สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 ต.ค. 2557  ผู้จัดการ,วิศวกร,นักวิเคราะห์อาวุโส,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

“สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 ต.ค. 2557  ผู้จัดการ,วิศวกร,นักวิเคราะห์อาวุโส,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15484 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้จัดการ,วิศวกร,นักวิเคราะห์อาวุโส,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ผู้จัดการ/งานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรม
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : หลักการธุรกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา หลักการตลาด

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 การประสานงาน การติดต่อสื่อสาร
2 การเจรจาต่อรอง การบริหารโครงการ
3 มีความรู้ด้านระบบ IT ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการจัดทำรายงาน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน รวมทั้งนำแผนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
2 บริหารและกำกับดูแล รวมทั้งติดตามประเมินผลและปรับแผนงานและทรัพยากรในงานที่รับผิดชอบ ทั้งในแง่ของงบประมาณและบุคลากรเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสวทช. อย่างถูกต้องเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานฯ
3 บริหารผลการปฏิบัติงาน พัฒนาขีดความสามารถ วางแผนสายอาชีพ และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในความรับผิดชอบ โดยการมอบหมายงาน ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหา รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงและสอนงาน
4 สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แผนงาน กลยุทธ์และนโยบายของงานที่รับผิดชอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5 ริเริ่มและพัฒนากระบวนการดำเนินงานและวิธีการปฏิบัติงานภายในงานที่รับผิดชอบ
6 สร้างและรักษาเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกสวทช. เพื่อช่วยในการติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบ
7 รายงานผลการดำเนินงานของงานที่รับผิดชอบ

กรอกใบสมัครคลิกที่นี่


วิศวกร/งานบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล และสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ รวมทั้งปรับแต่ง ทดสอบ แปลงข้อมูล เพื่อนำไปสร้างหรือปรับปรุงสถาปัตยกรรมระบบได้ถูกต้อง สำรหับโครงการขนาดเล็ก
2 จัดทำ Program Specifications, Authorization Matrix กำหนด user authorization การแปลงข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
3 บำรุงรักษาและดูแลข้อมูลและเสถียรภาพของระบบงานสารสนเทศ
4 วางแผนการทดสอบระบบงานให้เป็นไปตาม guideline ที่กำหนด และกำหนดขอบเขตของแต่ละระบบงาน และจัดทำ Test Case รวมทั้งติดตามและสรุปผลการทดสอบระบบ
5 จัดทำ พัฒนนา และปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน รวมทั้งเอกสารรายละเอียดของฐานข้อมูลและค่าติดตั้งในระบบ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
6 ติดตั้ง สำรอง และกู้คืน รวมทั้งติดตามการปฏิบัติการของฐานข้อมูล พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นของฐานข้อมูล
7 กำหนดแผนการอบรม และตรวจสอบคู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารประกอบการฝึกอบรม

กรอกใบสมัครคลิกที่นี่


นักวิเคราะห์/งานแผนกลยุทธ์คลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : การจัดทำฐานข้อมูล การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล การประเมินผลกระทบโครงการในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ความสามารถในการจัดทำฐานข้อมูล มีทักษะด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่างดี
2 มีความสามารถในการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม
3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงงานได้ดี
4 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ประสานงานเพื่อรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานวิจัย
2 จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอผู้บริหารใช้ในการพิจารณาแนวทางการบริหารงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3 วิเคราะห์ประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้แก่โครงการวิจัย

กรอกใบสมัครคลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การประมง
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ทางทะเล, เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ดูแลสัตว์ทดลอง เตรียมอาหารทดลอง และจัดการระบบน้ำในงานทดลองเลี้ยงสัตว์น้ำ
2 จดบันทึกข้อมูลพฤติกรรม และปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลอง
3 ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฎิบัติการ และจัดเตรียมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในงานทดลอง จัดเตรียมสารเคมีเพื่อใช้ในงานวิเคราะห์
5 เป็นผู้ช่วยในก

กรอกใบสมัครคลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : จุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ขึ้นไป
ด้าน : การคัดแยก การเก็บรักษา และ การจำแนกชนิดแอคติโนมัยสีท

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีประสบการณ์การทำงานด้านการคัดแยก การเก็บรักษา จำแนกชนิดแอคติโนมัยสีทด้วนเทคนิคแบบดั้งเดิม และเทคนิคโมเลกุล และทดสอบความสามารถของแอคติโนมัยสีทในการยับยั้งการเจริญของจุรินทรีย์ก่อโรค

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ดำเนินการจำแนก ถ่ายภาพ เก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพของแอคติโนมัยสีทที่เก็บรักาาด้วยวิธีแช่แข็งให้มีคุณภาพพร้อมให้บริการแกนักวิจัยไบโอเทคและ Novartis ประมาณ 400 สายพันธุ์ ต่อปี
2 ดำเนินการหาลำดับนิวคลิโอไทด์เพื่อจำแนกชนิดแอคติโนมัยสีทสำหรับการตรวจสอบคุณภาพแอคติโนมัยสีทที่เก็บรักษา (ประมาณ 100 สายพันธุ์ ต่อปี)
3 บันทึก จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบฤทธิ์ การเก็บรักษา และการตรวจสอบคุณภาพของแอคติโนมัยสีทเข้าฐานข้อมูลของห้องปฏิบัติการ
4 จัดเตรียม ดูแลรักษา และตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือ ให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ทดสอบและการเก็บรักษาจุลินทรีย์
5 ดำเนินการคัดแยกแอคติโนมัยสีท และ ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อ (ประมาณ 500 สายพันธุ์ ต่อเดือน ; มากกว่า 5,000 สายพันธุ์ ต่อปี)

กรอกใบสมัครคลิกที่นี่


นักวิเคราะห์อาวุโส/ฝ่ายกลยุทธ์
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 5 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 การวางแผน ประเมินผลงาน บริหารโครงการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 สนับสนุนผู้บริหารในกระบวนการวางกลยุทธ์หน่วยงาน วางแผนและผลักดันกิจกรรมเชิงกลยุทธ์
2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์และวางแผนเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน
3 สื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ให้ผู้บริหารตามลำดับชั้นเข้าใจถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องของกลยุทธ์หน่วยงานต่อเป้าหมาย สวทช.

กรอกใบสมัครคลิกที่นี่

สมัครงาน สวทช. งานราชการ สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช. 2557 สอบ สวทช. 57 สวทช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments