สอบท้องถิ่น อบต.บุ่งแก้ว จ.อุดรฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 -31 ต.ค. 2557  จพ.ธุรการ,จพ.พัฒนาชุมชน,จพ.จัดเก็บรายได้,จพ.การเงินและบัญชี,จพ.สาธารณสุขชุมชนฯ,จท.บริหารงานทั่วไป,นิติกร,นวก.เกษตร,นวก.พัสดุ,นวก.ศึกษา


ฝากประชาสัมพันธ์

“สอบท้องถิ่น อบต.บุ่งแก้ว จ.อุดรฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 -31 ต.ค. 2557  จพ.ธุรการ,จพ.พัฒนาชุมชน,จพ.จัดเก็บรายได้,จพ.การเงินและบัญชี,จพ.สาธารณสุขชุมชนฯ,จท.บริหารงานทั่วไป,นิติกร,นวก.เกษตร,นวก.พัสดุ,นวก.ศึกษา”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15581 หรือ
ตำแหน่ง: จพ.ธุรการ,จพ.พัฒนาชุมชน,จพ.จัดเก็บรายได้,จพ.การเงินและบัญชี,จพ.สาธารณสุขชุมชนฯ,จท.บริหารงานทั่วไป,นิติกร,นวก.เกษตร,นวก.พัสดุ,นวก.ศึกษา
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,510-15,060
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: อุุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 31 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สอบท้องถิ่น ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว (อบต.บุ่งแก้ว) เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล บุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งต่างๆ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2555 – 2557)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (5) มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555 ลงวันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2555 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน

1.1 ตำหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ประกอบด้วย

(1) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
(4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
(4) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ประกอบด้วย

(1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
(2) นิติกร จำนวน 1 อัตรา
(3) นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
(4) นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
(5) นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน สอบท้องถิ่น อบต.บุ่งแก้ว จ.อุดรฯ งานราชการ อุุดรธานี สอบท้องถิ่น อบต.บุ่งแก้ว จ.อุดรฯ รับสมัคร สอบ สอบท้องถิ่น อบต.บุ่งแก้ว จ.อุดรฯ 2557 สอบ สอบท้องถิ่น อบต.บุ่งแก้ว จ.อุดรฯ 57 สอบท้องถิ่น อบต.บุ่งแก้ว จ.อุดรฯ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น อบต.บุ่งแก้ว จ.อุดรฯ :ตนเอง

ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) และขอราบรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0421350267

ดาวน์โหลด ประกาศฯ | ผนวก ก | ผนวก ข

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments