ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -05 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่แปลภาษาอังกฤษ,เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (งานป้องกันการฟอกเงิน),เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (งานกำกับข้อมูลทางการ)


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -05 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่แปลภาษาอังกฤษ,เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (งานป้องกันการฟอกเงิน),เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (งานกำกับข้อมูลทางการ)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15592 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่แปลภาษาอังกฤษ,เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (งานป้องกันการฟอกเงิน),เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (งานกำกับข้อมูลทางการ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 05 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่แปลภาษาอังกฤษ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
แปลเอกสารไทย – อังกฤษ หรือ อังกฤษ – ไทย
ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตงานในความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมี GPA. 2.50 ขึ้นไป
มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
มีผลคะแนนสอบด้านภาษาอังกฤษที่อายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่สมัคร ได้แก่ TOEIC (ไม่ต่ำกว่า 750 คะแนน) หรือ TOEFL หรือ IELTS
หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการแปลภาษาไทยและอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีทักษะการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
มีความละเอียดรอบคอบสูง และใช้ Microsoft Office ในการปฏิบัติงานได้
สามารถปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ได้

การรับสมัครและการคัดเลือก
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557
กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย, Transcript และผลคะแนนสอบด้านภาษาอังกฤษ ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (งานป้องกันการฟอกเงิน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
จัดทำนโยบาย และระเบียบปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎระเบียบ ของทางการ
ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบของทางการ
ดูแลระบบ KYC/CDD และ ระบบ NORKOM เพื่อติดตามไม่ให้ลูกค้าเกิดความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
วิเคราะห์และติดตามการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ให้คำปรึกษาหารือด้านการป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
มีผลคะแนนสอบด้านภาษาอังกฤษที่อายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่สมัคร ได้แก่ TOEIC (ไม่ต่ำกว่า 750 คะแนน) หรือ TOEFL หรือ IELTS
มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร มีความรู้และเข้าใจในกฎ ระเบียบ และประกาศของทางการ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีทักษะการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
ใช้ Microsoft Office ในการปฏิบัติงานได้
สามารถปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ได้

การรับสมัครและการคัดเลือก
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557
กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย, Transcript และผลคะแนนสอบด้านภาษาอังกฤษ ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (งานกำกับข้อมูลทางการ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎและระเบียบของทางการ
วิเคราะห์และสรุปสาระสำคัญของกฎและระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร เพื่อนำเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสาร ชี้แจง ทำความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบของทางการ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
หากมีผลคะแนนสอบด้านภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEIC (ไม่ต่ำกว่า 750 คะแนน) หรือ TOEFL หรือ IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่สมัคร
มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร มีความรู้และเข้าใจในกฎ ระเบียบ และประกาศของทางการ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีทักษะการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
ใช้ Microsoft Office ในการปฏิบัติงานได้
สามารถปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ได้

การรับสมัครและการคัดเลือก
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557
กรุณาแนบไฟล์ Resume พร้อมรูปถ่าย, Transcript และผลคะแนนสอบด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments