กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 ก.ย. -16 ต.ค. 2557  พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ,นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน,แม่บ้าน,ศิลปะ,พลศึกษา,ช่างเชื่อม-โลหะ,ช่างไม้และก่อสร้าง,สามัญ,ช่างไฟฟ้า,เกษตรกรรม)


ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมพินิจ.และคุ้มครองเด็ก.และเยาวชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 ก.ย. -16 ต.ค. 2557  พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ,นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน,แม่บ้าน,ศิลปะ,พลศึกษา,ช่างเชื่อม-โลหะ,ช่างไม้และก่อสร้าง,สามัญ,ช่างไฟฟ้า,เกษตรกรรม)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15565 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ,นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน,แม่บ้าน,ศิลปะ,พลศึกษา,ช่างเชื่อม-โลหะ,ช่างไม้และก่อสร้าง,สามัญ,ช่างไฟฟ้า,เกษตรกรรม)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 42
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ก.ย. – 16 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้ารากชารพลเรือนสามัญ ด้วยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่องการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
 • หน่วยที่ 1 ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 8 ตำแหน่ง
 • หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัิตการ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 7 ตำแหน่ง
 • หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวนตำแนห่งว่างครั้งแรก 5 ตำแหน่ง
 • หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน) จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 5 ตำแหน่ง
 • หน่วยที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านแม่บ้าน) จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 3 ตำแหน่ง
 • หน่วยที่ 6 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ) จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 4 ตำแหน่ง
 • หน่วยที่ 7 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา) จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 4 ตำแหน่ง
 • หน่วยที่ 8 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อม-โลหะ) จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 2 ตำแหน่ง
 • หน่วยที่ 9 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้และก่อสร้าง) จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 3 ตำแหน่ง
 • หน่วยที่ 10 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ) จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
 • หน่วยที่ 11 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไฟฟ้า) จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
 • หน่วยที่ 12 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านเกษตรกรรม) จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15,000-16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • คลิกเลือกหน้า 12 หน่วยที่ 1 ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
 • คลิกเลือกหน้า 12 หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
 • คลิกเลือกหน้า 1 | 2 หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • คลิกเลือกหน้า 1 | 2 หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน)
 • คลิกเลือกหน้า 1 | 2 หน่วยที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านแม่บ้าน)
 • คลิกเลือกหน้า 1 | 2 หน่วยที่ 6 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)
 • คลิกเลือกหน้า 1 | 2 หน่วยที่ 7 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา)
 • คลิกเลือกหน้า 1 | 2 หน่วยที่ 8 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อม-โลหะ)
 • คลิกเลือกหน้า 1 | 2 หน่วยที่ 9 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้และก่อสร้าง)
 • คลิกเลือกหน้า 1 | 2 หน่วยที่ 10 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)
 • คลิกเลือกหน้า 1 | 2 หน่วยที่ 11 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไฟฟ้า)
 • คลิกเลือกหน้า 1 | 2 หน่วยที่ 12 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านเกษตรกรรม)
4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 4.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้ ก. คุณสมบัติทั่วไป (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ ข. ลักษณะต้องห้าม (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป้นที่รังเกียจของสังคม (5) เป็นกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (6) เป็นบุคคลล้มละลาย (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพระากระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพระากระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น (11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป้นกรณีมีลักษระต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษระต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข.(1) ให้มีสิทะิสมัครคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชกรรพลเรือนสามัญ ที่ได้รับการคัดเลือกได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข(1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร. 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 4.2) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 5. การรับสมัครสอบ 5.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้ (1) เปิดเว็บไซต์ http://djob.thaijobjob.com (2) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ (3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในใบสมัครได้ 5.2 นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 ประกอบด้วย (1) ค่าธรรมเนียมสอบจำนวน 300 บาท (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 5.3 ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบ สถานะของการชำระเงินได้ภายหลังการชำระเงิน และผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัครสอบพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2557 http://djop.thaijobjob.com 5.4 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 5.5 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น 5.6 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 5.7 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น 6. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบตามข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 6.2 ผู้สมัครสอบจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่นาการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้วจะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่างๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ผู้ใดเคยสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ผ่าน ต้องมีระยะห่างจากวันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 150 วัน หรือตามที่ ก.พ. กำหนด 6.3 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแนห่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงด้วยตนเอง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิของผู้สมัครสอบที่นำมายื่นไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 7. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมะาสมกับตำแหน่ง 7.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1x1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 7.2 สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามกับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการสึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 16 ตุลาคม 2557 กรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครสอบมายื่นแทน 7.3 สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ ผู้สมัครสอบต้องนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี มายื่นให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 7.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 7.5 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" ลงชื่อ พร้อมวันที่ และเขียนเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมขวาบนของสำเนาเอกสารทุกฉบับ 7.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 ซึ่งได้แก่ - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม - โรคติดยาเสพติดให้โทษ - โรคพิษสุราเรื้อรัง - โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด 8. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ 9. หลักสูตรและวิธีการสอบ 9.1 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดเนื้อหาวิชาที่สอบในแต่ละตำแหน่ง ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 9.2 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแนห่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไฟวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ผู้มีสิทธิเข้สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 10. เกณฑ์การตัดสิน ผู้สอบผา่นการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 11. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การขึ้นบัญชีผูสอบแข่งขันได้ ให้เรียงลำดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการอสบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมะาสมกับตำแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า แต่ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันเอีก ให้เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 12. การบรรจุและแต่งตั้ง 12.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยจะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. 12.2 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ประสงค์จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปร่งใสและยุติธรรม ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้ารับราชการ หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อและให้แจ้งให้อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทราบด้วย ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2557 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อ่านต่อเลือกหน้า» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32   สมัครงาน กรมพินิจ.และคุ้มครองเด็ก.และเยาวชน งานราชการ กรมพินิจ.และคุ้มครองเด็ก.และเยาวชน รับสมัคร สอบ กรมพินิจ.และคุ้มครองเด็ก.และเยาวชน 2557 สอบ กรมพินิจ.และคุ้มครองเด็ก.และเยาวชน 57 กรมพินิจ.และคุ้มครองเด็ก.และเยาวชน เปิดสอบ
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพินิจ.และคุ้มครองเด็ก.และเยาวชน :online ลิงค์» ประกาศรับสมัครฯ | รายละเอียดตำแหน่ง | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments