ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ของประเทศ

 

สวรส. มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุ ๔๕ ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท เทียบเท่าปริญญาโท หรือสูงกว่า สาขารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ตามที่ สวรส.กำหนด
 • เป็นผู้มีจริยธรรมและพร้อมจะเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 • ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือมีความผิดลหุโทษ
 • ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยจนถึงต้องลาออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ เพราะกระทำผิดวินัย


คุณสมบัติจำเพาะสำหรับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์

 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดทำโครงสร้าง และอัตรากำลัง การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะประจำตำแหน่ง การประเมินผลงาน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๗ ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
 • มีทักษะการรับฟัง และการวิเคราะห์ข้อมูล การสื่อความหมาย การสื่อสารทั้งการพูด-การเขียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ การประสานงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น และความเป็นเหตุเป็นผล

ขอบเขตความรับผิดชอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนและนำเสนอหลักเกณฑ์ กลไก ระบบ กระบวนการ และ/หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ ของ สวรส. มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน และสามารถสนับสนุนกลยุทธ์ของ สวรส. ได้
 • ดำเนินการบริหารบุคคลตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติ หน้าที่ใน สวรส.จนถึงการออกจากงาน เช่น การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การบริหาร การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทน และการยกเลิกการจ้าง เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 • ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำหรือจัดหาหลักสูตร กระบวนการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรของ สวรส. ให้มีคุณสมบัติและสมรรถนะตรงตามความต้องการ
 • พัฒนาระบบหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ระหว่างเจ้าหน้าที่ใน สวรส. คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆ
 • ศึกษา ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับงานทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งวางแผนบริหารโครงการทางวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือไปกำหนดนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้านการบริหารคนในองค์กร
 • พัฒนารูปแบบและกิจกรรมต่างๆ ใน สวรส. เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปตามนโยบาย
 • ที่กำหนดไว้ ยกระดับขีดความสามารถบุคลากร ปรับปรุงระบบงาน รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์อันดีในหมู่ผู้ บริหารและบุคลากร
 • ให้ข้อเสนอแนะ ตอบชี้แจงข้อสอบถาม หรือให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งแก่หน่วยงาน ทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
 • ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อส่งเสริมให้ สวรส. บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจที่กำหนดไว้
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน ๑ รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ใบสมัคร พร้อม CV
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล และใบทะเบียนสมรส                
 • ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน


 

ผู้สนใจ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ ถ. ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี  ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์  ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๓๔ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๐๑ หรือส่งใบสมัคร หรือ CV มาที่ อีเมล์ sunisa@hsri.or.th ระหว่างวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ (ผู้สมัครสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัคร ได้บนเว็บไซต์ สวรส. Download)  คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครและติดต่อเชิญมา สัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป และคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในประกาศนี้


 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข