งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 26 ก.ย. -31 ต.ค. 2557  นักวิจัย,นักพัฒนา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 26 ก.ย. -31 ต.ค. 2557  นักวิจัย,นักพัฒนา”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15719 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิจัย,นักพัฒนา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 23
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ก.ย. – 31 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น

เจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 จำนวน 23 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557

จนถึง 31 ตุลาคม 2557  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน  รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้

1.1  มีสัญชาติไทย

1.2  อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

1.3  สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา

1.4  มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสม (รายละเอียดกำหนดไว้เฉพาะแต่ละตำแหน่ง)

1.5  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

1.6  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

1.7  ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ

กิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2.  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 23 อัตรา :

 

ลำดับ ตำแหน่ง สังกัด รหัสตำแหน่ง จำนวนอัตรา
1 นักวิจัย (Aircraft Design) ส่วนงานวิศวกรรมอากาศยาน OAE 1
2 นักวิจัย (Aircraft Dynamic System Design & Simulation) ส่วนงานวิศวกรรมอากาศยาน OAE 1
3 นักวิจัย (Flight Control System Integration) ส่วนงานวิศวกรรมอากาศยาน OAE 1
4 นักวิจัย (Missile Trajectory Simulation & Fire Control Software) ส่วนงานวิศวกรรมอากาศยาน OAE 1
5 นักวิจัย (ระบบออพติกฯ/เรดาร์ฯ) ส่วนงานวิศวกรรมระบบควบคุมและการสื่อสาร OCC 2
6 นักวิจัย (Computer Security) ส่วนงานวิศวกรรมการสื่อสารข้อมูลฯ ODC 1
7 นักวิจัย (Petroleum/Renewable Energy) ส่วนงานวิจัยพลังงานทดแทน OEF 2
8 นักวิจัย (ออกแบบและสร้างแบบจำลอง) ส่วนงานวิศวกรรมโลหการและวัสดุ OMM 1
9 นักวิจัย (โลหการและวัสดุ) ส่วนงานวิศวกรรมโลหการและวัสดุ OMM 1
10 นักวิจัย(Aerial & Sea Vehicle System Design) ส่วนงานวิศวกรรมยานรบ OMV 1
11 นักวิจัย (Mechanic/Material) ส่วนงานวิศวกรรมยานรบ OMV 1
12 นักวิจัย (Vehicle Control System) ส่วนงานวิศวกรรมยานรบ OMV 1
13 นักวิจัย (Fuze and Explosive) ส่วนงานวิศวกรรมวัตถุระเบิด และนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ONE 1
14 นักวิจัย (Material) ส่วนงานวิศวกรรมวัตถุระเบิด และนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ONE 1
15 นักวิจัย (Modeling Simulation & Testing) ส่วนงานวิศวกรรมวัตถุระเบิด และนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ONE 1
16 นักวิจัย (Mechanical/Aerospace) ส่วนงานวิศวกรรมระบบขับเคลื่อน OPS 2
17 นักวิจัย (3D Data Visualization) ส่วนงานระบบเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริง OVS 1
18 นักพัฒนา ส่วนควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน OQS 2
19 นักพัฒนา ส่วนทดสอบและประเมินผล

3.  กำหนดการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน ได้ตั้งแต่

26 กันยายน 2557 จนถึง 31 ตุลาคม 2557  (รายละเอียดกำหนดการคลิ๊ก)

4.   การยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร (Word : คลิ๊ก) / (PDF : คลิ๊ก) โดยกรอกรายละเอียด

พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับ” ให้ครบถ้วนมายังฝ่ายทรัพยากร-

บุคคล 3 ช่องทาง ได้แก่

4.1  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4  ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

4.2  ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

(องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่  47/433  หมู่ 3 

ต.บ้านใหม่   อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่

ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นสำคัญ

4.3  ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ recruitment@dti.or.th 

(อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน) และให้ผู้สมัครส่งใบสมัคร

ฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดย “รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ” ส่งในวันทดสอบ

ภาคทฤษฎีอีกครั้ง

5.  เอกสารประกอบการสมัคร

5.1  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 3 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกัน และไม่เกิน 6 เดือน)

5.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และ สำเนาทะเบียนบ้าน

5.3  สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)

5.4  หนังสือรับรองเงินเดือน โดยระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน

5.5  สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)

5.6  หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

5.7  สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร  (ถ้ามี)

5.8  อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสาร

ประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น

6.  ขั้นตอนการคัดเลือก

6.1  การคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ จากใบสมัครโดยพิจารณาจากประสบการณ์

ทำงานรวม, ประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงาน และคุณวุฒิการศึกษา

6.2  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทดสอบภาควิชาการต้องทำการทดสอบ 3 วิชา คือ ความรู้เกี่ยวกับ

งานในตำแหน่งหน้าที่, ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ, ทดสอบความรู้คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบัน ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบภาคทฤษฎีเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะได้รับการพิจารณา

ให้เข้ารับการสัมภาษณ์

6.3  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ

คัดเลือกเจ้าหน้าที่รวมทั้งทดสอบทางจิตวิทยา ผู้สมัครที่ไม่เข้ารับการทดสอบจิตวิทยา หรือทดสอบ

ทางจิตวิทยาไม่ผ่าน สถาบันจะไม่รับเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ทุกกรณี

6.4  กรณีที่ผู้สมัครคนใดมีความเหมาะสมสถาบันอาจขึ้นบัญชีผู้ผ่านการทดสอบในตำแหน่งนั้นไว้

โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบ

6.5  ขอให้ผู้สมัครที่เข้ารับการสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ,

สวมสูท, รองเท้าหนังหุ้มส้น (รองเท้าคัดชู)  ข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเข้าสอบได้ โดยสถาบัน

ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเข้ารับการทดสอบ

 7.  หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผู้สมัครมีการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน หรือมี

คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็น

เจ้าหน้าที่ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาจ้างหรือสัญญาทดลองงานแล้วแต่กรณี

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ถ. แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. 02-980-6688 ต่อ 1109,1133

email : recruitment@dti.or.th อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท

แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สมัครงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ งานราชการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัคร สอบ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 2557 สอบ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 57 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ :ตนเอง  mail  email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments