สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 พ.ย. -3 ธ.ค. 2557  กำหนดการสอบตำรวจ รอบ 2/5,000 อัตรา(ไม่เป็นทางการ)


ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 พ.ย. -3 ธ.ค. 2557  กำหนดการสอบตำรวจ รอบ 2/5,000 อัตรา(ไม่เป็นทางการ)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15499 หรือ
ตำแหน่ง: กำหนดการสอบตำรวจ รอบ 2/5,000 อัตรา(ไม่เป็นทางการ)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5,000
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตอนนี้มีการแพร่เอกสารฉบับร่างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ เรื่อง กำหนดการปฏิบัติงานในการับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศชาย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทรวง พ.ศ.2557 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558) จำนวน 5,000 อัตรา แยกเป็น 2 กลุ่ม

1. การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศชาย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 4,000 อัตรา

2. การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศชาย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 1,000 อัตรา

โดยสรุป

วันที่ 1-31 ต.ค. 57 – สกพ.แจ้งกรณี ตร.อนุมัติจัดสรรอัตราในการรับสมัครคัดเลือก ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและดำเนินการ โดยหน่วยเกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการเสนอ ตร. เพื่อขออนุมัติหลักการและกระบวนการจัดสอบ รวมทั้งการมอบอำนาจผู้ดำเนินการคัดเลือก


วันที่ 6 พ.ย. 57 – ออกประกาศและประกาศรับสมัครคัดเลือก


วันที่ 14 พ.ย.-3 ธ.ค.57 – รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต


วันที่ 23 ธ.ค. 57 – ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน


วันที่ 8-11 ม.ค. 58 – ออกข้อสอบ, จัดพิมพ์ปัญหาข้อสอบ


วันที่ 11 ม.ค. 58 – สอบข้อเขียน (วันอาทิตย์ที่ 11 ม.ค. 58)


วันที่ 19 ม.ค. 58 – ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง


วันที่ 22 ม.ค.58-13 ก.พ.58 – ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รับหลักฐาน,ว่ายน้ำ,วิ่ง,ตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์ รพ.ตร.,สัมภาษณ์)


วันที่ 13 ก.พ.58 (13-25 ก.พ. 58) – ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน) และให้โอกาสผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายมีระยะเวลายื่นอุทธรณ์ และคณะกรรมการแพทย์ รพ.ตร. มีระยะเวลาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์และแจ้งผลให้หน่วยดำเนินการคัดเลือก ตามอนุมัติหลักการ ตร.


วันที่ 9-25 ก.พ.58 – รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้รับตอบกลับจากหน่วยเกี่ยวข้อง (ผลการตรวจร่งากาย,ประวัติ,การศึกษา,ทหาร ฯลฯ)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


วันที่ 26 ก.พ. 58 – ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย (ผู้ได้รับคัดเลือก)


วันที่ 1 มี.ค. 58 – รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม


หมายเหตุ: กำหนดการปฏิบัติงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม


ขยายความ

เมื่อดูในรายละเอียดแล้ว จำนวน 5,000 อัตรา รับเฉพาะชายไทยเท่านั้น แบ่งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือ นสต. หรือ ข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ 4,000 กลุ่มนี้ก็คงจะเป็นสายปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม หลังจากผ่านหลักสูตรการฝึกนักเรียนนายสิบตำรวจ ก็จะได้เลื่อนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน หรือนายสิบตำรวจ ติดยศ สิบตำรวจตรี หรือ ส.ต.ต.

ส่วนอีกกลุ่ม 1,000 อัตรา กลุ่มนี้ไม่ต้องเข้าศูนย์ฝึกฯ บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนติดยศ สิบตำรวจตรีทันทีที่เสร็จสิ้นกระบวนการคัดสรร โดยกลุ่มนี้จะรัีบเฉพาะ ปวช. หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุน กลุ่มนี้คงจะเป็นฝ่ายอื่นๆ อาจจะเป็นพวกกลุ่มงานเทคนิค ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับกลุ่มนี้ที่จะต้องติดตามเรื่องคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบจากประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการ หากตามเอกสารที่แจ้งมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ก็จะสามารถทราบได้ในวันที่ 6 พ.ย.57 นี้ ย้ำว่ากลุ่มนี้จำเป็นมากเกี่ยวกับสาขาที่รับสมัคร เพราะอาจจะไปบรรจุในสังกัดที่มีความต้องการเฉพาะสาขา

อนาคตทั้งสองกลุ่มก็คงต้องรีบเรียนเพิ่มในระดับปริญญาตรี เพื่อสอบภายในเลื่อนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือ นายร้อยตำรวจ ติดยศ ร.ต.ต. ก็เป็นเรื่องอนาคตตอนนี้คงต้องสอบชั้นประทวนให้ได้ก่อน เพราะยิ่งนานวันการจะรับสมัครบุคคลภายนอกที่จบปริญญาตรีเข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรก็เป็นพวกกลุ่มปริญญาตรีเฉพาะสาขาที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น ซึ่งโอกาสเปิดรับบุคคลภายนอกเข้าสมัครสอบน้อยมาก

คุณสมบัติเบื้องต้น
1. ชายไทย
2. อายุ 18-21 ปี
3. คุณวุฒิ ม.6, ปวช.

วิชาที่สอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก (150 คะแนน)

1. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ (10 ข้อ)
2. ความสามารถทั่วไป (40 ข้อ)
3. ภาษาไทย (25 ข้อ)
4. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (40 ข้อ)
5. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (25 ข้อ)
6. สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม (10 ข้อ)

ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ว่ายน้ำ ระยะทาง 25 เมตร ทำเวลาไม่เิน 30 วิ และ วิ่งระยะทาง 1,000 เมตร ทำเวลาไม่เกิน 4 นาที 55 วินาที

สมัครงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2557 สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 57 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments