การท่าเรือ.แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 ก.ย. -16 ต.ค. 2557  นักวิชาการ,ช่างเทคนิค,นิติกร


ฝากประชาสัมพันธ์

“การท่าเรือ.แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 ก.ย. -16 ต.ค. 2557  นักวิชาการ,ช่างเทคนิค,นิติกร”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15633 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการ,ช่างเทคนิค,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 8,530-9,040
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ก.ย. – 16 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 (2) แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 ประอบข้อ 5 ของข้อบังคับที่ว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนและลดขั้นเงินเดือน และกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2498 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ตำแหน่ง จำนวน อัตราเงินเดือน และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครสอบ

1.1 ตำแหน่งนักวิชาการ 6 แผนกควบคุมสินค้าอันตราย กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือกรุงเทพ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,040 บาท

ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี หรือเทียบเท่าทางด้านสาขาวิชาเคมีและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.2 ตำแหน่งชา่งเทคนิค 6 แผนกบริหารอาคาร กองบริการงานชา่ง ฝ่ายการช่าง จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,530 บาท

ผู้สมัครต้องเป็นชาย ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้าหรือไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างกลโรงงาน หรือเมคคาทรอนิกส์ หรือเครื่องกล หรือเทคนิคอุตสาหกรรม (สาขางานติดตั้งและการบำรุงรักษา) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานตามวิชาชีพมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

1.3 ตำแหน่งนิติกร 6 แผนกคดี กองกฎหมาย ฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,040 บาท

ผู้สมัครต้องได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความและมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานตามวิชาชีพมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน

ทั้งนี้ บุคคลผู้สอบคัดเลือกได้และเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะสามารถย้ายสายงานได้ เว้นแต่เป็นกรณีการเลื่อนระดับตำแหน่งในสายงานเดียวกัน

สมัครงาน การท่าเรือ.แห่งประเทศไทย งานราชการ การท่าเรือ.แห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การท่าเรือ.แห่งประเทศไทย 2557 สอบ การท่าเรือ.แห่งประเทศไทย 57 การท่าเรือ.แห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน การท่าเรือ.แห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 ต.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ การท่าเรือ.แห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments