งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -15 ต.ค. 2557  ผู้ช่วยวิจัย,วิศวกร,โปรแกรมเมอร์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -15 ต.ค. 2557  ผู้ช่วยวิจัย,วิศวกร,โปรแกรมเมอร์”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15483 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยวิจัย,วิศวกร,โปรแกรมเมอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


นักวิเคราะห์/งานบริหารโครงการวิจัย
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 2 ขึ้นไป
ด้าน : การบริหารโครงการหรือ การวิเคราะห์โครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
2 มีประสบการณ์การทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ ทางการตลาดหรือแนวโน้มเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนา
3 มีความคิดเชิงวิเคราะห์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบ รวมทั้งพิจารณาและให้คำปรึกษา / ข้อเสนอแนะกับหน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา
2 ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยและการนำงานวิจัยไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณะ
3 ประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยของศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดการส่งมอบผลงานได้ตรงตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด
4 วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำรายงานที่รับผิดชอบของโครงการวิจัยและ / หรือวิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อจัดทำแผนงานวิจัยที่รับผิดชอบโครงการวิจัย โปรแกรม หรือนโยบายและแผน
5 ประสานงาน การจัดประชุม / สัมมนาระหว่างนักวิจัยและบุคคล / หน่วยงานภายใน / หน่วยงานภายนอก เพื่อแสวงหาความร่วมมือ / แหล่งทุนในโครงการวิจัย รวมทั้งระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานต่างๆ ภายใน / ภายนอก องค์กรเพื่อให้เกิดการดำเนินงานพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัย
6 จัดเก็บข้อมูลของโครงการวิจัย / แผนงานวิจัยให้ทันสมัยและพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน

กรอกใบสมัครงานคลิกที่นี่


ผู้ช่วยวิจัย/สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.8
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
ด้าน : การพัฒนาโปรแกรม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์
2 สามารถวิเคราะห์ข้อจำกัดต่างๆ ของโปรแกรม
3 มีความรู้เบื้องต้นด้านมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์และนำมาประยุกต์ใช้ได้
4 มีทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
5 มีวุฒิภาวะความรับผิอชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เขียน ออกแบบ ทดสอบ ดูแล source code) บนระบบปฏิบัติการ Android และ Windows
2 สามารถอธิบาย เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สวทช.
3 ร่วมกับทีมในการเรียนรู้และนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
4 สามารถทำงานร่วมกับผู้พิการและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กรอกใบสมัครงานคลิกที่นี่


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3.2
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความสามารถในการเขียนภาษา C/C++ และ Python ได้คล่อง
2 สามารถใช้ graphic tools ต่างๆ ได้ เช่น PCL, Windows SDK, และอื่นๆ
3 สามารถเขียนโปรแกรมแบบขนานด้วย CUDA ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 สามารถร่วมปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาในโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับงานทางด้าน BIG DATA
2 สามารถทำงานด้านการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล 3D Graphics
3 สามารถเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย

กรอกใบสมัครงานคลิกที่นี่


วิศวกร/ห้องปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและทดสอบ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , วิศวกรรมโทรคมนาคม
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
ด้าน : ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดีเคยปฏิบัติงานภายใต้ระบบคุณภาพ มอก 17025 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ
2 พัฒนาวิธีการทดสอบ
3 พัฒนามาตรฐานตามวิธีการทดสอบ
4 ปฏิบัติงานภายใต้ระบบ มอก 17025

กรอกใบสมัครงานคลิกที่นี่


วิศวกร/งานบริการระบบสารสนเทศ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ หรือระบบเครือข่าย หรือระบบเครื่องแม่ข่าย สามารถที่จะตรวจเช็คช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ และวิเคราะห์การถูกบุกรุกจากภายนอกหรือภายใน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์ / ออกแบบงานสถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศของ สวทช. ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และมีเสถียรภาพ และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
2 เฝ้าระวัง / ตรวจสอบ / ติดตาม เพื่อวิเคราะห์หรือทบทวนสาเหตุหรือหาแนวทางในการดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศของ สวทช. พร้อมเสนอแนะหรือประเมินแนวทางการใช้งานในปัจจุบัน พร้อมนำเสนอและทดสอบประสิทธิภาพ
3 เฝ้าระวัง ทดสอบ แก้ไขช่องโหว่ของเครื่องแม่ข่าย ระบบปฏิบัติงานของเครื่องแม่ข่าย และระบบเครือข่ายทั้งแบบสายและไร้สาย ให้มีความสอดคล้องต่อการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต
4 วิเคราะห์หาสาเหตุ หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในเชิงลึกที่เกิดขึ้นกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของ สวทช. พร้อมเสนอแนะแนวทางในการป้องกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต
5 ร่วมกับทีมในการเรียนรู้และนำเทคโนโลยีใหม่ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ สวทช.

กรอกใบสมัครงานคลิกที่นี่


วิศวกร/งานบริการระบบคอมพิวเตอร์
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบปฏิบัติการ Window / Linux / Redhat ระบบบริหารจัดการ Cloud / VM การใช้งานและการ Configuration Server/Network Technology การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบไอซีที (ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย)

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 วิเคราะห์หาสาเหตุ หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในเชิงลึกที่เกิดขึ้นกับเครืองแม่ข่าย และบริการของห้อง Data Center & Data Recovery Center พร้อมเสนอแนะแนวทางในการป้องกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์ / ออกแบบงาน / ติดตามและควบคุมบริการด้านระบบไอซีทีของ สวทช. ให้มีเสถียรภาพและสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
2 ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา แก้ไขปัญหา และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และบริการต่างๆ และความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านการเชื่อมโยงภายในและภายนอก รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านแผน BCP ของระบบที่เกี่ยวข้อง
3 เฝ้าระวัง ทดสอบ แก้ไขช่องโหว่ของเครื่องแม่ข่าย ระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่าย และระบบงานต่างๆ บนเครื่องแม่ข่ายให้มีความสอดคล้องต่อการใช้งานในปัจจุบัน
4 วิเคราะห์หาสาเหตุ หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในเชิงลึกที่เกิดขึ้นกับเครื่องแม่ข่าย และบริการของห้อง Data Center & Data Recovery Center พร้อมเสนอแนะแนวทางในการป้องกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต
5 ร่วมกับทีมในการเรียนรู้และนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ สวทช.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรอกใบสมัครงานคลิกที่นี่


โปรแกรมเมอร์/งานประชาสัมพันธ์
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.8
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาดิจิทัลมีเดีย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : การจัดทำและออกแบบเว็บไซด์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความสามารถเฉพาะในด้านงานพัฒนาเว็บเพจ โดยสามารถออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ เขียน Coding สำหรับงานพัฒนาเว็บไซด์
2 มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบในงานศิลปะ และสนใจการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์
3 มีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเว็บไซด์ด้วย C#.net, ASP.net
4 Script , Server-Side Scrip, Client-Side Script เช่น JavaScript, JQuery, Ajax เป็นต้น
5 พัฒนาเว็บไซด์ พัฒนาระบบ (Application)
6 มีวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูง มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
7 มีความตั้งใจในการทำงาน ชอบพัฒนาตัวเองและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ
8 มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทางด้าน ICT
9 มีความรู้เบื้องต้นด้านมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตรฐานสากล และนำมาประยุกต์ใช้ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ออกแบบ จัดทำและพัฒนาเว็บไซด์
2 บริหารโครงการย่อยเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3 ริเริ่มผลิตสิ่งใหม่ๆ วางแผนและพัฒนาขั้นตอนการทำงาน ออกแบบ ดูแล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ / ฐานข้อมูลให้การดำเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4 เสนอแนะแนวทางและมาตรฐานในการจัดทำเว็บไซด์
5 ให้คำแนะนำ / ปรึกษา และวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการเพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
6 ประสานงานกับบุคคล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก สวทช. ในการพัฒนาเว็บไซด์

กรอกใบสมัครงานคลิกที่นี่


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนวัตกรรมไร้สาย
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 การออกแบบและพัฒนาสายอากาศและอุปกรณ์ RFID
2 การออกแบบและพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร
3 ความสามารถในการใช้โปรแกรม simulation ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายอากาศและ RFID
4 ความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับสายอากาศ RFID วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์สื่อสาร
5 การออกแบบและพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์การแพทย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิจัยพัฒนาสายอากาศสำหรับระบบ RFID และอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร
2 วิจัยพัฒนาระบบ RFID สำหรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ
3 วิจัยพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์ด้านการสื่อสารต่างๆ
4 วิจัยพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำรหับอุปกรณ์ที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน ได้แก่ ระบบสแตนบาย ระบบกักเก็บพลังงานจากคลื่นความถี่วิทยุ

กรอกใบสมัครงานคลิกที่นี่


วิศวกร/งานบริการระบบสารสนเทศ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : ความรู้ความเชี่ยวขาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ หรือระบบเครือข่าย หรือระบบเครื่องแม่ข่าย สามารถที่จะตรวจเช็คช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ และวิเคราะห์การถูกบุกรุกจากภายนอกหรือภายใน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์ / ออกแบบงานสถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศของ สวทช. ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และมีเสถียรภาพ และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
2 เฝ้าระวัง / ตรวจสอบ / ติดตาม เพื่อวิเคราะห์หรือทบทวนสาเหตุหรือหาแนวทางในการดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศของ สวทช. พร้อมเสนอแนะหรือประเมินแนวทางการใช้งานในปัจจุบัน พร้อมนำเสนอและทดสอบประสิทธิภาพ
3 เฝ้าระวัง ทดสอบ แก้ไขช่องโหว่ของเครื่องแม่ข่าย ระบบปฏิบัติงานของเครื่องแม่ข่าย และระบบเครือข่ายทั้งแบบสายและไร้สาย ให้มีความสอดคล้องต่อการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต
4 วิเคราะห์หาสาเหตุ หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในเชิงลึกที่เกิดขึ้นกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของ สวทช. พร้อมเสนอแนะแนวทางในการป้องกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต
5 ร่วมกับทีมในการเรียนรู้และนำเทคโนโลยีใหม่ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ สวทช.

กรอกใบสมัครงานคลิกที่นี่


วิศวกร/งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
2 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี (พูด อ่าน เขียน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ดูแลรักษาระบบเครื่องจักรในสายการผลิตวงจรรวม
2 พัฒนาเครื่องจักร เพื่อให้รองรับความต้องการในกระบวนการผลิต
3 การใช้เทคนิคทางวิศวกรรมสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา

กรอกใบสมัครงานคลิกที่นี่


วิศวกร/ห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : Computer Science
เกรดเฉลี่ย : 3.2
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Computer Engineering / Biomedical Engineering
ประสบการณ์ : 1 ขึ้นไป
ด้าน : การพัฒนาซอฟต์แวร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถเขียนภาษา Java หรือ C++ ได้
2 เขียน Database ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 พัฒนา Feature ต่างๆ สำหรับซอฟต์แวร์แสดงภาพ
2 พัฒนาซอฟต์แวร์ในการเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งระบบบริหารจัดการ
3 พัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถทำงานผ่าน Web และอุปกรณ์พกพา
4 ร่วมจัดทำมาตรฐาน ISO 13485 และอื่นๆ สำหรับเครื่องต่างๆ ที่ Lab ได้พัฒนา
5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กรอกใบสมัครงานคลิกที่นี่


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3.2
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านการบินและอวกาศ, คณิตศาสตร์, เครื่องกล, ทรัพย์กรน้ำ, สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น C,C++, Fortran, Matlab จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2 มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการจำลองด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานให้ประสบความสำเร็จ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ทำการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่ได้รับมอบหมายด้วยกระบวนการจำลองด้วยบบจำลองทางคณิตศาสตร์
2 เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลเพิ่มเติม
3 เขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัยที่ดำเนินการ
4 ศึกษาและรายงานผลของงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม
5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กรอกใบสมัครงานคลิกที่นี่

สมัครงาน สวทช. งานราชการ สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช. 2557 สอบ สวทช. 57 สวทช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments