ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -5 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า,เจ้าหน้าที่การค้าต่างประเทศ,เจ้าหน้าที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -5 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า,เจ้าหน้าที่การค้าต่างประเทศ,เจ้าหน้าที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15700 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า,เจ้าหน้าที่การค้าต่างประเทศ,เจ้าหน้าที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: หลายอัตรา
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


 

เจ้าหน้าที่การค้าต่างประเทศ
หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

จัดทำธุรกรรมด้านการค้าต่างประเทศ ลูกค้าสินเชื่อภาคเอกชน ราชการและรัฐวิสาหกิจ
จัดทำธุรกรรมด้านสินค้าเข้า โดยให้บริการเปิดแอลซี (Letter of Credit) และแก้ไขแอลซี (Amendment L/C) บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt: T/R) รวมทั้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันต่อบริษัทเรือ (Shipping Guarantee) ค่าธรรมเนียมการสลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้าการขนส่งทางอากาศ (Delivery Order) เรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Bill of Collection) ตลอดจนรับชำระหนี้ด้านสินค้าเข้า
จัดทำธุรกรรมด้านสินค้าออก โดยให้บริการรับซื้อตั๋วสินค้าออกตามแอลซี (Foreign Bills Under L/C Purchased) บริการเรียกเก็บตั๋วสินค้าออกตามแอลซี (Outward Foreign Bills For Collection)
บริการรับซื้อตั๋วเรียกเก็บตั๋วสินค้าออกตาม B/C (Foreign Bills For Collection Purchased) บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Outward Foreign Bills For Collection) บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit)
ดำเนินการเข้าและหักบัญชีลูกค้าเชื่อมต่อกับระบบ Profile สำหรับธุรกรรมด้านสินค้าเข้าและสินค้าออก
ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า และหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรมต่างประเทศของธนาคาร กฎระเบียบประเพณีปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องบริการทำธุรกรรมด้านโครงการเงินกู้จากต่างประเทศแก่รัฐบาล
ดูแลธุรกรรมด้านสินค้าออกเกี่ยวกับแอลซีจากธนาคารต่างประเทศที่เปิดมายังธนาคารกรุงไทย และเป็นศูนย์กลางประสานงานเกี่ยวกับตั๋วสินค้าออกกับธนาคารต่างประเทศ รวมทั้งทำหน้าที่ Reimbursing Bank เพื่อรับและจ่ายเงินตามแอลซี สนับสนุนและประสานงานด้าน Export Bills Collection, Payment Export Bill และ Cash Letter
ให้บริการการออก แก้ไข ยกเลิก หนังสือค้ำประกันต่างประเทศ ตามคำขอของธนาคารต่างประเทศ ต่อผู้รับประโยชน์ในประเทศไทย โดยมีหลักประกันเป็น Standby L/C หรือ Counter Guarantee และการให้บริการแจ้งการเปิด แก้ไข ยกเลิก หนังสือค้ำประกันต่างประเทศ ต่อผู้รับประโยชน์ในประเทศไทย
บริการให้ข้อมูลฐานะการเงิน (Credited Information) และการดำเนินธุรกิจของลูกค้าธนาคารตามคำขอของธนาคารตัวแทนต่างประเทศ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงิน เพื่อการบริหารความปลอดภัย ในการควบคุมรหัสต่างประเทศของธนาคาร รวมทั้งดูแลและพัฒนาระบบสวิฟท์ ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการสื่อสารระหว่างธนาคารสมาชิก

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการตลาด งานธุรกิจต่างประเทศ หรือสินเชื่อ
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน) ในระดับดี – ดีมาก
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการนำเสนอ
มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์ดี

ระยะเวลาในการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 ตุลาคม 2557

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

Internet Explorer 8
Chrome


เจ้าหน้าที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ (เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร)
หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการค้าต่างประเทศเพื่อขยายช่องทางการให้บริการและสามารถรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมทั้งร่วมจัดทำแผนการตลาดด้าน Trade Finance
ดูแลการใช้วงเงินสินเชื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance) ของลูกค้าที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานอำนวยสินเชื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยการติดตามความเคลื่อนไหว จัดทำแผนและออกเยี่ยมเยียนลูกค้ารายเก่า และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอำนวยสินเชื่ออย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานสรุปผลการเยี่ยมลูกค้า
ให้บริการในเชิงรุก เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ กระตุ้นการใช้วงเงินสินเชื่อต่างประเทศ และธุรกรรมต่างประเทศ และให้ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้บริการ
ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า หน่วยงานอำนวยสินเชื่อ และสาขาเกี่ยวกับธุรกรรมต่างประเทศของธนาคาร
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนคำขอใช้บริการ ลงทะเบียนรับเรื่องตรวจสอบวงเงินสินเชื่อลูกค้า รวมถึงจัดทำบันทึกอนุมัติรายการธุรกรรมด้านการค้าต่างประเทศและเงินโอนต่างประเทศ
ดำเนินรายการในระบบ Profile ของธุรกรรมด้านการค้าต่างประเทศและเงินโอนต่างประเทศ
ดพิมพ์และลงนามใบ Advice ธุรกรรมด้านการค้าต่างประเทศ
สลักหลังใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading) และสลักหลังใบสั่งให้ส่งของ (Delivery Order) ออกหนังสือค้ำประกัน เพื่อการออกสินค้า (Shipping Guarantee)
ติดตามการชำระเงินจากลูกค้าในธุรกรรมการค้าต่างประเทศ
ติดตามการลงนามและส่งมอบเงินตามสัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทำรายงานแสดงภาระหนี้ด้านการค้าต่างประเทศของลูกค้าที่มีปัญหาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดเก็บหนังสือแจ้งอนุมัติสินเชื่อ เอกสารที่เกี่ยวข้อง แฟ้มประวัติลูกค้า และเอกสารสำคัญ

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการตลาด งานธุรกิจต่างประเทศ หรือสินเชื่อ
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน) ในระดับดี – ดีมาก
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการนำเสนอ
มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์ดี
สถานที่ปฏิบัติงาน ธนาคารจะเป็นผู้กำหนด (พื้นที่ในกรุงเทพฯ)

ระยะเวลาในการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 ตุลาคม 2557

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

Internet Explorer 8
Chrome


เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

         ให้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานของสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร บริษัทในเครือและพันธมิตร รวมทั้งให้บริการปรึกษา แนะนำ และเยี่ยมเยียนลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 

คุณสมบัติ

  • ชาย – หญิง  อายุไม่เกิน  25 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสม  2.5 ขึ้นไป
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต  บุคคลดี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  และมีใจรักในการให้บริการ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 

วิธีการสมัคร

         ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร online ได้ตามแบบฟอร์มสมัครงานด้านล่างนี้                 

 

วิธีการคัดเลือก

         1. ทดสอบข้อเขียน

         2. สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร

          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันอาทิตย์ที่  5  ตุลาคม  2557

กำหนดการคัดเลือก

—       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 ทาง www.ktb.co.th

หมายเหตุ : 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามที่ธนาคารต้องการเข้าปฏิบัติงาน

                      2. ธนาคารไม่มีการเรียนร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น

 

……………………………………………………………………………………………………………………

                ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง งานที่สุดเข้ารับการสอบ ผู้สมัครรับทราบและยินดีถือปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

                การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัคร ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน   ผู้ทุจริตจะไม่มี สิทธิ์สมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจสอบพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว  จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิด วินัยร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่งานสรรหาคัดเลือก  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2208-7714-15

 

  E-mail : hr.recruit@ktb.co.th

 

 

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments