สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -06 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -06 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15720 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 06 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (สวล.)กลุ่มนโยบายและแผน

เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(1) หญิงหรือชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
(3) มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
(4) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง
(5) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความประพฤติเรียบร้อยสามารถติดต่อประสานงานได้ดี มีสุขภาพ
แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
(6) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆ เนื่องจากจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงมาก่อน
(8) ไม่เป็นผู้ติดสุราหรือสารเสพติดชนิดใดๆ
(9) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร
(10) สามารถมารับงาน ณ หน่วยงานของผู้ว่าจ้างได้ในเวลาราชการ
(11) คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
          – มีประสบการณ์ในการทำงานกับหน่วยงานราชการไม่น้อยกว่า ๑ ปี
          – มีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน ในระดับที่สามารถสื่อสารได้
          – สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้
          – สามารถจัดทำเอกสาร เพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุมได้
 

ช่องทางการสมัคร : สามารถสมัครโดยตรงได้ที่ กลุ่มนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาคารสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชั้น 4 โทร 02-265-6500ต่อ 6769 หรือสมัครผ่านทางอีเมล์ โดยสแกนเอกสารหลักฐานการรับสมัครพร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ส่งมาที่อีเมล์ policy@onep.go.th ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 สำหรับกรณีสมัครทางอีเมล์ ให้มากรอกใบสมัคร
ในวันที่มาสัมภาษณ์

เอกสารการรับสมัคร :

1. วุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5. ใบแจ้งผลการเรียน 1 ฉบับ

สมัครงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร สอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2557 สอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 57 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments