สถาบันเทคโนโลยี.ป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 26 ก.ย. -10 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ


ฝากประชาสัมพันธ์

“สถาบันเทคโนโลยี.ป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 26 ก.ย. -10 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15618 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ก.ย. – 10 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 57 ครั้งที่ 6

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น

เจ้าหน้าทีประจำปี 57 ครั้งที่ 6 จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 จนถึง 10 ตุลาคม 2557

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

1.1 มีสัญชาติไทย

1.2 อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

1.3 สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา

1.4 มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสม (รายละเอียดกำหนดไว้เฉพาะแต่ละตำแหน่ง)

1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

1.6 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

1.7 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ

กิจการของสถาบันหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

3. กำหนดการรับสมัคร

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครงาน ได้ตั้งแต่ 26 กันยายน 2557

เป็นต้นไป ทั้งนี้สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครในบางตำแหน่งที่มีผู้สมัครเพียงพอแล้ว และจะประกาศ

หรือแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทราบต่อไป

4. การยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร (Word : คลิ๊ก) / (PDF : คลิ๊ก) และ


กรอกรายละเอียดพร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับ” ให้ครบถ้วน

โดยยื่นใบสมัครได้3 วิธี คือ

1) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

2) ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

(องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3

ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน)

3) ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ มาที่ recruitment@dti.or.th (อีเมลนี้)

จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน) และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พร้อมเอกสารประกอบการสมัครโดยรับรอง “รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ” ส่งในวันสอบ

ข้อเขียนอีกครั้ง

5. เอกสารประกอบการสมัคร

1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกัน และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน

3) สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)

4) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษย้อนหลังไม่เกินสองปีนับจากวันทดสอบถึงวันประกาศรับสมัคร

โดยให้ใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEIC, TOEFL, IELTS, การทดสอบจาก

สถาบันอุดมศึกษา เช่น CU-TAB, TU-GET, การทดสอบภาษาอังกฤษ ECL (ตามหลักเกณฑ์ของสถาบัน)

การทดสอบภาษาอังกฤษข้างต้น ไม่รวมถึงการทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นส่วนหนึ่ง

ในแผนการเรียนของหลักสูตรต่างๆ

5) หนังสือรับรองเงินเดือน โดยระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน

6) สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)

7) หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

8) สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร (ถ้ามี)

9) อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

6. ขั้นตอนการคัดเลือก

1) คัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัครโดยพิจารณาจากประสบการณ์ทำงานรวม, ประสบการณ์ตรง

ในตำแหน่งงาน, คุณวุฒิการศึกษา และความรู้ทางภาษาอังกฤษ

2) ผู้ได้รับการคัดเลือกให้สอบข้อเขียน ทำการทดสอบ 2 หมวดวิชา คือ วิชาความเข้าใจ

ในลักษณะงาน และ วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์พื้นฐาน, MsWindows,

MsWord, MsExcell, MsPowerpoint, Internet, Search Engine, เฉพาะผู้สมัครสายงาน “ว”

สอบ MsProject เพิ่มเติม)

3) ผู้ได้รับการคัดเลือกให้สอบสัมภาษณ์ ทำการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ

คัดเลือกเจ้าหน้าที่

4) ประกาศหรือแจ้งผลแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 57 ครั้งที่ 6 ประมาณ

1 อาทิตย์ หลังการสอบสัมภาษณ์

5) ขอให้ผู้สมัครที่เข้ารับการสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ, สวมสูท,

รองเท้าหนังหุ้มส้น (รองเท้าคัดชู) ข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเข้าสอบได้ โดยสถาบันขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะ

ผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเข้ารับการทดสอบ

7. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามที่กำหนดพร้อมทั้งยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานครบถ้วนเท่านั้น

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ถ. แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. 02-980-6688 ต่อ 1109,1133

email : recruitment@dti.or.th อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท

แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สมัครงาน สถาบันเทคโนโลยี.ป้องกันประเทศ งานราชการ สถาบันเทคโนโลยี.ป้องกันประเทศ รับสมัคร สอบ สถาบันเทคโนโลยี.ป้องกันประเทศ 2557 สอบ สถาบันเทคโนโลยี.ป้องกันประเทศ 57 สถาบันเทคโนโลยี.ป้องกันประเทศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยี.ป้องกันประเทศ :ตนเอง  mail  email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments