สวทช เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 ต.ค. 2557  ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการฝ่าย


ฝากประชาสัมพันธ์

“สวทช เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 ต.ค. 2557  ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการฝ่าย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15600 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการฝ่าย
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ผู้จัดการ/งานสื่อสารภายในองค์กร
วันที่ประกาศ 23/09/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจและการจัดการ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 4 ขึ้นไป
ด้าน : การวางแผน ประเมินผลงาน บริหารโครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ความรู้ / ความเข้าใจในลักษณะงาน / ธุรกิจของสวทช.
2 ความรู้ / ความเข้าใจในพื้นฐานทางด้านธุรกิจ
3 ความรู้ / ความเข้าใจในการบริหารคน
4 ความรู้ / ความเข้าใจด้านกลยุทธ์และแผนงานของสวทช.
5 ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน
6 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือขององค์กรสมัยใหม่
7 ทักษะการใช้ Software เพื่อการบริหาร
8 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน รวมทั้งนำแผนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
2 บริหารและกำกับดูแล รวมทั้งติดตามประเมินผลและปรับแผนงานและทรัพยากรในงานที่รับผิดชอบ ทั้งในแง่ของงบประมาณและบุคลากรเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสวทช. อย่างถูกต้องเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานฯ
3 บริหารผลการปฏิบัติงาน พัฒนาขีดความสามารถ วางแผนสายอาชีพ และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในความรับผิดชอบ โดยการมอบหมายงาน ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหา รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงและสอนงาน
4 สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แผนงาน กลยุทธ์และนโยบายของงานที่รับผิดชอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5 ริเริ่มและพัฒนากระบวนการดำเนินงานและวิธีการปฏิบัติงานภายในงานที่รับผิดชอบ
6 สร้างและรักษาเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกสวทช. เพื่อช่วยในการติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบ

7 รายงานผลการดำเนินงานของงานที่รับผิดชอบ


ผู้อำนวยการฝ่าย/ฝ่ายประเมินผลองค์กร
วันที่ประกาศ 23/09/2014

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การบริหารจัดการเทคโนโลยี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 5 ถึง 10 ปี
ด้าน : งานบริหารจัดการ การประเมินผลงาน บริหารโครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ประสบการณ์ในการวางแผน ประเมินผลงาน บริหารโครงการ
2 ความรู้ในลักษณะงาน / ธุรกิจของ สวทช.
3 ความรู้ / ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารของ สวทช.
4 ความรู้ / ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารธุรกิจ
5 ความรู้ / ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารคน
6 ความรู้ / ความเข้าใจด้านกลยุทธ์และแผนงานของ สวทช.
7 ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน
8 ทักษะการใช้ Software เพื่อการบริหาร
9 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือขององค์กรสมัยใหม่
10 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ศึกษาและพัฒนาวิธีการในการประเมินผลการดำเนินงานของ สวทช. รวมถึงจัดให้มีกลไกการประเมินผลที่สนับสนุนให้การปฎิบัติงานของ สวทช.เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
2 เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินงานของ สวทช. เพื่อเสนอต่อผู้บริหารและต่อคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานพิจารณาการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบจากการดำเนินงานของ สวทช.และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในศูนย์แห่งชาติให้มีกรประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินงานของศูนย์ฯ
3 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงบประมาณ เครือข่ายการประเมินแห่งชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการประเมินผลองค์กรตามพันธกิจของหน่วยงานนั้น ๆ
4 ศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร และพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช.
5 ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของ สวทช.
6 ผลักดันให้มีการนำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ไปสู่การปฎิบัติทั่วทั้งองค์กร
7 ส่งเสริม สื่อสาร พัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากร สวทช.
8 รายงานผลการปฎิบัติงานแก่ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
9 ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน สวทช งานราชการ สวทช รับสมัคร สอบ สวทช 2557 สอบ สวทช 57 สวทช เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments