รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -31 ธ.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร,เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์),เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง


ฝากประชาสัมพันธ์

“รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -31 ธ.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร,เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์),เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15571 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร,เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์),เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร
ความรับผิดชอบหลัก
รวบรวมข้อมูลงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท
จัดทำข้อมูลและทำรายงานวิเคราะห์การใช้งบประมาณและรายงานอื่น ๆ ทางการบัญชี เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติ
เพศชายหรือหญิง อายุ 24-28 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี ในงานบัญชี
มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน (หรือสามารถอ่านงบการเงินได้)
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Excel / Function VLOOKUP
มีพื้นฐานความรู้ในมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร
มนุษยสัมพันธ์ดี 


เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์)

ความรับผิดชอบหลัก
พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานหรือโปรแกรมระบบ
จัดทำงานและชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
เฝ้าสังเกตและทำการตรวจสอบซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป
ปรับปรุงและแก้ไขซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป
ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ผู้ใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นภายในบริษัท หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานโปรแกรมระบบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติ
เพศชาย /หญิง อายุ 23-28 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจ
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรมด้วย SQL, ASP.NET หรือ ภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ (4th GL)
สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน ERP เช่น SAP และระบบงานทั่วไป
บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้ร่วมงาน และบริษัท
พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเสมอ
สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี


เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง

เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง (Recruitment Officer)

ความรับผิดชอบหลัก
ดูแลงานด้านการสรรหาบุคลากร วางแผนอัตรากำลังเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ
ดูแลเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานด้านการสรรหาและเสนอแนะแนวทาง ติดต่อประสานงานกับต้นสังกัดและสามารถให้คำปรึกษาในงานด้านสรรหาแก่หน่วยงานในองค์กร
รับผิดชอบกระบวนการสรรหาทั้งระบบ อาทิ เขียน Job Qualification ประกาศตำแหน่งงาน, คัดเลือกใบสมัคร, สัมภาษณ์ , ตรวจข้อสอบผู้สมัครฯลฯ
ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ และสถานพยาบาลกรณีส่งพนักงานตรวจประวัติอาชญากรรมและส่งตรวจสุขภาพ และการตรวจสุขภาพจิตสำหรับบางตำแหน่งงาน
จัดทำรายงานการสรรหา อาทิ Manpower Update, Vacancy Status, Recruitment Status, Time for Replacement,และรายงานเชิงวิเคราะห์ด้านการสรรหาและพ้นสภาพของพนักงาน
ดูแลรับผิดชอบงานประจำด้านเอกสารและการประสานงานต่าง ๆ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง
ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในงานสรรหาและคัดเลือก 4 ปีขึ้นไป ถ้าเคยผ่านงานด้านการสรรหาแบบ Mass recruitment หรือรับบุคลากรด้านช่างเทคนิค, วิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความมุ่งมั่น ขยันและทุ่มเทเพื่อให้งานสำเร็จ มีความคิดสร้างสรรค์และคิดเชิงวิเคราะห์และสามารถเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขงานได้
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ มุ่งการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่ติดต่อด้วย
สามารถจัดกิจกรรมและสันทนาการ เช่น กิจกรรม Campus Tour, Job Fair ได้
บุคลิกดีมีความคล่องแคล่ว, สุขภาพแข็งแรง
มีมุมมองและคิดเชิงบวก ชอบและสนุกกับงานที่ท้าทาย

สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ งานราชการ รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2557 สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 57 รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments