งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 -23 ก.ย. 2557  นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการสถิติ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 -23 ก.ย. 2557  นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการสถิติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15492 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการสถิติ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 21,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 – 23 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กรมสุขภาพจิตประกาศสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชำกำรสำธำรณสุข (วุฒิปริญญำโท) กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป จำนวน 1 อัตรำ
2. นักวิชำกำรสถิติ (วุฒิปริญญำโท) กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป จำนวน 1 อัตรำ

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักบริหำรระบบบริกำรสุขภำพจิต กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน กรมสุขภาพจิต งานราชการ กรมสุขภาพจิต รับสมัคร สอบ กรมสุขภาพจิต 2557 สอบ กรมสุขภาพจิต 57 กรมสุขภาพจิต เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต :ตนเอง  

ให้ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร สำมำรถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่ำนั้น โดยขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ลุ่มอำนวยกำร สำนักบริหำรระบบบริกำรสุขภำพจิต อำคำร 2 ชั้น 3 กรมสุขภำพจิต ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กันยำยน 2557 ในวันเวลำรำชกำร ภำคเช้ำเวลำ 09.00 – 12.00 น. ภำคบ่ำยเวลำ 13.00 – 16.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครและสมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมำยเลข 0 2590 8578 หรือหมำยเลข 0 2590 8384

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments