ไม่มีหมวดหมู่

จ.เพชรบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -10 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ธุรการ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“จ.เพชรบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -10 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ธุรการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15734 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 10 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
กรณีที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าประกาศกำหนด จะให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นลักษณะงานที่ไม่ซับซ้อนหรือมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ไม่ยุ่งยาก
หน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
(๑) รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นที่ยากพอสมควร เก็บ พิมพ์ ตรวจทานแก้ไข ข้อผิดพลาด คัดสำเนา และค้นหาหนังสือเอกสารทางราชการ
(๓) ตรวจสอบ ศึกษา ค้นคว้า เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐาน หรือระเบียบ และวิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนตามภารกิจของกรมการปกครอง
(๕) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควบคุม ดูแล จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดงานต่าง ๆ
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
(๑.๑) ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจ หรือทางการเมือง หรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวที่เหมาะสมแก่การทดสอบดังกล่าว (๑.๒) การใช้ภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา โดยอ่าน ทำความเข้าใจ สรุปและตีความข้อความหรือบทความที่กำหนด และการใช้ภาษา โดยการใช้คำหรือกลุ่มคำ ความถูกต้องทางหลักภาษา (๑.๓) ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows/ Microsoft Word/ Microsoft Excel/ Microsoft PowerPoint และ Internet) (๑.๔) ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
วิธีการประเมิน : ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) จำนวน 50 ข้อ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
(๒.๑) วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง (๒.๒) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานสารบรรณ การรักษาความลับทางราชการ งานปกครองท้องที่ กิจการอาสารักษาดินแดน งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (๒.๓) จิตสำนึกและเทคนิคการให้บริการประชาชน
วิธีการประเมิน : ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน แบบปรนัย จำนวน 30 คะแนน และ แบบอัตนัย ๒0 คะแนน

– สมรรถนะ
ทดสอบโดยการสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิก ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนด จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
วิธีการประเมิน : ทดสอบโดยการสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล
เกณฑ์การประเมิน : ๑. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ๒ . ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะทั้ง ๒ ครั้ง ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๓. การเรียกผู้ผ่านการเลือกสรร มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง จะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้ 

สมัครงาน จ.เพชรบุรี งานราชการ เพชรบุรี จ.เพชรบุรี รับสมัคร สอบ จ.เพชรบุรี 2557 สอบ จ.เพชรบุรี 57 จ.เพชรบุรี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ จ.เพชรบุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments