ ที่แสดงความเชื่อมโยงไปยังระบบงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ที่ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
5 ถ่ายทอด นำเสนอข้อมูล ความรู้ที่ซับซ้อน เชิงเทคนิค ผลงานของตนเองให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจได้
6 จัดทำคู่มือและรวบรวมความรู้ในการพัฒนากลยุทธ์และนโยบายด้านบุคคลไว้กับองค์กร
7 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และแก้ปัญหาในขอบเขตงานที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้งานที่รับผิดชอบงานบรรลุวัตถุประสงค์


นักวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีชีวภาพ, พันธุศาสตร์ด้านพืช, พันธุศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : วิเคราะห์โครงการ ด้านเกษตรศาสตร์,วิทยาศาสตร์(พืช)

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
2 มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
3 มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
4 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสือค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
5 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนองานได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานและความเหมาะสมของงบประมาณเป็นต้น
2 รับผิดชอบการประสานงาน บริหารโครงการวิจัย ผลักดัน กิจกรรมในโครงการวิจัยด้านพืช ร่วมกับผู้จัดการและผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัยหรือหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ
3 จัดเตรียมการประชุมหารือ สัมมนาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและเพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4 รับผิดชอบการวางแผนปฎิบัติงาน แผนงาน โครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโปรแกรม รวมถึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี ดัชนีวัดความสำเร็จของแผน จัดทำฐานข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน โครงการ และผลการดำเนินงาน


นักวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Microbial trial
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : วิเคราะห์โครงการ ด้านโปรแกรมทรัพยากรฯ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
2 มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
4 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
5 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนองานได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานและความเหมาะสมของงบประมาณเป็นต้น
2 รับผิดชอบการประสานงาน บริหารโครงการวิจัย ผลักดัน กิจกรรมในโครงการวิจัยด้านพืช ร่วมกับผู้จัดการและผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัย หรือหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ รวมทั้งจัดเตรียมการประชุมหารือ / สัมมนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและเพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3 รับผิดชอบการวางแผนปฎิบัติงาน แผนงาน โครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโปรแกรม รวมถึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี ดัชนีวัดความสำเร็จของแผน จัดทำฐานข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน โครงการ และผลการดำเนินงาน


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : อักษรศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาตร์ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : งานธุรการ, งานบริหารทั่วไป, การจัดการประชุม / สัมมนา

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ความสามารถในการจัดเตรียมเอกสาร ดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม
2 มีความรู้ ความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฎิบัติ / แนวปฎิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
4 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารในระดับต้น
5 มีทักษะด้านระบบคอมพิวเตอร์ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 รับผิดชอบการจัดประชุม รับผิดชอบงานด้านเอกสาร ลงรับเอกสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดส่งเอกสารออกทางไปรษณีย์ / พนักงานส่งเอกสาร
2 รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุสำนักงาน /อุปกรณ์สำนักงาน ให้พอเพียงเหมาะสมกับการใช้งานของฝ่าย
3 รับผิดชอบดำเนินการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
5 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆใน สวทช.และภายนอกองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานใน CPMO สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6 ริเริ่ม พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทำงานเพื่อให้การบริหารงานถูกต้องมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงาน


เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล /งานกลยุทธ์บุคคล
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : การบริหารบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ความรู้ด้านองค์กรและการบริหารเชิงกลยุทธ์
2 ความรู้ประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
3 ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
4 ความรู้ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ โครงสร้างและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5 ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
6 ทักษะการวางแผนและการนำเสนอ
7 ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ กิจกรรมขนาดเล็กและกลางที่เกี่ยวกับงานกลยุทธ์บุคคลให้แล้วเสร็จและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
2 ติดตาม รวบรวมข้อมูลของโครงการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานความก้าวหน้า สนับสนุนการจัดทำแผน พัฒนาระบบ การปรับปรุงโครงการและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
3 คิดริเริ่ม และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง เครื่องมือ วิธีการทำงาน และระบบต่างๆที่เกี่ยวกับงานกลยุทธ์บุคคล
4 อธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ งานในความรับผิดชอบ ที่แสดงความเชื่อมโยงไปยังระบบงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ที่ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
5 ถ่ายทอด นำเสนอข้อมูล ความรู้ที่ซับซ้อน เชิงเทคนิค ผลงานของตนเองให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจได้
6 จัดทำคู่มือและรวบรวมความรู้ในการพัฒนากลยุทธ์และนโยบายด้านบุคคลไว้กับองค์กร
7 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และแก้ปัญหาในขอบเขตงานที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้งานที่รับผิดชอบงานบรรลุวัตถุประสงค์


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพพืช
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี
ด้าน : Plant molecular biology

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ดำเนินงานวิจัยด้านอณูชีววิทยาในพืช
2 เดินทางติดต่อ แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยกับผู้ร่วมโครงการวิจัยที่สังกัดสถาบันวิจัย / มหาวิทยาลัย
3 วงาแผนการทดลอง แก้ไขปัญหา วิเคราะห์ผลการทดลอง และเขียนรายงานสรุปผลการทดลอง


เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : ประมง
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน :

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 เลี้ยงกุ้งกุลาดำในบ่อพลาสติกจากระยะ PL15 จนเป็นพ่อแม่พันธุ์อายุ 14 เดือน
2 เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และ อัตรารอดของกุ้งทุกครอบครัวทุกเดือน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ


นักวิเคราะห์/ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.75
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยาโมเลกุล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
ด้าน : ระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้ว 2 ปี

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 หากมีความรู้ด้านการศึกษาความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ กการตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการเทคโนโลยี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์เชิงธุรกิจโครงการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนจาก ศช.
2 กระตุ้นและผลักดันให้ภาคเอกชน นักวิจัย เล็งเห็นความสำคัญเชิงธุรกิจของเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยมีเป้าหมายชัดเจนในการใช้ประโยชน์
3 ผลักดัน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่รับผิดชอบ และของฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
4 จัดเตรียมและจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
5 ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่นร่วมจัดกิจกรรมอื่น ๆ ของฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
6 ติดต่อประสานงานกับภาคเอกชน นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ภายใต้กรอบกิจกรรมของฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ


เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพศ : หญิง
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : รัฐศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ขึ้นไป
ด้าน : การบริหารโครงการ หรือการติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศ / ชาวต่าประเทศ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีทักษะการบริหารจัดการสูง มีความคิดเชิงระบบ มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารเป็นอย่างดี
2 มีความรับผิดชอบและภาวะผู้นำสูง
3 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
4 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ส่งเสริมให้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ตั้งแต่พัฒนาความร่วมมือ (การจัดประชุม หารือ สัมมนา ระหว่างศูนย์ฯ และหน่วยงานต่างประเทศ) การติดตามความร่วมมือ (จัดประชุม follow up) จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2 สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ศูนย์ฯ เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การสร้าง network กับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
3 เขียน และแปลข่าวสารองค์กรเป็นข่าวภาษาอังกฤษ สำหรับการประกาศบนเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ
4 ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน สวทช. งานราชการ สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช. 2557 สอบ สวทช. 57 สวทช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments