กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -22 ต.ค. 2557  นักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 26 รอบ 2 (จบหลักสูตรบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน)


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -22 ต.ค. 2557  นักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 26 รอบ 2 (จบหลักสูตรบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15578 หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 26 รอบ 2 (จบหลักสูตรบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 22 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 26 รอบ 2
—————————-
ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็น
นักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
1. ประเภทบุคคลที่รับสมัคร (สมัครได้หลายประเภทตามคุณสมบัติของผู้สมัคร)
1.1 บุคคลทั่วไป จำนวน 39 คน
1.2 บุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่ทุรกันดาร หรือเสี่ยงภัย จำนวน 1 คน (อยู่ในเขตพื้นที่
อำเภอฝาง หรืออำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
2.1 ผู้สมัครสอบตามข้อ (1.1) ต้องเป็นชายหรือหญิง อายุระหว่าง 17-22 ปีบริบูรณ์
(นับถึงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัครสอบ) มีร่างกายสมบูรณ์ มีคุณสมบัติตามมาตรา 36
ยกเว้นเรื่องอายุตาม (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551* โดยจะต้องสำเร็จ
การศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50
2.2 ผู้สมัครสอบตามข้อ (1.2) ต้องเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 17-22 ปี บริบูรณ์ (นับถึง
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัครสอบ) มีร่างกายสมบูรณ์ และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอฝางหรืออำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 5 ปี มีคุณสมบัติตาม
มาตรา 36 ยกเว้นเรื่องอายุตาม (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551* โดยจะต้อง
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.00
2.3 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้า
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว
89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17
มีนาคม พ.ศ.2538
3. การรับสมัครสอบ
3.1 ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร
50 ปี อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค(เชียงใหม่ ขอนแก่น
อุบลราชธานี สงขลา และ ภูเก็ต) สถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดต่าง ๆ และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาที่
www.tmd.go.th (หน้าประกาศข่าวอุตุนิยมวิทยา) พร้อมทั้งสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ
ที่ใช้ในการสมัครสอบได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว
* – รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
2
3.2 ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครเข้าสอบได้ทั้งประเภท 1.1 และ 1.2 ตามที่กรม
อุตุนิยมวิทยาประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแต่ละคน
3.3 กำหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์
กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 22 ตุลาคม 2557
การยื่นใบสมัครสอบ ให้ยื่นใบสมัครสอบทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยผู้สมัครสอบ
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง แล้วส่ง
เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ สำหรับการสมัครสอบพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมสอบ ไปยัง สถาบันอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา เลขที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 พร้อมทั้ง
วงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา” ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2557
ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของ
ผู้สมัครเป็นสำคัญ ใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมสอบที่ส่งหลังวันที่ 22 ตุลาคม 2557
จะไม่รับสมัคร
3.4 เอกสารหลักฐาน และค่าธรรมเนียมสอบที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
– ใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบ พร้อมติดรูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่
สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1½ x 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน รวมจำนวน 3 รูป
– ซองเปล่าขนาด 11 ซม. x 22 ซม. พร้อมติดแสตมป์ราคา 3 บาท และจ่าหน้า
ซองถึงตนเอง จำนวน 1 ซอง (สำหรับส่งบัตรประจำตัวสอบ)
– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่งจำนวน 1 ชุด
– สำเนาแจ้งผลการเรียน (แบบ ร.บ.1) จากสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษาซึ่งมี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับกรณีที่
สมัครประเภท 1.1 บุคคลทั่วไป จำนวน 1 ฉบับ หรือ
– สำเนาแจ้งผลการเรียน (แบบ ร.บ.1) จากสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษาซึ่งมี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.00 สำหรับกรณีที่
สมัครประเภท 1.2 บุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่ทุรกันดาร หรือเสี่ยงภัย (อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอฝาง หรืออำเภอไชย
ปราการ จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 1 ฉบับ
– ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ธนาณัติ 100 บาท
สำเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองความถูกต้อง พร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อและวันที่กำกับไว้ด้วย
3.5 ค่าธรรมเนียมสอบคนละ 100 บาท (เงินจำนวนนี้ไม่มีการคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
โดยให้ผู้สมัครสอบซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ (ไม่รับธนาณัติออนไลน์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) เป็นค่าธรรมเนียมสอบ
100 บาท สั่งจ่ายปลายทาง ณ ที่ทำการไปรษณีย์คลองบางนา กทม.10262 (เพียงแห่งเดียวเท่านั้น) ชื่อ
ผู้รับเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลัง
4. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมี
3
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
มาตั้งแต่ต้น
4.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ
ในครั้งนี้ ของกรมอุตุนิยมวิทยา และประกาศของคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน
5. การประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
กรมอุตุนิยมวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.
2557 ณ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
ที่ www.tmd.go.th (หน้าประกาศข่าวอุตุนิยมวิทยา)
6. วิชาที่สอบ
ก. สอบข้อเขียน มีดังนี้
6.1 คณิตศาสตร์และสถิติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้สอบ
คณิตศาสตร์
ตรีโกณมิติ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เวกเตอร์ พีชคณิต
และเรขาคณิต
สถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
อย่างง่าย การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ
6.2 ฟิสิกส์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้สอบ
กลศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบสั่นแกว่ง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส คลื่น แสง เสียง
ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส และแม่เหล็กไฟฟ้า
6.3 ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้สอบ การอ่าน
เอาความ บทสนทนา และไวยากรณ์
ข. สัมภาษณ์ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิก
วาจา เชาวน์ และความรู้รอบตัว (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
7. เกณฑ์การตัดสิน
7.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องสอบข้อเขียนได้คะแนนในแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 50
7.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน จะต้องได้คะแนนรวมทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ
60 ในกรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้มีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่มีคะแนนรวมวิชาข้อเขียนมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่
สูงกว่า และหากคะแนนรวมวิชาข้อเขียนเท่ากันอีกจะใช้คะแนนรวมของวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์มาเทียบกัน
8. การประกาศผลสอบและการมารายงานตัวเพื่อทำสัญญา
8.1 การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จะประกาศในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.
2557 ณ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
ที่ www.tmd.go.th (หน้าประกาศข่าวอุตุนิยมวิทยา)
8.2 รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตามข้อ 8.1 ซึ่งมีคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ จะได้รับ
การคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา โดยประเภทที่ 1.1 บุคคลทั่วไป จำนวน 39 คน และประเภทที่ 1.2
4
บุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่ทุรกันดารหรือเสี่ยงภัย (อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอฝาง หรืออำเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่) จำนวน 1 คน
8.3 ผู้สอบแข่งขันได้ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา ตามข้อ 8.2
จะต้องมารายงานตัว พร้อมกับทำสัญญาการเข้ารับการศึกษาและสัญญาการค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญากับ
กรมอุตุนิยมวิทยา ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยากำหนด ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะ
ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
8.4 กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยาในข้อ 8.3 สละสิทธิ์ หรือไม่
สามารถเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยาได้ กรมอุตุนิยมวิทยา จะเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับถัดไป เข้าเป็น
นักเรียนอุตุนิยมวิทยาแทน
9. ความผูกพันกับทางราชการ
ผู้สอบแข่งขันได้มอบตัวเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยาแล้ว ต้องมีความผูกพันกับกรม
อุตุนิยมวิทยา ดังนี้
9.1 ในระหว่างเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา หากประพฤติผิดร้ายแรงขัดต่อระเบียบแบบ
แผนและวินัย ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือหรือระเบียบข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยา ถึงขั้นถูกคัดชื่อออกให้พ้นจาก
สภาพการเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยาแล้ว ผู้นั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นเงิน
30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
9.2 ในระหว่างเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา หากมีความจำเป็นขอลาออก (ยกเว้นเสียชีวิต
หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้) นักเรียนผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา
เป็นเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
9.3 ในระหว่างเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา หากปรากฏว่าไม่ตั้งใจศึกษา และมีผลการ
เรียนตกต่ำจนถึงขั้นไม่สมควรให้ศึกษาต่อไป (ยกเว้นแต่มีสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตไม่อยู่ในภาวะที่จะสามารถ
ศึกษาได้โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดง) และกรมอุตุนิยมวิทยาได้สั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นนักเรียน
อุตุนิยมวิทยา ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
9.4 เมื่อศึกษาจบหลักสูตร และทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกใบประกาศนียบัตรให้แล้ว
จะต้องยินยอมรับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติงาน ตามที่ทางราชการบรรจุ (ยกเว้น
กรณีเสียชีวิต ไปรับราชการทหารตามกฎหมาย หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้) หากไม่ยินยอมรับ
การบรรจุ ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ในกรณีที่
ทางราชการไม่สามารถบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้ภายในระยะเวลา 12 เดือน
นับแต่วันที่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ถือว่านักเรียนอุตุนิยมวิทยาผู้นั้นพ้นภาระผูกพันกับทางราชการ
9.5 เมื่อได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติ
ราชการในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ถ้าออกจากราชการก่อนครบกำหนด 2 ปี นับแต่
วันที่ได้รับการบรรจุ (ยกเว้นกรณีเสียชีวิต หรือไปรับราชการทหารตามกฎหมายหรือลาออกไปรับสมัครเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือโอนไปรับราชการหน่วยอื่น) ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา
ตามส่วนของระยะเวลาที่ได้รับราชการอยู่ในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยคิดคำนวณจากจำนวนเงิน 30,000.- บาท
(สามหมื่นบาทถ้วน)
5
9.6 สำหรับผู้สมัครสอบตามข้อ (1.2) เมื่อได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ระดับปฏิบัติงาน สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ (กลุ่มงานตรวจอากาศดอยอ่างขาง) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
กรมอุตุนิยมวิทยา ต้องปฏิบัติราชการในหน่วยงานดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ถึงจะมีสิทธิขอย้ายไป
ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุ (ยกเว้นกรณีย้ายเพื่อเปลี่ยน
สายงาน)
10. เงื่อนไขการบรรจุ
10.1 เมื่อศึกษาจบหลักสูตร และกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศนียบัตรให้แล้ว
ถ้าหากกรมอุตุนิยมวิทยามีตำแหน่งเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาระดับปฏิบัติงานว่าง ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค กรมอุตุนิยมวิทยาจะพิจารณาดำเนินการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาระดับปฏิบัติงาน ตามอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. กำหนด (เงินเดือน 9,400 – 10,340.-
บาท) ค่าครองชีพตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยเรียงตามลำดับคะแนนผู้สำเร็จการศึกษาจาก
คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ยกเว้นผู้สมัครสอบแข่งขันได้ตามข้อ (1.2) จะได้รับการบรรจุที่สถานี
อุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ (กลุ่มงานตรวจอากาศดอยอ่างขาง) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ทั้งนี้ผู้ที่ไม่ได้รับการบรรจุจะโต้แย้งหรือเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
10.2 เมื่อได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาระดับ
ปฏิบัติงานแล้ว จะต้องปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ของ
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่มี
การเข้าเวรปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557
(นายวรพัฒน์ ทิวถนอม)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
สำเนาถูกต้อง
(นายไพโรจน์ วิทยานันตนารมย์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
6
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๖ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙)
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้อง
ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ มติของ ก.พ. ในการยกเว้นดังกล่าวต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวน
กรรมการที่มาประชุม การลงมติให้กระทำโดยลับ
การขอยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ.กำหนด
ในกรณีตามวรรคสอง ก.พ.จะยกเว้นให้เป็นการเฉพาะราย หรือจะประกาศยกเว้นให้เป็นการทั่วไปก็ได้

 

สมัครงาน กรมอุตุนิยมวิทยา งานราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัคร สอบ กรมอุตุนิยมวิทยา 2557 สอบ กรมอุตุนิยมวิทยา 57 กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา :mail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 31 ต.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ: 24 พ.ย. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments