สวทช เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -28 ต.ค. 2557  ผู้ช่วยวิจัยนโยบาย


ฝากประชาสัมพันธ์

“สวทช เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -28 ต.ค. 2557  ผู้ช่วยวิจัยนโยบาย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15597 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยวิจัยนโยบาย
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ผู้ช่วยวิจัยนโยบาย/ฝ่ายวิจัยนโยบาย
วันที่ประกาศ 18/09/2014

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 27 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีในสาขาดังกล่าว ที่มีประสบการณ์ตามลักษณะงานมาแล้ว 3 ปี ปริญญาเอกในสาขา Policy Research
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : ด้านการศึกษาวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ / การวิจัยเชิงนโยบาย

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ปริญญาโท – มีทักษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อเสนอรายงานได้สละสลวยและตรงประเด็น
2 ปริญญาโท – มีทักษะในการอ่านบทความเชิง วิชาการด้านวิจัยนโยบายภาษาอังกฤษได้
3 ปริญญาโท – มีทักษะในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิมาเขียนรายงานเสนอได้
4 ปริญญาโท – มีความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง / มีทักษะด้านโปรแกรมทางสถิติที่เกี่ยวกับการประมวลผลระดับพื้นฐาน / มีทักษะในการเขียนรายงานการวิจัย / มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
5 ปริญญาโท – มีความรู้เบื้องต้นด้านกระบวนการวิจัย
6 ปริญญาเอก – มีความรู้ด้านกระบวนการวิจัย
7 ปริญญาเอก – มีความรู้เกี่ยวกับทิศทางของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 ปริญญาเอก – มีทักษะในการสืบค้นและเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
9 ปริญญาเอก – มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
10 ปริญญาเอก – มีความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง / มีทักษะด้านโปรแกรมทางสถิติที่เกี่ยวกับการประมวลผลระดับพื้นฐาน / มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
11 ปริญญาเอก – มีทักษะในการเขียนรายงานการวิจัย / มีทักษะในการนำเสนอข้อมูล/ผลงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ปริญญาโท – เสนอความคิด และแก้ปัญหางานวิจัยนโยบาย ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาเพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดเวลา / ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก สวทช. ได้ด้วยตนเองเพื่อที่จะให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
2 ปริญญาโท – วางแผนงานของตนให้สอดคล้องกับทีมงานและโครงการวิจัยเพื่อให้บรรจุผลตามเป้าหมายใหญ่ที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อนร่วมงานในการจัดทำแผนงาน / รวบรวม สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เช่น สภาพภาพ / แนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลาด เทคโนโลยี กฏหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอนโยบาย มาตรการ กลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีภายในองค์กร
3 ปริญญาโท – จัดการประชุม จัดเตรียมเอกสาร บันทึก สรุปผลการประชุม/เสวนา และประสานงานทั้งภายในและภายนอก / จัดเก็บข้อมูล/เอกสาร บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานวิจัยนโยบายไว้กับองค์กร ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งรวบรวม สรุปข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานของคนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน
4 ปริญญาโท – มีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย หรือเผยแพร่ผลงานของทีมงาน ผ่านสื่อวิชาการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น บทความวิชาการ บทความประชาสัมพันธ์ หนังสือ ฯลฯ
5 ปริญญาเอก – ริเริ่ม เสนอแนวความคิด และพัฒนางานวิจัยนโยบายที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ / ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก สวทช. เพื่อที่จะให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ / จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย / บริหาร โครงการ ทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการวิจัยภายใต้คำแนะนำของผู้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับทีมงานและเป้าหมายใหญ่ที่กำหนดไว้ รวมทั้งสื่อสารให้ทีมงานมีความเข้าใจตรงกัน
6 ปริญญาเอก – ร่วมบริหารทรัพยากรที่ได้รับของโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Utilize) ตลอดจนเป็นพี่เลี้่ยงและสอนงานแก่ทีมงานในการบริหารโครงการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำการวิจัย / บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ไว้กับองค์กร รวมทั้งรวบรวม สรุปข้อมูล และรายงานผลของโครงการที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน
7 ปริญญาเอก – รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ความต้องการของแหล่งทุนและสามารถอธิบายงานให้แหล่งทุนเข้าใจภายใต้กรอบ / ระเบียบที่องค์กรกำหนด รวมทั้งส่งมอบสิ่งที่แหล่งทุนต้องการ / ริเริ่มเสนอแนวความคิด และ/หรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลหลังการให้บริการหรือส่งมอบงานกับแหล่งทุน
8 ปริญญาเอก – ผลิตผลงานทางวิชาการ โดยสามารถจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ กลยุทธ์ที่เกิดจากการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย จัดทำรายงานเชิงวิจัยนโยบาย หรือรายงานการศึกษาเพื่อเผยแพร่ หรือเขียน (ร่าง) เอกสารวิชาการ โดยเป็นผู้เขียนหลัก (Main Writer) และ/หรือเป็นผู้ร่วมผลงานชื่อแรก (First Author) ในการเขียนผลงานทางวิชาการ / มีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย หรือเผยแพร่ผลงานทั้งในและต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ให้คำปรึกษา และเขียนบทความ หนังสือ เป็นต้น

สมัครงาน สวทช งานราชการ สวทช รับสมัคร สอบ สวทช 2557 สอบ สวทช 57 สวทช เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ สวทช คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments